Спеціальність 8.05050103 «Роботомеханічні системи та комплекси»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Інженер — дослідник (прикладна механіка)
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Обов’язкова наявність кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком 6.050501 «Прикладна механіка».
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з дисциплін професійно-орієнтованої та соціально-економічної підготовки в обсязі, достатньому для самостійного вирішення науково-прикладних, дослідницьких, конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі конструювання, проектування, випробування та сертифікації, діагностування та сервісного обслуговування, експлуатації та ремонту обладнання робототехнічних систем та комплексів, призначених для автоматизації виробничих (технологічних) процесів у різних галузях промисловості. Засвоєння основних обсягів програми дає змогу ефективно та економічно обґрунтовано розробляти, обслуговувати та оптимізовувати роботу робототехнічних систем та комплексів безлюдних виробництв. Отримані вміння дозволяють випускникам використовувати інженерні методики, аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та розробки нових механізмів, вузлів та комплексів обладнання робототехнічних систем, розробляти дослідні і технічні проекти та робочу документацію на спроектовані механізми, вузли та обладнання з використанням сучасних систем автоматизованого проектування, систем 3Д проектування та числових методів моделювання, імітаційного програмного забезпечення. Магістри можуть планувати та проводити експериментальні дослідження робототехнічних систем та комплексів, встановлювати параметри та характеристики виконавчих механізмів, застосовувати математичні методи обробки результатів досліджень, аналізувати допущені помилки та знаходити шляхи щодо їх уникнення, розробляти та здійснювати технічні та організаційні заходи (технологічну підготовку) з виробництва та випуску обладнання, його складових частин, здійснювати діагностування обладнання, розробляти організаційні та технічні заходи з сервісного обслуговування робототехнічних систем та комплексів. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. нормативна частина — 51 кредит ЄКТС (модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, модулі професійної та практичної підготовки — 45 кредитів ЄКТС); варіативна частина — 39 кредитів ЄКТС (модулі професійної та практичної підготовки — 39 кредитів ЄКТС).
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

 • основи фундаментальних дисциплін (фізика, хімія, вища математика, опір матеріалів, теоретична механіка, теорія машин та механізмів, електротехніка та електропривід, системи керування) в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;
 • професійно-орієнтовані дисциплін за спеціальністю, в основному, технологічного та конструкторського напрямку, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історич¬них, філософських, політологічних, соціальних учень;
 • досконало ділову українську, а також іноземну мову в межах освітньої програми;
 • програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;
 • методи досліджень, проектування і проведення експериментальних робіт;
 • спеціальну науково-технічну і патентну літературу з тематики досліджень і розробок;
 • порядок користування реферативними і довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації;
 • технологію виробництва робототехнічних комплексів;
 • призначення, склад, конструкцію, принцип роботи, умови монтажу і технічної експлуатації виробів та об’єктів, робототехнічних комплексів;
 • обладнання, що використовується для автоматизації виробництва, особливості його експлуатації;
 • стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
 • методи і засоби виконання технічних розрахунків і обчислювальних робіт;
 • вітчизняні і світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань;
 • вимоги до організації праці в процесі проектування;
 • основи економіки, організації праці і організації виробництва;
 • основи трудового законодавства;
 • основи безпеки та життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях, а також основи екологічних вчень;
 • засади охорони праці й захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки громадянина.

2. Практичні уміння і навички:

