Спеціальність 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
диплом бакалавра або спеціаліста
Профіль програми: 

Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» скерована на синтез систем автоматизованого керування технологічними процесами (АСКТП) різних галузей промисловості, що базуються на застосуванні мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. У Львівській політехніці підготовка магістрів зі спеціальності 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» здійснюється кафедрою автоматизації теплових і хімічних процесів за такими спеціалізаціями:
 • 8.05020201.04 «Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами»;
 • 8.05020201.05 «Автоматизоване управління технологічними процесами на теплових електричних станціях»;
 • 8.05020201.06 «Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами харчової та переробної промисловості»;
 • 8.05020201.07 «Автоматизоване управління енерговикористанням та облік енергоносіїв»;
 • 8.05020201.08 «Автоматизоване управління технологічними процесами на атомних електричних станціях».
Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає такі цикли підготовки - гуманітарної та соціально-економічної (8 кредитів ЄКТС); професійної та практичної (82 кредити ЄКТС), що разом з попереднім циклом забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • Закони збереження маси (компоненту), енергії, імпульсу, а також емпіричні залежності для математичного опису ТП із зосередженими параметрами;
  • Рівняння неперервності для маси (компоненту), енергії, імпульсу при побудові математичних моделей об’єктів із розподіленими параметрами;
  • Рівняння матеріальних та енергетичних балансів технологічних процесів і апаратів різних галузей промисловості;
  • Аналітичні моделі типових технологічних об’єктів;
  • Методи лінеаризації нелінійних математичних моделей;
  • Методи визначення параметрів математичних моделей;
  • Кореляційні методи побудови динамічних характеристик технологічних об’єктів;
  • Інтерактивне програмне забезпечення для аналізу, ідентифікації та моделювання технологічних об’єктів і систем в комп’ютерному середовищі Маtlab;
  • Аналіз технологічних процесів та апаратів як об’єктів керування;
  • Сучасні схеми автоматизації технологічних процесів різних галузей промисловості;
  • Структурні схеми САР, алгоритми керування;
  • Методи та алгоритми оптимізації автоматичних систем керування технологічними процесами різних галузей промисловості;
  • Визначення та реалізація оптимальних параметрів настроювання регуляторів на основі статичних та динамічних характеристик об’єкта;
  • Методи корекції настроювальних параметрів автоматичного регулятора в реальному часі;
  • Алгоритми керування, які застосовують в реальних АСКТП;
  • Постановка задачі синтезу систем оптимального керування;
  • Теоретичні основи лінійних оптимальних систем керування;
  • Методи розв’язку задач нелінійного оптимального керування;
  • Технічне завдання на розробку АСКТП;
  • Техніко-економічне обґрунтування автоматизованої системи керування;
  • Технічні вимоги до побудови автоматизованих систем керування та їх реалізація сучасними засобами автоматизації;
  • Варіанти структурних схем АСКТП за результатами дослідження технологічних об’єктів, як об’єктів керування, та вибір оптимальної структури за техніко-економічними показниками;
  • Функціональні можливості мікропроцесорних програмовано-логічних контролерів;
  • Стандартні мови програмування контролерів;
  • Бібліотеки алгоритмів сучасних контролерів;
  • Програмування контролерів;
  • Структура супервізорних систем керування, організація роботи програмного забезпечення супервізорних систем керування, основні етапи їх проектування і створення;
  • Програмне забезпечення супервізорних систем керування в реальному часі;
  • Конфігурування SCADA-програми, створення графічних вікон візуалізації стану системи керування;
  • Вибір оптимального режиму роботи АСКТП за результатами діагностики поточного стану технологічних об’єктів, корегування роботи АСКТП в режимі функціонування;
  • Визначення експлуатаційних характеристик системи керування;
  • Основні принципи і концепції побудови комп’ютерних та промислових цифрових мереж;
  • Методи завадостійкого кодування та компресії даних, принципи роботи протоколів, програмних засобів управління мережами, інтелектуальних засобів з’єднання;
  • Принципи організації і функціонування систем автоматизованого проектування;
  • Принципи проектування АСКТП;
  • Зміст і порядок виконання проектних робіт в галузі автоматизації;
  • Проектування структурних та функціональних схем автоматизації, з урахуванням технічних характеристик засобів автоматизації, контролерів та релейно-контактної апаратури;
  • Технічні засоби автоматизації для реалізації алгоритмів керування вибраної системи автоматизації. Специфікація технологічного обладнання та засобів автоматизації;
  • Принципи побудови та проектування принципових електричних, пневматичних, гідравлічних схем;
  • Конструкції та принципи проектування щитів і пультів;
  • Принципи проектування зовнішніх з’єднань засобів автоматизації, плану трас систем автоматизації;
  • Принципи проектування електричних та трубних проводок систем автоматизації;
  • Структурні, електричні, принципові схеми нестандартних технічних засобів автоматизації;
  • Способи перевірки працездатності змонтованої системи автоматизації;
  • Способи монтажу і налагоджування засобів і систем автоматизації;
  • Способи настроювання схем сигналізації, блокування та систем дистанційного керування, налагодження характеристик виконавчих механізмів та регулюючих органів;
  • Способи настроювання мережевої операційної системи та оболонки на робочих станціях з урахуванням конфігурації мережевого обладнання;
  • Способи настроювання операційної системи робочих станцій з урахуванням конфігурації зовнішніх пристроїв;
  • Способи градуювання та визначення метрологічних характеристик засобів вимірювання;
  • Методи і прилади контролю якості сировини і продукції, сертифікація продукції;
  • Техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження нових засобів автоматизації;
  • Характеристика аварійних та стихійних ситуацій;
  • Способи і методи захисту людей від факторів ураження, аварій та стихійних лих.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

