Спеціальність 8.04030302 «Системи і методи прийняття рішень»

Спеціалізація: 
 • Системи і методи прийняття рішень
 • Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів
Кваліфікація, що присвоюється: 
Аналітик комп’ютерних систем
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Диплом бакалавра напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз». Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
ІТ-профіль. Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Системи і методи прийняття рішень» орієнтована на:
 • розроблення й програмну реалізацію інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у різних предметних областях;
 • проектування баз і сховищ даних для інтелектуальних систем прийняття рішень;
 • створення Internet-застосувань і розподілених інтелектуальних інформаційних систем;
 • розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових, експертних систем з природно-мовними інтерфейсами;
 • розроблення програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання й комп’ютерної графіки в інтелектуальних системах прийняття рішень.
Ключові результати навчання: 
Магістр вміє застосовувати:
 • методологію системного структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем;
 • методи і технологію проектування й використання баз і сховищ даних;
 • методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
 • методи моделювання, аналізу і синтезу систем штучного інтелекту;
 • методи побудови математичних моделей систем штучного інтелекту;
 • принципи розроблення математичних моделей, методів, комп’ютерних технологій і інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у наукових дослідженнях, проектно-конструкторської діяльності, управлінні технологічними, економічними, соціальними об’єктами і в гуманітарній галузі діяльності людини;
 • принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота в галузі інформаційних технологій і може займати первинні посади:
 • адміністратор баз даних,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • аналітик комп’ютерного банку даних,
 • аналітик систем,
 • науковий співробітник,
 • керівник комп’ютерного центру,
 • конструктор комп’ютерних систем,
 • менеджер проекту,
 • провідний програміст,
 • провідний фахівець з програмного забезпечення,
 • програміст прикладний,
 • інженер-програміст.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр може продовжувати навчання в аспірантурі
Вимоги до випуску: 
Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
д.т.н., професор Пасічник Володимир Володимирович