Спеціальність 8.05070201 «Електричні машини та апарати»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за напрямом «Електромеханіка»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Підготовка магістрів за спеціальністю «Електричні машини та апарати» відповідає рівню сучасних вимог у галузі електромеханіки, яка є фундаментальною наукою, що вивчає електромеханічне перетворення енергії і відчутно впливає на матеріальну культуру сучасної цивілізації. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини. За час навчання магістранти, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дозволяє їм працювати в державних і комерційних підприємствах із випуску, ремонту, проектування та експлуатації електромеханічних перетворювачів; відкривати свою справу відповідно до отриманої спеціальності; орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.
Загальний обсяг програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру електромеханічних систем (ЕМС).
  • Основи проектування електричних машин постійного і змінного струму
  • Основи будови та принципи розрахунку сучасних систем електроприводу технологічних установок
  • Програмне забезпечення, яке використовується для розрахунку ЕМС та створення їх математичних моделей..
  • Сучасні знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електромеханічних пристроях та системах.
  • Принципи будови та функціонування систем керування сучасних ЕМС.
  • Сучасні знання в області мікропроцесорних засобів та систем.
  • Інтелектуальне керування в ЕМС
  • Планування та проведення діагностичного контролю та випробувань електротехнічного обладнання. Прийняття рішень за результатами випробувань щодо обслуговування, ремонту та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем.
  • Розробка заходів з підвищення надійності експлуатації обладнання ЕМС.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в процесах розроблення, монтажу, налагодження, випробовування та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання задач аналізу та синтезу електромеханічних пристроїв та систем.
  • Уміння створювати моделі електромеханічних пристроїв та систем.
  • Володіння методами комп’ютерних досліджень електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність до виконання науково-дослідних робіт з метою створення нових видів електромеханічних систем. Виконання технічних завдань на проектування та виготовлення обладнання з врахуванням досвіду експлуатації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації експлуатації та ремонту електромеханічних пристроїв та систем.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння проектування, монтажу та випробовування електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність забезпечити своєчасний та якісний ремонт ЕМС.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • Професійний профіль — Електричні машини і апарати
Виконує проектні роботи при створенні електричних машин, апаратів та інших електромеханічних пристроїв. Проводить роботи з системами автоматизованого проектування електричних машин і технологічних процесів в електромашинобудуванні. Використовує сучасну обчислювальну техніку для інженерних, економічних та організаційно-технічних заходів. Створює пристрої та обладнання для реалізації технологічних процесів виготовлення електричних машин всіх видів і призначень. Організовує та проводить ремонтні роботи та експлуатує електричні машини і різноманітні електромеханічні прилади і пристрої.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Електричні машини та апарати» має можливість продовжити навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений державний іспит (захищена магістерська кваліфікаційна робота)
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Ткачук Василь Іванович