 • розробляти нові конструкції технологічного обладнання, машин та автоматів, робототехнічних систем та комплексів, виконувати роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин, обладнання;
 • розробляти елементи конструкцій обладнання, нескладні технології виготовлення деталей, конструювати інструменти, проектувати та здійснювати процес виробництва машин, апаратів та устаткування, займатись їх експлуатацією та ремонтом;
 • орієнтуватися у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою — застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності;
 • проводити наукові дослідження або виконувати технічні розробки, спрямовані на освоєння нової техніки і технології, удосконалювати діючі технології, випуск продукції, що відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків;
 • розробляти робочі плани і програми проведення окремих етапів робіт;
 • здійснювати збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням);
 • проектувати кінематичні, монтажні і інші схеми різного призначення, розраховувати необхідні параметри і величини; складати описи будови і принципів дії виробів, об’єктів, що проектуються, а також обґрунтовувати технічні рішення;
 • проектувати засоби випробування і контролю, оснастку, лабораторні макети, контролювати їх виготовлення;
 • проводити стендові і виробничі випробуваннях дослідних зразків (партій) виробів, що проектуються, встановлювати і налагоджувати обладнання під час проведення досліджень і експериментів;
 • здійснювати налагодження і регулювання складної і точної апаратури;
 • здійснювати контроль за її станом і правильним користуванням;
 • стежити за роботою обладнання, проводити складні досліди і вимірювання, вести записи за експериментами, які проводяться, виконувати необхідні розрахунки, аналізувати і узагальнювати результати, складати за ними технічні звіти і готувати оперативні відомості;
 • складати плани, кошториси, заявки на матеріали, обладнання тощо;
 • розробляти проектну і робочу технічну документацію, оформляти закінчені науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи;
 • впроваджувати розроблені технічні рішення і проекти, надавати технічну допомогу і здійснювати авторський нагляд за процесом виготовлення, монтування, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію виробів, об’єктів, які проектуються;
 • узагальнювати досвід впровадження результатів досліджень і розроблених технічних рішень;
 • вивчати спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної і світової науки і техніки з питань досліджень або розробок;
 • готувати інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки і висновки на технічну документацію;
 • брати участь в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, науково-технічних конференцій;
 • складати розділи науково-технічних звітів про виконану роботу;
 • брати участь у підготовці публікацій, складанні заявок на винаходи і відкриття.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускники магістратури можуть виконувати такі професійні роботи і займати первинні посади:
 • 1222.2 — Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості (зокрема: Начальник (завідувач) виробничої лабораторії; Начальник виробництва; Начальник виробничого відділу; Начальник лабораторії з контролю виробництва; Начальник цеху).
 • 1312 — Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості (зокрема: Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)).

2145 Професіонали в галузі інженерної механіки:

 • 2145.1 — Наукові співробітники (інженерна механіка) (зокрема: Молодший науковий співробітник (інженерна механіка); Науковий співробітник (інженерна механіка); Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка));
 • 2145.2 — Інженери-механіки (зокрема: Інженер з інструменту; Інженер з комплектації устаткування; Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; Інженер з механізації трудомістких процесів; Інженер-конструктор (механіка); Інженер-механік груповий; Інженер-технолог (механіка); Старший механік-командир).

2149 — Професіонали в інших галузях інженерної справи:

 • 2149.2. — Інженери (інші галузі інженерної справи) (зокрема: Інженер; Інженер з керування й обслуговування систем; Інженер з комплектації устаткування й матеріалів; Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з об’єктивного контролю; Інженер з організації експлуатації та ремонту; Інженер з патентної та винахідницької роботи; Інженер з підготовки виробництва; Інженер з проектування механізованих розробок; Інженер з ремонту; Інженер з розрахунків та режимів; Інженер із впровадження нової техніки й тех¬нології; Інженер-дослідник; Інженер-конструктор; Інженер-технолог; Інженер-лаборант; Конструктор (інші галузі інженерної справи); Консультант (у певній галузі інженерної справи); Консультант із енергозбереження та енергоефективності).

2310 — Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

 • 2310.2 — Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів (зокрема: Асистент; Викладач вищого навчального закладу)

2320 — Викладачі середніх навчальних закладів

(зокрема: Викладач професійного навчально-виховного закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу).
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.05050103 «Роботомеханічні системи та комплекси» може продовжити навчання в аспірантурі НУ «ЛП», яка успішно функціонує на кафедрі МАМ, або аспірантурі іншого ВНЗ за спеціальностями 05.02.02 — «Машинознавство», 05.02.09 — «Динаміка та міцність машин» 05.13.07 — «Автоматизація технологічних процесів».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно — модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович