Спеціальність 8.05050206 «Машини та технології пакування»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер-дослідник (Інженерна механіка) за спеціальністю «Машини та технологія пакування».
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Обов’язкова наявність кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямком 6.050502 «Інженерна механіка».
Профіль програми: 
Магістри отримують знання з фундаментальних та фахових дисциплін в обсязі, достатньому для самостійного вирішення науково-прикладних, конструкторських та технологічних завдань в галузі технології пакування, створення пакувальної техніки та організації пакувального виробництва. Зокрема, при визначенні структури та параметрів пакувального обладнання та автоматичних ліній пакування магістри отримують знання планування та проведення науково-теоретичних та експериментальних досліджень, математичного опрацювання їх результатів та оптимізації рішень; використання сучасних автоматизованих засобів та інтегрованих інженерних систем для підготовки пакувального виробництва; компонування автоматичних ліній пакування продукції; проектування нестандартного обладнання та засобів автоматизації процесів пакування; моделювання та розрахунку силових, теплових, деформаційних і трибологічних процесів під час проектування та експлуатації пакувального обладнання; використання сучасних методів проектування та розрахунків; конструювання сучасного пакувального обладнання на основі систем твердотільного комп’ютерного моделювання; використання математичного апарату структурно-параметричної оптимізації при створенні основного та допоміжного пакувального обладнання. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кредитів ЄКТС — 6 кредитів ЄКТС, модулі професійної та практичної підготовки — 84 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

 • Математичний апарат для проведення наукових досліджень в галузі пакувальних технологій та створення сучасного пакувального обладнання, автоматів та автоматичних ліній пакування
 • Математичне та інженерне обґрунтування нових технологічних процесів пакування та обладнання для їх реалізації
 • Прилади та засоби для проведення експериментальних досліджень в галузі технологій та машин пакування
 • Принципи побудови пакувального обладнання, автоматів та автоматизованих ліній пакування для різних типів упаковок, пакувальних матеріалів та продукції пакування
 • Методи розрахунку пакувального обладнання, елементів автоматичних ліній пакування
 • Автоматизовані системи проектування пакувального обладнання та засобів автоматизації виробничих процесів пакування
 • Способи компонування автоматичних ліній пакування
 • Науково-технічні та організаційні основи оптимального використання та експлуатації пакувального обладнання.

2. Практичні уміння та навички:

 • Вміння науково досліджувати і моделювати технічні системи, технологічні процеси пакування і сучасні зразки пакувальної техніки
 • Вміння проектувати та оптимізувати конструкції пакувального обладнання, автоматів та автоматичних ліній пакування
 • Вміння науково досліджувати, планувати та проводити експерименти в системах пакувального виробництва і обробляти їх результати
 • Вміння розробляти технології та системи пакувального виробництва, забезпечувати надійність роботи їх обладнання.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Професійні профілі випускників магістратури (за ДК 003-2010):
 • 2145.1 — науковий співробітник (інженерна механіка);
 • 2145.2 — інженер з механізації і автоматизації виробничих процесів;
 • 2145.2 — інженер з автоматизації трудомістких процесів;
 • 2145.2 — інженер-конструктор (механіка);
 • 2145.2 — інженер-технолог (механіка);
 • 2149.2 — інженер з комплектації устаткування й матеріалів;
 • 2149.2 — інженер з налагодження й випробувань;
 • 2149.2 — інженер з організації експлуатації та ремонту;
 • 2149.2 — інженер із впровадження нової техніки і технології;
 • 2149.2 — інженер з патентної і винахідницької роботи;
 • 2149.2 — інженер з підготовки виробництва;
 • 2149.2 — інженер з проектування механізованих розробок;
 • 2149.2 — інженер з ремонту;
 • 2149.2 — інженер з розрахунків і режимів;
 • 2149.2 — інженер-дослідник;
 • 2149.2 — інженер з управління та обслуговування систем;
 • 2310.2 — викладач вищого навчального закладу;
 • 2320 — викладач професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Інженер-дослідник за спеціальністю «Машини та технологія пакування» може продовжити навчання в аспірантурі університету за спеціальностями 05.02.02 «Машинознавство» або 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу магістрів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович.