Спеціальність 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник за спеціальністю «Колісні та гусеничні транспортні засоби».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Відбір бакалаврів для навчання за освітньо-кваліфікаційнім рівнем "Магістр" провадиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Мінімальні вимоги до знань, умінь та навичок бакалаврів, необхідних для початку навчання за освітньо-кваліфікаційнім рівнем «Магістр» відповідають затвердженим програмам дисциплін з підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційнім рівнем «Бакалавр». Якість
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, достатньому для вирішення завдань у галузі автомобілебудування, а саме:
 • проектних робіт по удосконаленню існуючих та розробці нових конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема обґрунтування та розробка вимог до конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, розрахунок та розробка схем механізмів та систем конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, конструювання механізмів та систем конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів;
 • експериментальних робіт по удосконаленню існуючих та доводці нових конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема проведення експериментальних досліджень в лабораторних та дорожних умовах;
 • організації робіт по виробництву колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема технічне та організаційне забезпечення виробництва колісних та гусеничних транспортних засобів;
 • діагностики та сервісного обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема технічне та організаційне забезпечення робіт з діагностування та сервісного обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів;
 • забезпечення та проведення навчального процесу з профільних дисциплін спеціальності, зокрема наукове забезпечення навчального процесу, технічне забезпечення навчального процесу, методично-діагностичне забезпечення навчального процесу.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЕКТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 7 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — нема, модулі професійної та практичної підготовки — 83 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Магістр повинен знати:

 • основи фундаментальних дисциплін (фізика, хімія, вища математика) в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;
 • професійно-орієнтовані дисципліни за спеціальністю, в основному, технологічного та конструкторського напрямку, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціальних учень;
 • засади охорони праці й захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки громадянина;
 • досконало ділову українську, а також іноземну мову в межах освітньої програми;
 • програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;
 • основи безпеки та життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях, а також основи екологічних вчень.

2. Магістр повинен вміти:

 • розробляти нові конструкції обладнання, машин, виконувати роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин, обладнання;
 • розробляти елементи конструкцій обладнання, нескладні технології виготовлення деталей, конструювати інструменти, проектувати та здійснювати процес виробництва машин, апаратів та устаткування, займатись їх експлуатацією та ремонтом;
 • орієнтуватися у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою — застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Узагальнений об’єкт діяльності магістра спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» — наукові дослідження в галузі автомобілебудування, проектування, випробування сертифікація, діагностування та сервісне обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів. Магістр спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за ДК 009:2010):
Код Назва Примітка (конкретизація)
29.11 Виробництво автотранспортних засобів
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів Виробництво автофургонів, відкритих вантажних машин, шосейних тягачів, напівпричепів
29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів Виробництво різних деталей та устаткування для автомобілів. Виробництво деталей та пристроїв для обладнання автомобілів.
30.91 Виробництво мотоциклів
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок
33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування Механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, фарбування тощо.
72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук. Розробки в галузі колісних та гусеничних транспортних засобів
85.32 Професійно-технічна освіта
85.22 Вища освіта
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • 2145.1 — науковий співробітник (машинобудування);
 • 2145.2 — інженер-конструктор (машинобудування);
 • 2145.2 — інженер по механізації та автоматизації виробництва;
 • 2149.2 — інженер-дослідник;
 • 2149.2 — інженер з патентної та дослідницької роботи;
 • 2149.2 — інженер з впровадження нової техніки та технології;
 • 2149.2 — інженер з управління та обслуговування систем;
 • 2310.2 — викладач вищого навчального закладу;
 • 2320 — викладач професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» рішенням може рекомендуватися до навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.22.02 «Автомобілі і трактори».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Державна атестація випускників університету здійснюється на основі результатів успішності за весь період навчання і передбачає визначання фактичної відповідності рівня їх освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану. Нормативна форма державної атестації магістрів — виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи. Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності магістра.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Завідувач кафедри «Автомобілебудування», доктор технічних наук Крайник Любомир Васильович.