Спеціальність 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Науковий співробітник в галузі металургії та матеріалознавства
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр за напрямом підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство».
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з соціально-економічних та професійних навчальних дисциплін в обсязі, достатньому для здійснення виробничих функцій в галузі прикладного матеріалознавства:
  • дослідницьких з виконанням фахових науково-дослідних робіт, створенням нових матеріалів та технологій;
  • технологічних із технологічним забезпеченням виробництва;
  • контрольних зі здійсненням контролю матеріалів, технологічних процесів, виробів;
  • прогностичних із прогнозуванням перспектив розвитку матеріалів та технологій;
  • технічних із проведенням технологічних операцій, випробуванням матеріалів та виробів, обґрунтуванням вибору матеріалів та технологій.
  • Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч.: модулі соціально-економічної підготовки — 6 кредитів; модулі професійної т практичної підготовки — 84 кредити.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

  • взаємозв’язок між структурно-фазовим, енергетичними станами поверхні та об’ємними властивостями матеріалів;
  • сучасні технології, які змінюють структуру та енергетичний стан поверхні матеріалів;
  • фізична природа впливу лазерного опромінення на поверхню матеріалів й технології лазерної інженерії поверхні;
  • фізичні, хімічні та механічні процеси, які протікають при контактній взаємодії матеріалів у поверхневих шарах;
  • методи, способи підвищення зносотривкості матеріалів та трибоспряжень;
  • теоретичні основи протикорозійних технологій;
  • принципи техніки математичного планування й оптимізації експериментальних досліджень;
  • методи розрахунку та раціонального проектування обладнання для теплової обробки виробів;

2. Практичні уміння й навички:

  • виконання науково-дослідних робіт та аналіз їх результатів;
  • створення нових матеріалів на основі комплексних досліджень, інженерних розрахунків та встановлення сфер їх застосування;
  • складання заявок на патенти та інші охоронні документи інтелектуальної власності;
  • організація у підпорядкованих підрозділах виробничих процесів із отримання матеріалів, виробів та їх технологічної обробки;
  • розроблення технологічної та нормативно-технічної документації за фахом;
  • здійснення експертиз них досліджень браку, руйнування виробів;
  • проведення випробувань матеріалів та виробів;
  • здійснення контролю матеріалів, технологічних процесів, виробів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Магістр з прикладного матеріалознавства може займати такі первинні посади:
  • наукового співробітника,
  • інженера—дослідника,
  • завідувача науково-дослідної лабораторії,
  • інженера з патентної та дослідницької роботи;
  • інженера з впровадження нової техніки та техноло¬гії,
  • інженера — технолога,
  • інспектора з контролю якості,
  • інженера — інспектора,
  • інженера з впровадження нової техніки й технології,
  • завідувача навчальної лабораторії ВНЗ,
  • викладача ВНЗ 2-го, 3-го та 4-го рівнів акредитації.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр з прикладного матеріалознавства може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.02.01. — матеріалознавство, 05.16.01 — металознавство і термічна обробка.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
доцент кафедри ПМОМ Плешаков Едуард Іванович