  • Здатність використовувати знання й практичні навички з професійно орієнтованих дисциплін для синтезу автоматизованих систем керування;
  • Здатність розробляти математичні моделі технологічних об’єктів та систем керування, використовуючи комп’ютерні технології;
  • Здатність аналізувати технологічні процеси, як об’єкти керування;
  • Здатність розробляти алгоритми керування технологічними процесами;
  • Здатність розробляти варіанти структури автоматизованих систем керування;
  • Здатність створювати оптимальні системи керування;
  • Здатність формувати вимоги до технічного та програмного забезпечення систем керування;
  • Здатність встановлювати операційні системи робочих станцій та конфігурувати зовнішні пристрої;
  • Здатність встановлювати та налагоджувати програмне забезпечення контролерів;
  • Здатність встановлювати та налагоджувати програми візуалізації та збору даних (SCADA-програми);
  • Здатність виконувати проектно-розрахункові роботи на всіх стадіях проектування автоматизованих систем керування;
  • Здатність комплексно налагоджувати автоматизовані системи керування технологічними процесами;
  • Здатність оцінювати якість функціонування системи керування;
  • Здатність розробляти та досліджувати нестандартні засоби автоматизації.
 3. Практичні навички з предметної області:

  • Вміти застосовувати для обробки експериментальних даних, побудови математичних моделей технологічних об’єктів, ідентифікації їх параметрів, дослідження та імітаційного моделювання спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища (Matlab, Simulink тощо)
  • Вміти розробляти алгоритми керування технологічними об’єктами;
  • Вміти поставити задачу оптимального керування, визначати критерій якості роботи автоматизованої системи керування, вміти вибрати метод та алгоритм оптимізації;
  • На основі аналізу технологічних процесів, як об’єктів керування, вміти синтезувати оптимальні системи керування;
  • Вміти застосовувати комп’ютерно-інтегровані середовища для аналізу і синтезу оптимальних систем керування;
  • Вміти аналізувати варіанти структури автоматизованої системи керування, що відрізняються кількістю робочих станцій, їх функціональним призначенням, ієрархічними рівнями робочих станцій і обчислювальною машиною, відповідним програмним забезпеченням та оперативним персоналом;
  • Вміти проектувати системи автоматизації;
  • Вміти проектувати структурні та функціональні схеми автоматизації;
  • Вміти застосовувати САПР в проектних роботах;
  • Вміти проектувати супервізорні системи керування, працювати з графічним редактором супервізорних систем, редактором математичних задач, реальною базою даних, драйверами зв’язку з контролерами різних виробників;
  • Вміти розраховувати і вибирати засоби автоматизації для автоматизованих систем керування з врахуванням конкретних особливостей технологічних процесів;
  • Вміти обґрунтовано вибирати структуру та засоби для побудови комп’ютерних мереж та промислових цифрових мереж;
  • Вміти застосовувати мережеві технології при побудові АСКТП;
  • Вміти налагоджувати алгоритмічне і програмне середовище АСКТП;
  • Вміти організовувати і виконувати експлуатацію та ремонт засобів і систем автоматизації;
  • Вміти визначити та реалізувати оптимальні параметри настроювання регуляторів, використовуючи дані про статичні та динамічні характеристики об’єкта (системи);
  • Вміти для заданого критерію якості вибрати метод оптимізації та алгоритм корекції настроювальних параметрів регулятора в реальній системі керування;
  • Вміти градуювати органи статичного та динамічного настроювання пристроїв для автоматичного регулювання, використовуючи схеми та прилади для їх перевірки;
  • Вміти проводити випробування системи при різних навантаженнях технологічного обладнання та корегувати настроювальні параметри системи для заданого критерію якості, застосовуючи оптимізаційні процедури;
  • Вміти перевіряти схеми сигналізації, блокування та систем дистанційного керування і настроювати характеристики виконавчих механізмів та регулюючих органів;
  • Вміти згідно із проектною документацією встановлювати та настроювати операційну систему робочих станцій з урахуванням конфігурації зовнішніх пристроїв робочих станцій;
  • Вміти встановлювати програмне забезпечення контролерів, настроювати його параметри з урахуванням експлуатаційної документації контролерів;
