Спеціальність 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання(за видами)»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр електротехніки
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» з вибірковим блоком дисциплін спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»
Профіль програми: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи електропостачання і електроспоживання всіх галузей економіки. Він підготовлений до роботи в галузі електроенергетики та електротехніки і може залучатись до таких видів економічної діяльності:
 • розроблення, проектування, налагодження й експлуатація інтелектуальних електропостачальних систем ;
 • використання в електропостачальних системах нетрадиційних та відновних джерел енергії;
 • монтаж, встановлення, налагодження, технічне обслуговування та ремонт силового електроустаткування, систем контролю, захисту, автоматики та керування;
 • дослідження режимів електропостачальних систем, розроблення заходів з підвищення надійності й ефективності їхнього функціонування, забезпечення якості електричної енергії;
 • впровадження нових енерго — і ресурсоощадних процесів і технологій;
 • діагностика стану устаткування електропостачальних систем;
 • виконання теоретичних та експериментальних досліджень в галузі електроенергетики, вирішення евристичних задач електропостачання;
 • дослідження та розробки в галузі природних та технічних наук;
 • вища та професійно — технічна освіта.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 8,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 60,5 кредитів, виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи — 21,0 кредит.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Структура, схемні вирішення, конструкційне виконання та режими електропостачальних систем;
  • Технічні та програмні засоби керування режимами електропостачальних систем;
  • Управління функціонуванням електропостачальних систем;
  • Захисна, протиаварійна автоматика, системи управління, вимірювання і телемеханіки в електропостачальних системах;
  • Формалізовані методи аналізу режимів електропостачальних систем з використанням сучасних засобів перетворення інформації;
  • Оптимізація структури і режимів;
  • Проектування електропостачальних систем з використанням автоматизованих систем;
  • Математичні моделі елементів електропостачальних систем;
  • Автоматизовані системи контролю і обліку в електропостачальних системах;
  • Принципи організації та інформаційно-аналітичного забезпечення наукових досліджень в електроенергетиці, планування експерименту;
  • Основи дидактики викладання електроенергетичних дисциплін.
 2. Практичні уміння та навики з предметної області
  • Здійснювати інформаційно-наукову діяльність, аналіз наукової, технічної та нормативної інформації;
  • Виконувати проектування систем зовнішнього і внутрішнього електропостачання, авторський нагляд за їх спорудженням чи реконструкцією;
  • Здійснювати моніторинг режимів електропостачальних систем та їх оптимізацію;
  • Організувати і контролювати виконання монтажних та налагоджувальних робіт під час спорудження чи реконструкції об’єктів електропостачальних систем;
  • Читати принципові схеми первинної та вторинної комутації електропостачальних систем, плани і розрізи їх конструкційного виконання;
  • Здійснювати оперативне обслуговування, контроль технічного стану, планово-попереджувальні ремонти та профілактичні випробування електротехнічного устаткування;
  • Формувати розрахункові схеми електропостачальних систем для дослідження нормальних, анормальних і аварійних режимів з використанням сучасних методів і засобів перетворення інформації;
  • Проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електропостачання, оформляти звіти про їх виконання, володіти основними засадами планування та організації виконання наукового-дослідних робіт;
  • Викладати спеціальні дисципліни у вищих навчальних закладах, закладах професійно-технічного навчання та на виробництві з підготовленням методичних матеріалів для фахової підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Професійна діяльність магістрів електротехніки зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасних систем електропостачання та електроспоживання, розроблення нових та модернізації чинних систем для забезпечення ефективних технічних вирішень з можливістю ведення енергоощадних режимів та забезпечення високої якості електроенергії, ведення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва.
Вони можуть займати такі первинні посади:
 • науковий співробітник (електротехніка);
 • інженер-електрик;
 • інженер-дослідник;
 • інженер з монтажу, налагодження, ремонту та експлуатації електроенергетичного устаткування;
 • інженер-енергетик;
 • керівник сектора проектно-наукового інституту;
 • завідувач електролабораторії;
 • асистент чи викладач вищого навчального закладу, чи професійного навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр електротехніки може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Державна атестації випускників-магістрів здійснюється Державною екзаменаційною комісією спеціальності на основі захисту магістерської кваліфікаційної роботи. До захисту роботи допускаються випускники, які виконали навчальний план.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Маліновський Антон Антонович