Спеціальність 8.05070106 «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр електротехніки
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології.
Профіль програми: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (електричні станції, мережі і системи). Він підготовлений до роботи в галузі електроенергетики та електротехніки і може залучатись до таких видів економічної діяльності:
 • виробництво, пересилання та розподіл електроенергії в об’єднаних та автономних електроенергетичних системах;
 • виробництво електроенергії на базі відновлювальних джерел енергії;
 • проектування систем захисту, автоматики та управління для електричних станцій, мереж і систем;
 • монтаж, встановлення, технічне обслуговування та ремонт систем захисту, автоматики, управління і контрольно-вимірювальної апаратури для електричних станцій, мереж і систем;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень в галузі електроенергетики;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • вища освіта;
 • професійно-технічна освіта.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки — 8,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 60,5 кредитів, виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи — 21 кредит.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Основи оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами.
  • Розрахунок автоматики електроенергетичних систем.
  • Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики.
  • Стійкість електроенергетичних систем .
  • Системи управління виробництвом електроенергії.
  • Захист електричних мереж з ізольованою нейтраллю.
  • Розробка цифрових пристроїв релейного захисту й автоматики .
  • Основи наукових досліджень.
  • Аналіз і синтез інформаційно-керуючих систем електроенергетичних об’єктів.
  • Перспективні напрями розвитку систем захисту й автоматики.
  • Економіка та управління електроенергетичним підприємством.
  • Інтелектуальна власність.
  • Теорія та практика викладання електроенергетичних дисциплін.
 2. Практичні уміння та навички з предметної області:
  • Здійснювати пошук, комплектування банків даних та аналіз наукової, технічної та нормативно-технічної інформації.
  • Виконувати проектування систем захисту, автоматики та управління для електричних станцій, мереж і систем та авторський нагляд за їх встановленням та налагодженням.
  • Здійснювати аналіз функціонування систем захисту, автоматики та управління для електричних станцій, мереж і систем.
  • Виконувати електромонтажні та налагоджувальні роботи систем захисту, автоматики й управління під час спорудження чи реконструкції об’єктів електричних систем.
  • Здійснювати оперативне обслуговування систем захисту, автоматики й управління об’єктів електричних систем.
  • Здійснювати планово-попереджувальні ремонти та профілактичні випробування систем захисту, автоматики та управління електричних станцій, мереж і систем.
  • Здійснювати контроль технічного стану систем захисту, автоматики та управління електричних станцій, мереж і систем. Забезпечувати виконання робіт з врахуванням безпеки життєдіяльності та екології.
  • Проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електроенергетики. Оформляти результати наукових досліджень, володіти основними засадами планування та організації виконання науково-дослідних робіт.
  • Широко використовувати засоби обчислювальної техніки у процесі наукових й експериментальних досліджень, а також у поточній професійній діяльності.
  • Здійснювати викладання спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах, установах професійно-технічного навчання та на підприємстві.
  • Розробляти методичні матеріали для проведення занять з дисциплін фахової підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Професійна діяльність магістрів зі спеціальності системи управління виробництвом і розподілом електроенергії визначається використанням набутих знань та умінь. Вони можуть займати такі первинні посади:
 • науковий співробітник (електротехніка);
 • інженер-електрик;
 • інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж;
 • інженер-конструктор (електротехніка);
 • інженер-енергетик;
 • інженер з експлуатації протиаварійної автоматики;
 • інженер з релейного захисту і електроавтоматики;
 • інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування;
 • інженер-дослідник;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач коледжу (технікуму).
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями: 05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи; 05.09.05 — теоретична електротехніка; 05.14.02 — електричні станції, мережі і системи.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією спеціальності на основі захисту магістерської кваліфікаційної роботи. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Лисяк Георгій Миколайович