  • Вміти перевіряти програмне забезпечення контролерів, використовуючи міжнародну серію стандартів для програмованих логічних контролерів та проектну документацію;
  • Вміти діагностувати стан контролерів і комп’ютерів, використовуючи експлуатаційні інструкції та діагностичні тести та контрольні приклади;
  • Вміти діагностувати стан каналів виводу керуючих дій, використовуючи експлуатаційні інструкції та діагностичні тести;
  • Вміти встановлювати та налагоджувати SCADA-програми для створення та редагування мнемосхем, вікон трендів, формування передісторії тощо;
  • Вміти аналізувати дії АСКТП в автоматичному режимі функціонування, та корегувати її роботу за результатами аналізу, використовуючи зовнішні пристрої та технологічний регламент;
  • Вміти розробляти нестандартні первинні перетворювачі для вимірювання технологічних параметрів в різних галузях промисловості
  • Вміти розробляти вимірювальні схеми із застосуванням контролерів для реалізації алгоритмічних методів підвищення точності вимірювань;
  • Вміти розробляти методики атестації і перевірки нестандартних технічних засобів автоматизації;
  • Вміти застосовувати технічну документацію, що регламентує метрологічні характеристики засобів вимірювання, методи та засоби їх метрологічної перевірки.
 4. Загальні уміння та навички:

  • Уміння враховувати соціально-політичні процеси в України, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності;
  • Уміння враховувати у професійній діяльності основні економічні закони;
  • Уміння обґрунтовувати і приймати рішення з урахуванням особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів;
  • Уміння організовувати та забезпечувати належні культурно-побутові умови, дотримувати правила і норми санітарно-гігієнічних умов праці, здорового способу життя, сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі;
  • Уміння оволодівати сучасними досягненнями в галузі автоматизації;
  • Навички з організації власної діяльності та ефективного використання часу;
  • Уміння роз’яснювати і втілювати принципи загальнолюдських цінностей, прав людини і християнської моралі.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра є системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології в різних галузях промисловості. Сфера діяльності магістрів зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних та налагоджувальних організацій. Обов’язки магістра: участь у розробці, налагодженні та експлуатації автоматизованих систем керування технологічними процесами, у розробці програмного забезпечення для функціонування АСКТП, у виконанні проектних та монтажних робіт з автоматизації, у налагодженні систем автоматизації та виконання ремонтних робіт, участь у наукових дослідженнях з вдосконалення та модернізації автоматизованих систем керування.

Професійний профіль — інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики

Аналізує конструктивні та технологічні особливості технологічного об’єкту керування та його технологічний регламент, вибирає параметри керування; будує його математичну модель, ставить активні та пасивні експерименти для ідентифікації технологічного об’єкту, аналізує за математичною моделлю зміни вихідних величин при зміні навантаження технологічного об’єкту, у разі потреби лінеаризує математичну модель; застосовує для обробки експериментальних даних та побудови математичної моделі технологічного об’єкту комп’ютерні середовища (Matlab, Simulink, Мatcad, Mathematica, Mарle тощо); визначає основні збурення та можливість їх компенсації за вибраними каналами регулюючих дій; аналізує варіанти структурних схем АСКТП за результатами дослідження технологічних об’єктів, як об’єктів керування, вибирає за техніко-економічними показниками оптимальну структуру системи автоматизованого керування та реалізує її з допомогою бібліотеки стандартних алгоритмів контролерів або програмуванням; вибирає технічні засоби виводу регулюючих дій з врахуванням характеристик регулюючого органу; для вибраного критерію визначає та реалізує оптимальні параметри настроювання автоматичного регулятора та перевіряє якість системи автоматичного регулювання; вибирає та реалізує алгоритм корекції настроювальних параметрів регулятора в діючій системі керування; визначає необхідність автопідстроювання і, у разі потреби, вибирає алгоритм автопідстроювання.

