Спеціальність 8.05060103 «Теплові електричні станції»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр енергетики
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для підготовки магістрів енергетики зі спеціальності «Теплові електричні станції». Сферою їх діяльності є наукові дослідження в галузі великої теплоенергетики, потужних ТЕС та АЕС промислових ТЕЦ; моделювання теплових процесів в теплоенергетичних установках, постановка експериментів та обробка дослідних даних з метою оптимізації теплоенергетичного устаткування та аналізу показників його роботи, розробка та впровадження новітніх технологій енерготехнологічного використання низькоякісних палив, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії; В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень та математичних даних (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Auto CAD, Visio, Компас, Adobe Reader, Math Cad, Math Lab). і ін.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. знання з предметної області

  • структура, управління та оптимізація технологічного процесу ТЕС, підбір та розрахунок їх елементів;
  • будова та експлуатація устаткування ТЕС та автоматизованих систем керування теплоенергетичними процесами;
  • оптимізація технологічних схем, вибір устаткування та інших засобів виробничого процесу ТЕС;
  • теорію складних теплотехнологічних процесів та установок ТЕС;
  • сучасні знання в галузі теплоенергетичних процесів, технології опрацювання режимної інформації та експлуатація устаткування ТЕС;
  • принципи одержання, передачі і економічного використання тепла та електроенергії на ТЕС.
  • програмне та технологічне забезпечення, яке використовується на ТЕС;
  • моделювання та проектування структури теплоенергетичних об’єктів;
  • принципи математичного моделювання;
  • методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки;
 2. практичні уміння і навички:

  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в теплотехнологічних процесах та установках на виробництві теплової та електричної енергії;
  • навички експлуатаційного та режимно-налагоджувального характеру;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних завдань на об’єктах ТЕС;
  • уміння вводити, опрацьовувати та подавати текстову, графічну та мультимедійну інформацію;
  • володіння методами моделювання об’єктів ТЕС;
  • навички проектування та експлуатації теплоенергетичних систем та установок ТЕС;
  • навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями;
  • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних;
  • планувати проведення наукових досліджень, їх забезпечення та документальне оформлення;
  • збирати, аналізувати матеріал, опрацьовувати його, робити висновки, проводити експерименти.
  • уміння до економного отримання, передачі та використання теплової та електричної енергії;
  • використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності;
  • уміння аналізувати інформацію та визначати оптимальне розв’язання теплоенергетичних завдань;
  • здатність враховувати основні економічні, екологічні принципи та застосовувати елементи соціальної компетенції;
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Магістр здатний виконувати наступні, за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. — К. 2010, професійні роботи:
 • 2145.2 — інженер-конструктор;
 • 2145.2 — інженер з комплектації устаткування;
 • 2149.1 — молодший науковий співробітник;
 • 2149.2 — інженер-дослідник;
 • 2149.2 — інженер з налагодження і випробувань;
 • 2149.2 — інженер з розрахунків та режимів;
 • 2149.2 — інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • 2149.2 — конструктор (енергетика);
 • 2149.2 — консультант (енергетика),
і може займати посади асистента, викладача навчальних закладів різних рівнів, а також первинні наукові та керівні посади низового управлінського персоналу без вимог до стажу, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником квалификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ «Укрэнерготруда» Министерства энергетики Украины«. — Киев, 1998., а також номенклатурами посад наукових установ і організацій, промислових підприємств, проектно-конструкторських організацій.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр енергетики за спеціальністю 8.05060103 «Теплові електричні станції» може продовжити в університеті навчання (стажування) у науково-дослідних установах на об’єктах теплоенергетики України.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мисак Йосиф Степанович