Спеціальність 8.05070108 «Енергетичний менеджмент»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр енергетичного менеджменту
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з вибірковим блоком дисциплін спеціальності «Енергетичний менеджмент»
Профіль програми: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи енергопостачання і енергоспоживання всіх галузей економіки. Він підготовлений до роботи в галузі енергетики і може залучатись до таких видів економічної діяльності:
 • виробництво, пересилання перетворення і споживання електричної і теплової енергії;
 • аналіз ефективності етапів видобування, пересилання, розподілу, перетворення й використання енергоресурсів;
 • одержання енергії з нетрадиційних та відновних джерел;
 • проведення енергетичних аудитів об’єктів енерговикористання, визначення їхніх потенціалів енергоощадності;
 • опрацювання шляхів і заходів підвищення ефективності енерговикористання на об’єкті, проектування енергоощадних систем;
 • монтаж, встановлення, технічне обслуговування та ремонт устаткування енергоощадних систем;
 • моніторинг, контроль і планування енерговикористання, запровадження систем енергетичного менеджменту на об’єктах господарювання;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень з підвищення ефективності енерговикористання;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • вища та професійно-технічна освіта.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЕКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 8,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 60,5 кредитів, виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи — 21,0 кредит.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • елементи і структури енергетичних потоків, оцінювання їхньої ефективності;
  • фізичні закони і принципи дії систем енергозабезпечення;
  • технічні засоби керування потоками енергії;
  • управління функціонуванням систем енергозабезпечення;
  • оперативне автоматичне керування режимами систем енергозабезпечення з використанням сучасних методів і засобів перетворення інформації;
  • стратегія і тактика енергетичного менеджменту на об’єкті господарювання;
  • рівні енергетичного менеджменту, завдання і функції різних рівнів;
  • проектування систем енергозабезпечення з використанням сучасних автоматизованих систем;
  • організація наукових досліджень в енергозабезпеченні, планування експерименту, принципи інформаційно-аналітичного забезпечення наукових досліджень;
  • основи педагогіки, теорії та практики викладання енергетичних та менеджерських дисциплін.
 2. Практичні уміння та навики з предметної області:
  • читати принципові схеми систем електро-, тепло-, газо-, водопостачання, плани та розрізи їх конструкційного виконання;
  • ведення моніторингу наукової, технічної та нормативної інформації стосовно новітніх схемно-технічних вирішень та обладнання;
  • здійснювати аналіз технологічних процесів об’єкту з виділенням етапів процесів та їх сировинного й енергетичного забезпечення;
  • проектувати елементи систем ефективного енергозабезпечення та здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектів;
  • організувати і керувати монтажними та налагоджувальними роботами під час спорудження чи реконструкції систем енергозабезпечення;
  • здійснювати контроль технічного стану енергетичного устаткування, забезпечувати його безпечну експлуатацію;
  • проводити профілактичні випробування енергетичного устаткування та здійснювати планово-попереджувальні ремонти;
  • формувати інвестиційні плани впровадження енергоощадних заходів;
  • володіти основними засадами планування та організації науково-дослідних робіт, оформлення результатів досліджень;
  • використовувати сучасні методи і засоби перетворення інформації в наукових дослідженнях та поточній виробничій діяльності;
  • викладати спеціальні дисципліни у вищих навчальних закладах, в закладах професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації;
  • опрацьовувати методичні матеріали до занять з фахової підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Професійна діяльність магістрів зі спеціальності енергетичний менеджмент визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасних систем енергозабезпечення об’єктів, розроблення та обґрунтування заходів з підвищення ефективності енерговикористання, ведення моніторингу енерговикористання для забезпечення енергоощадних режимів, ведення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва.
Вони можуть займати такі первинні посади:
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • керівник сектора проектно-наукового інституту;
 • завідувач лабораторії;
 • асистент вищого навчального закладу;
 • енергоаудитор аудиторської фірми;
 • енергоаудитор проектів енергозабезпечення виробничих об’єктів;
 • інженер служби енергетичного менеджменту;
 • енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства;
 • енергетичний менеджер в органах управління;
 • викладач вищих навчальних закладів;
 • викладач професійних начально-виховних закладів;
 • енергоменеджер Державної інспекції з енерговикористання.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр енергетичного менеджменту може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.01 — енергетичні системи і комплекси
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Державна атестації випускників-магістрів здійснюється Державною екзаменаційною комісією спеціальності на основі захисту магістерської кваліфікаційної роботи. До захисту роботи допускаються випускники, які виконали навчальний план.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Маліновський Антон Антонович