Спеціальність 8.05050105 «Інженерія логістичних систем»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер – дослідник (прикладна механіка).
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Обов’язкова наявність кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.050501 «Прикладна механіка».
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з дисциплін професійно-орієнтованої та соціально-економічної підготовки в обсязі, достатньому для самостійного вирішення науково-прикладних, дослідницьких, конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі конструювання, проектування, випробування та сертифікація, діагностування та сервісного обслуговування, експлуатації та ремонту обладнання автоматизованих логістичних систем, що призначені для забезпечення завантажувально-розвантажувальних, вантажопідіймальних, транспортувальних та інших виробничо-логістичних операцій, а також для автоматизації технологічних процесів і транспортно-складських робіт у різних галузях промисловості. Засвоєння основних обсягів програми дає змогу ефективно та економічно обґрунтовано розробляти, обслуговувати та оптимізовувати роботу автоматизованих технологічних виробничо-транспортних систем на основі застосування методів логістики.
Отримані вміння дозволяють випускникам використовувати інженерні методики, аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та розробки нових механізмів, вузлів та комплексів обладнання інженерних логістичних систем, розробляти дослідні і технічні проекти та робочу документацію на спроектовані механізми, вузли та обладнання з використанням сучасних систем автоматизованого проектування, систем 3Д проектування та числових методів моделювання, імітаційного програмного забезпечення. Магістри можуть планувати та проводити експериментальні дослідження вантажопідіймального, транспортувального та іншого обладнання логістичних систем, встановлювати параметри та характеристики виконавчих механізмів, застосовувати математичні методи обробки резуль¬татів досліджень, аналізувати допущені помилки та знаходити шляхи щодо їх уникнення, розробляти та здійснювати технічні та організаційні заходи (технологічну підготовку) з виробництва та випуску обладнання інженерних логістичних систем, його складових частин, розрахувати потреби виробництва в матеріалах, комплектуючих, технологічному обладнанні для його виготовлення, складі, кількості працюючих, використовуючи прості техніко-економічні розрахунки Можуть здійснювати діагностування обладнання. розробляти організаційні та технічні заходи з сервісного обслуговування обладнання логістичних систем та його складових частин. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. нормативна частина — 51 кредит ЄКТС (модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, модулі професійної та практичної підготовки — 45 кредитів ЄКТС); варіативна частина — 39 кредитів ЄКТС (модулі професійної та практичної підготовки — 39 кредитів ЄКТС).
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • основи фундаментальних дисциплін (фізика, хімія, вища математика, опір матеріалів, теоретична механіка, теорія машин та механізмів, електротехніка та електропривід, системи керування) в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;
 • професійно-орієнтовані дисципліни за спеціальністю, в основному, технологічного та конструкторського напрямку, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історич¬них, філософських, політологічних, соціальних учень;
 • досконало ділову українську, а також іноземну мову в межах освітньої програми;
 • основи економіки, організації праці і організації виробництва;
 • засади охорони праці й захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки громадянина;
 • основи безпеки життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях, а також основи екологічних вчень;
 • програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;
 • вітчизняні і світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань;
 • методику пошуку та порядок користування спеціальною науково-технічною і патентною літературою, реферативними і довідково-інформаційними виданнями, стандартами та іншими керівними матеріалами з розроблення і оформлення технічної документації, а також іншими джерелами науково-технічної інформації;
 • методи і засоби виконання експериментальних досліджень, математичного моделювання, проектування, технічних розрахунків та обчислювальних робіт;
 • обладнання, що використовується для автоматизації виробництва, порядок і методи планування робіт з механізації та автоматизації виробництва; основні вимоги до розроблюваних конструкцій;
 • призначення та сфери використання, конструкції та принципи роботи, умови монтажу і правила технічної експлуатації підіймально-транспортних машин, технічних засобів та обладнання для механізації та автоматизації виробництва, роботизованих комплексів та автоматизованих ліній, гнучких виробних та транспортно-складських логістичних систем;
 • технологію та матеріали для виготовлення окремих деталей, вузлів, механізмів машин та обладнання вантажопідіймальної та транспортувальної техніки;
 • методи аналізу технічного рівня об’єктів техніки і технології;
 • методи визначення економічної ефективності впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва;
 • основи технічної естетики, ергономіки і художнього конструювання.

2. Практичні уміння і навички

 • розробляти нові конструкції підіймально-транспортних машин, автоматизованих та роботизованих логістичних систем та комплексів технологічного обладнання, виконувати роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин та обладнання.
