Спеціальність 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр зі зварювання
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з дисциплін професійно-орієнтованої та соціально-економічної підготовки в обсязі, який забезпечує можливість ефективно та економічно обґрунтовано вирішувати виробничо-технологічні та науково-дослідницькі завдання у галузі зварювального виробництва та діагностики металоконструкцій. Засвоєння основних обсягів програми дає змогу обирати раціональні рішення при проектуванні технологічних процесів виготовлення, діагностики та ремонту зварних виробів та конструкцій зі сталі, кольорових, тугоплавких металів і сплавів у різних галузях промисловості, будівництві та транспорту. Разом з тим, фахівці отримують кваліфіковану практичну підготовку у комп’ютерному моделюванні зварювальних процесів та прогнозуванні довговічності зварних конструкцій. Випускники ґрунтовно вивчають процеси та системи експлуатації сучасного інноваційного зварювального та дослідницького устаткування, а також засвоюють принципи роботи по здійсненню контролю якості зварних з’єднань із застосуванням сучасних методів експериментальних досліджень. При цьому магістри володіють необхідними знаннями з методології програмування процесів зварювання і комп’ютерного моделювання для прогнозування довговічності деталей та конструкцій. Магістри за даною спеціальністю мають навики по дослідженню, проектуванню та розробці технологічних процесів зварювання металів і неметалів, паяння та інших споріднених технологій. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 54 кр., варіативні дисципліни — 30 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • Основні етапи розробки математичних моделей.
 • Принципи розробки програмних засобів для моделювання.
 • Математичне моделювання при виконанні експериментальних досліджень.
 • Методологія експериментальних досліджень та планування експерименту.
 • Проведення досліджень, аналіз та узагальнення результатів.
 • Поняття міри та похибки вимірювання, критерії вірогідності результатів наукового дослідження.
 • Моделювання теплових та термодефомаційних процесів при зварюванні.
 • Дослідження процесів зварювання з використанням комп’ютерного моделювання.
 • Модель розподілу зварювальних напружень та деформацій.
 • Визначення залишкових напружень у зварному з’єднанні маловуглецевої та високоміцної сталі з коловим швом.
 • Технологічність зварних конструкцій.
 • Технологія виготовлення рамних та решітчастих конструкцій.
 • Технологія виготовлення балкових конструкцій.
 • Технологія спорудження та ремонту магістральних трубопроводів
 • Технологія виготовлення резервуарів.
 • Технологія виготовлення судин (посудин), що працюють під тиском.
 • Стадії і послідовність розробки технологічного процесу.
 • Загальна схема виробничого процесу складання та зварювання, характеристика його складових.
 • Розрахунок техніко-економічних показників технологічного процесу виготовлення зварної конструкції.
 • Визначення економічної ефективності проектних рішень.
 • Організація виробничого процесу та планування діяльності підприємства.
 • Система управління охороною праці на підприємстві.

2. Практичні уміння і навички

 • розробити математичну модель процесу зварювання, придатну для обробки засобами комп’ютерних математичних пакетів;
 • провести математичне моделювання теплофізичних та динамічних процесів при зварюванні;
 • використовуючи базу даних створену для механізованих способів зварювання за допомогою засобів комп’ютерної реалізації, визначити раціональні параметри процесу зварювання;
 • використовуючи результати експериментальних та теоретичних досліджень за темою науково-дослідної роботи, виконати співставлення результатів експериментів з теоретичними положеннями та сформулювати наукові та технологічні висновки;
 • визначити розрахунково-експериментальним методом залишкові напруження у зварних з’єднаннях;
 • провести порівняльну оцінку показників технологічності виробів-аналогів і визначити рівень технологічності конструкції зварного виробу;
 • використовуючи креслення виробу та технічні умови на виготовлення або ремонт виробу за допомогою правил розробки і застосування технологічних процесів зварювання деталей різних технологічних груп скласти технологічну схему зварювання зварної конструкції;
 • розробити маршрутний технологічний процес зварювання виробу, визначити технологічні параметри і послідовність операцій складання та зварювання;
 • на основі типового технологічного процесу провести оптимізацію існуючого технологічного процесу зварювання;
 • розробити новий або вдосконалити існуючий технологічний процес зварювання.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Магістр зі зварювання може займати такі первинні посади:
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник науково-дослідницьких закладів;
 • викладач навчальних закладів різного рівня акредитації (зі зварювання
 • та споріднених технологій);
 • інженер зі зварювання;
 • інженер з якості;
 • інженер з впровадження нової технології і техніки;
 • фахівець з діагностики і випробувань зварних виробів.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання» може продовжити навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка», яка успішно функціонує на кафедрі Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій, або аспірантурі іншого ВНЗ за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси». Також магістр цієї спеціальності може продовжити навчання за кордоном за програмами постмагістерської підготовки за умови успішного складання вступних тестів.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Похмурська Ганна Василівна