Професійний профіль — інженер з налагодження й випробувань АСКТП

Виконує роботи з монтажу і налагодження засобів та систем автоматизації; налагоджує засоби вимірювання та вимірювальні системи, забезпечує та проводить їх метрологічну перевірку; налагоджує регулюючі пристрої систем автоматичного керування; перевіряє схеми сигналізації, блокування та систем дистанційного керування, налагоджує характеристики виконавчих механізмів та регулюючих органів; здійснює комплексне налагодження систем автоматичного керування технологічними процесами; встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів; налагоджує операційні системи промислових цифрових мереж; перевіряє працездатність змонтованої системи автоматизації; проводить випробування системи керування при різних навантаженнях технологічного обладнання; діагностує поточний стан технологічного об’єкта; діагностує технічний стан засобів автоматизації; діагностує стан програмного забезпечення програмно-технічних засобів автоматизації; організовує і виконує експлуатацію та ремонт засобів і систем автоматизації; приймає та реалізує рішення, що забезпечують функціонування автоматизованої системи керування технологічним процесом.

Професійний профіль — інженер з програмного забезпечення АСКТП

Розробляє алгоритми керування на основі вибраної структури системи автоматизованого керування; розробляє, встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів з допомогою бібліотеки стандартних алгоритмів контролерів або програмуванням. Перевіряє програмне забезпечення контролерів, використовуючи міжнародну серію стандартів для програмованих логічних контролерів та проектну документацію, діагностує стан контролерів і комп’ютерів, використовуючи експлуатаційні інструкції, діагностичні тести та контрольні приклади, діагностує стан каналів вводу контрольованих параметрів та виводу керуючих дій. Розробляє програмне забезпечення супервізорних систем керування в реальному часі, встановлює та налагоджує програми візуалізації та збору даних (SCADA-програми), конфігурує SCADA-програми, створює графічні вікна візуалізації стану системи керування. Встановлює та налагоджує мережеву операційну систему та оболонки на робочих станціях, конфігурує зовнішні пристрої. Аналізує дії АСКТП в умовах її функціонування та налагоджує алгоритмічне і програмне середовище АСКТП за результатами аналізу.

Професійний профіль — Інженер з проектування систем автоматизації

Проводить передпроектний аналіз технологічного процесу, як об’єкту керування; створює структурну та функціональну схему системи автоматизованого керування засобами комп’ютерної графіки, використовуючи середовища AutoCAD, Visio тощо; проводить необхідні розрахунки засобів автоматизації для автоматизованих систем керування з врахуванням конкретних особливостей технологічних процесів, застосовуючи САПР; вибирає технічні засоби для побудови системи автоматизації, складає специфікацію вибраних технічних засобів автоматизації; розробляє принципові електричні, пневматичні, гідравлічні схеми; проектує електричні та трубні проводки систем автоматизації; проектує щити і пульти керування; розробляє схеми зовнішніх з’єднань засобів автоматизації, план трас систем автоматизації; проектує супервізорні системи керування, працює з графічним редактором супервізорних систем, редактором математичних задач, реальною базою даних, драйверами зв’язку з контролерами різних виробників.

Професійний профіль — викладач вищого навчального закладу

Використовує знання й практичні навички з професійно орієнтованих дисциплін для синтезу автоматизованих систем керування; володіє сучасними досягненнями в галузі автоматизації; застосовує знання та вміння з педагогіки та психології для організації роботи із студентами та розробки методології занять.

Доступ до подальшого навчання: 

Магістр зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» в подальшому може підвищувати кваліфікацію у науково-дослідних установах з автоматики та кібернетики, на науково-технічних конференціях, на спеціалізованих семінарах провідних зарубіжних фірм — розробників АСКТП, що працюють на ринку України, може стажуватись в університетах за кордоном, отримати ступінь кандидата технічних наук, навчаючись в аспірантурі.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна і заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович