Спеціальність 8.05050201 «Технології машинобудування»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Технології машинобудування»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Обов’язкова наявність кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямком 6.050502 «Інженерна механіка».
Профіль програми: 
Магістри отримують знання з фундаментальних та фахових дисциплін в обсязі, достатньому для самостійного вирішення науково-прикладних конструкторських та технологічних завдань в галузі технології та організації механоскладального виробництва. Зокрема, при визначенні структури та параметрів технологічних процесів магістри отримують знання планування та проведення науково-теоретичних та експериментальних досліджень, математичного опрацювання їх результатів та оптимізацію рішень; використання сучасних автоматизованих засобів та інтегрованих інженерних систем підготовки машинобудівного виробництва; програмування формоутворення і оброблення на верстатах з числовим програмним керуванням; моделювання та розрахунку силових, теплових, деформаційних і трибологічних процесів під час виготовлення, формоутворенні та експлуатації деталей машин; використання сучасних методів формоутворення (лазерних, плазмових, електрофізичних, електрохімічних, швидкого прототипування тощо); конструювання сучасного обладнання, оснащення і різальних інструментів машинобудівного виробництва на основі систем твердотільного комп’ютерного моделювання; використання математичного апарату структурно-параметричної оптимізації процесів різання, формоутворення та технологічних процесів виготовлення і складання машин. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, модулі професійної та практичної підготовки — 84 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

 • Математичний апарат для проведення наукових досліджень в галузі обробки деталей машин, верстатів з ЧПК, проектування технологічного спорядження та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва
 • Математичне та інженерне обґрунтування нових методів та технологічних процесів механічного оброблення та складання машин
 • Прилади та засоби для проведення експериментальних досліджень в технології машинобудування
 • Автоматизовані системи програмування обладнання з ЧПК і проектування механоскладальних виробництв машинобудування
 • Науково-технічні і організаційні основи оптимального використання та експлуатації машинобудівного обладнання та оснащення
 • Проектування структури підприємств машинобудування і їх підрозділів.

2. Практичні уміння та навички:

 • Вміння науково досліджувати і моделювати технічні системи, технологічні процеси і сучасні методи формоутворення деталей машин
 • Вміння проектувати та оптимізувати технологічні процеси формоутворення і оброблення деталей машин на верстатах з ЧПК
 • Вміння науково досліджувати, планувати, проектувати та проводити експерименти в системах механоскладального виробництва і обробляти їх результати
 • Вміння розробляти механоскладальні системи машинобудування, забезпечувати надійність роботи їх обладнання та оснащення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Професійні профілі випускників магістратури (за ДК 003-2010):
 • 2145.1 — науковий співробітник (машинобудування);
 • 2145.2 — інженер-конструктор (машинобудування);
 • 2145.2 — інженер по механізації та автоматизації виробництва;
 • 2149.2 — інженер-дослідник;
 • 2149.2 — інженер з патентної та дослідницької роботи;
 • 2149.2 — інженер з впровадження нової техніки та технології;
 • 2149.2 — інженер з управління та обслуговування систем;
 • 2310.2 — викладач вищого навчального закладу;
 • 2320 — викладач професійного навчально-виховного закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Технології машинобудування» може продовжити навчання в аспірантурі університету за спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування» або 05.03.01. «Процеси механічного оброблення, верстати та інструменти».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу магістрів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович.