Спеціальність 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Бакалавр за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Екологічний контроль та аудит» отримують необхідні знання щодо методів та засобів екологічного контролю та аудиту у хімічній, нафтохімічній, будівельній промисловості, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними. Отримані знання студенти можуть використати в державних екологічних інспекціях, митницях України,державних управліннях екології та природних ресурсів, відділах охорони довкілля на підприємствах, органах держспоживстандарту, санепідстанціях, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах. У процесі навчання студенти проходять екологічну та переддипломну практику на найсучаснішому апаратному та програмному забезпеченні.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 9,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 81,5 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові знання про методи та засоби екологічного контролю за станом довкілля.
  • Знання про методи та засоби визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів довкілля.
  • Знання про концептуальні, методологічні, організаційно-правові та практичні основи екологічного аудиту з урахуванням міжнародних та українських стандартів, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.
  • Вміння застосовувати вимірювально-інформаційні та геоінформаційні системи для контролю стану компонентів довкілля.
  • Навики виконання науково-дослідних робіт в галузі екології.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для захисту та охорони довкілля.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання складних технічних задач щодо ліквідації наслідків техногенних аварій.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації.
  • Уміння застосовувати науку про екологічний контроль та аудит.
  • Навички письмової та усної презентації наукових досліджень.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички проектування та експлуатації систем та приладів екологічного контролю.
  • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для оцінювання негативного антропогенного впливу на стан довкілля.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювально-інформаційними системами та приладами.
  • Уміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Навички використання комп’ютерної техніки.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією із європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит» є науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади та підприємства усіх галузей промисловості, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Магістр бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень довкілля, здійснює аналіз, узагальнює та публікує результати досліджень.
Проводить професійне навчання працівників і професійну орієнтацію молоді у галузі екологічного контролю та аудиту.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю «Екологічна безпека».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Погребенник Володимир Дмитрович