 • проектувати кінематичні, монтажні і інші схеми різного призначення, розраховувати необхідні параметри і величини. Складати описи будови і принципу дії виробів, об’єктів, що проектуються, а також обґрунтовувати технічні рішення;
 • розробляти елементи конструкцій обладнання, нескладні технології виго¬товлення деталей, конструювати інструменти, проектувати та здійснювати процес виробництва машин, апаратів та устаткування, займатись їх експлуатацією та ремонтом;
 • орієнтуватися у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою — застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності;
 • здійснювати пошук, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням);
 • опрацьовувати спеціальну науково-технічну літературу та інформацію про досягнення вітчизняної і світової науки і техніки у даній галузі, узагальнювати досвід та результати досліджень і технічних рішень провідних учених;
 • виконувати технічні розробки, спрямовані на створення нової техніки і технології, удосконалення діючих технологій, випуск продукції, що відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків;
 • готувати і складати заявки на винаходи і відкриття;
 • здійснювати роботи з впровадження комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці, її безпеки;
 • проводити необхідні досліди і вимірювання, стендові і виробничі випробування обладнання, що проектуються, використовувати та здійснювати налагодження і регулювання сучасної контрольно-вимірювальної апаратури, встановлювати і налагоджувати обладнання під час проведення досліджень і експериментів, виконувати необхідні розрахунки, аналізувати і узагальнювати результати, складати за ними технічні звіти і готувати оперативні відомості;
 • розробляти проектну і робочу технічну документацію, оформляти звіти про закінчені проектно-конструкторські роботи;
 • впроваджувати розроблені технічні рішення і проекти, надавати технічну допомогу і здійснювати авторський нагляд за процесом виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію об’єктів, які проектуються;
 • аналізувати виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які піддягають механізації та автоматизації трудомістких ручних робіт, підіймально-транспортних, навантажувально-розвантажувальних і складських операцій, розробляти заходи з реконструкції і технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці;
 • розробляти технічні завдання, та виконувати ескізні і технічні проекти на створення засобів механізації та автоматизації, здійснювати техніко-економічні обґрунтування розроблюваних конструкцій;
 • виконувати розрахунки та аналізувати ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх використовування, готувати пропозиції з усунення виявлених недоліків, зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш досконалі;
 • вживати заходи щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації;
 • розробляти технічні паспорти розроблюваного обладнання та устаткування, інструкції з експлуатації, ремонту та безпечного ведення робіт під час обслуговування вантажопідіймального та транспортувального обладнання і засобів механізації та автоматизації логістичних систем, розробляти іншу технічну документацію;
 • проводити інструктаж і надавати допомогу робітникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації, організовувати роботу з підвищення їх технічних знань;
 • здійснювати технічний контроль за дотриманням правил експлуатації та обслуговування обладнання та устаткування логістичних систем.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускники магістратури можуть виконувати такі професійні роботи і займати первинні посади:
 • 1222.2 — Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості (зокрема: Начальник (завідувач) виробничої лабораторії; Начальник виробництва; Начальник виробничого відділу; Начальник лабораторії з контролю виробництва; Начальник цеху).
 • 1312 — Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості (зокрема: Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми).
 • 2145 — Професіонали в галузі інженерної механіки:
 • 2145.1 — Наукові співробітники (інженерна механіка) (зокрема: Молодший науковий співробітник (інженерна механіка); Науковий співробітник (інженерна механіка); Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка));
 • 2145.2 — Інженери-механіки (зокрема: Інженер з інструменту; Інженер з комплектації устаткування; Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; Інженер з механізації трудомістких процесів; Інженер-конструктор (механіка); Інженер-механік груповий; Інженер-технолог (механіка); Старший механік-командир).
 • 2149 — Професіонали в інших галузях інженерної справи:
 • 2149.2. — Інженери (інші галузі інженерної справи) (зокрема: Інженер; Інженер з керування й обслуговування систем; Інженер з комплектації устаткування й матеріалів; Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з об’єктивного контролю; Інженер з організації експлуатації та ремонту; Інженер з патентної та винахідницької роботи; Інженер з підготовки виробництва; Інженер з проектування механізованих розробок; Інженер з ремонту; Інженер з розрахунків та режимів; Інженер із впровадження нової техніки й технології; Інженер-дослідник; Інженер-конструктор; Інженер-технолог; Інженер-лаборант; Конструктор (інші галузі інженерної справи); Консультант (у певній галузі інженерної справи); Консультант із енергозбереження та енергоефективності).
 • 2310 — Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
 • 2310.2 — Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (зокрема: Асистент; Викладач вищого навчального закладу);
 • 2320 — Викладачі середніх навчальних закладів (зокрема: Викладач професійного навчально-виховного закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу).
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» може продовжити навчання в аспірантурі НУ «ЛП», яка успішно функціонує на кафедрі МАМ, або аспірантурі іншого ВНЗ за спеціальностями 05.02.02 — «Машинознавство», 05.02.09 — «Динаміка та міцність машин» 05.13.07 — «Автоматизація технологічних процесів».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно — модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович.