Спеціальність 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр – магістр зі зварювання
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з дисциплін професійно-орієнтованої та соціально-економічної підготовки в обсязі, який забезпечує можливість ефективно та економічно обґрунтовано вирішувати виробничо-технологічні та науково-дослідницькі завдання у галузі нанесення покрить, наплавлення поверхневих шарів та модифікування поверхні металовиробів. Засвоєння основних обсягів змістовних модулів дозволяє обирати раціональні рішення при розробленні технологічної послідовності процесів інженерії поверхонь, при виборі оптимального варіанту технологічного процесу відновлення або зміцнення металовиробу, при створенні технологій інженерії поверхні. Фахівці отримують кваліфіковану підготовку по проведенню наукових досліджень, опануванню експериментальних методів наукових досліджень в інженерії поверхні, розробленню методик проведення наукових досліджень. При цьому магістри отримують необхідні знання з методології оцінки інноваційності науково-технічного рішення, оформлення правової документації на інтелектуальну власність та її захист, забезпеченню охорони праці, визначення економічної ефективності інженерного рішення та розробки технології контролю якості продукції. Магістри за даною спеціальністю мають навики дослідження та розробки технологічних процесів нанесення поверхневих шарів та покрить, модифікування поверхні та інших споріднених технологій. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 58,5 кр., варіативні дисципліни — 25,5 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • Правила забезпечення технологічності деталей, що підлягають обробці методами інженерії поверхні.
 • Стадії і послідовність розроблення технологічних процесів відновлення та зміцнення.
 • Основні напрямки удосконалення технологічних процесів відновлення та зміцнення.
 • Методологія вибору раціонального варіанту технологічного рішення вибору способу нанесення покриття та модифікування поверхні.
 • Методи діагностики та контролю функціональних властивостей поверхонь та покрить.
 • Техніко-економічне порівняння варіантів технологічного процесу.
 • Технології інженерії поверхні інноваційного характеру.
 • Сучасні експериментальні методи наукових досліджень в інженерії поверхні.
 • Основні принципи створення методик проведення наукових досліджень.
 • Методи та засоби обробки результатів наукових досліджень.
 • Аналіз та представлення результатів наукових досліджень.
 • Критерії вибору конструкції та складу покрить.
 • Критерії вибору способу модифікування поверхонь.
 • Засоби автоматичного проектування в інженерії поверхні.
 • Шкідливі і небезпечні фактори при проведенні робіт з інженерії поверхні
 • Система управління охороною праці в галузі.

2. Практичні уміння і навички

 • використовуючи основні принципи і методи проектування технологічних процесів інженерії поверхні розробити можливі варіанти технологічних процесів формування покриття та модифікування поверхні;
 • вибирати оптимальний варіант технологічного рішення формування покриття;
 • вибирати оптимальний варіант технологічного рішення модифікування поверхні;
 • вибирати можливі шляхи інноваційного характеру для удосконалення технологій інженерії поверхні;
 • використовуючи знання з технологій інженерії поверхні за допомогою нормативної та технологічної документації, сучасних засобів автоматичного проектування технологічних процесів, проектувати технологічний процес інженерії поверхні інноваційного характеру;
 • за допомогою методик проектування технологічних процесів, модернізувати технологію та технологічне оснащення для нанесення покрить та модифікування поверхні ;
 • проводити аналіз сучасного стану науково-технічної проблеми;
 • розробляти методику наукових досліджень та обробляти результати наукових досліджень;
 • за допомогою результатів наукових досліджень рекомендувати шляхи вирішення науково-технічної проблеми;
 • за допомогою нормативної та технологічної документації, сучасних засобів автоматичного проектування технологічних процесів, проектувати технологічний процес інженерії поверхні інноваційного характеру;
 • за допомогою техніко-економічних норм на технологічні операції, обирати оптимальний варіант інженерного рішення;
 • за допомогою нормативних документів визначати шкідливі і небезпечні фактори при обробленні виробів методами інженерії поверхні;
 • за допомогою відповідних нормативних документів розробляти схеми управління виробничими процесами;
 • використовуючи результати конструкторської розробки виробу, технічні вимоги на виріб за допомогою стандартів на контроль якості продукції розробляти контрольну карту з критеріями якості об’єкту контролю.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Магістр за спеціальністю 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» може займати такі первинні посади:
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник науково-дослідницьких закладів;
 • викладач навчальних закладів різного рівня акредитації (зі зварювання
 • та споріднених технологій);
 • інженер зі зварювання;
 • інженер з якості;
 • інженер з впровадження нової технології і техніки;
 • фахівець з діагностики і випробувань зварних виробів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» може продовжити навчання в аспірантурі НУ «ЛП», яка успішно функціонує на кафедрі ЗВДВ, або аспірантурі іншого ВНЗ за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси». Також магістр цієї спеціальності може продовжити навчання за кордоном за програмами постмагістерської підготовки за умови успішного складання вступних тестів.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно — модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Похмурська Ганна Василівна