Спеціальність 8.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
 • теоретичне навчання (90 кредитів ECTS) за дисциплінами у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання кваліфікації еколог складає 45.5 кредитів ECTS;
 • виконання 1 курсового проекту (3 кредити ECTS) та 3 курсові роботи (5,5 кредитів ECTS);
 • проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (4 тижні, 9 кредитів ECTS);
 • проходження практики за темою дипломного проекту (4 тижні, 6 кредитів ECTS);
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи (16,5 кредитів ECTS);
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи (4,5 кредитів ECTS)
 • кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисциплін, захисту курсових робіт і проектів, захисту звіту із практики. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Вміти розробити теоретичні та еколого-інженерні засади проектування, конструювання та експлуатації технологій і технічних засобів захисту довкілля, особливо в умовах надзвичайних ситуацій та підготовити проект.
  • Вміти розробляти стратегію і тактику управління екологічною ситуацією на різних рівнях для стабілізації стану довкілля .
  • Здатність до оцінювання потреб виробництва в матеріальних і енергетичних ресурсах для сталого функціонування підприємства, скласти баланс енерго- та масоресурсів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища.
  • Здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні технологічні розробки.
  • Здатність розробки технологічних рішень, схем та виконання технічних розрахунків усіх рівнів складності та виконання частини проектних робіт.
  • Здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту.
  • Вміти на підставі оцінки ризику розробити систему екологічного страхування територій та акваторій об’єктів.
  • зібрати лабораторну наукову установку для проведення певного дослідження, розробити методику проведення експерименту та опрацювати результати експерименту стосовно достовірності отриманих даних.
  • Здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Уміння організувати роботу очисних споруд у відповідності з вимогами для забезпечення оптимального екологічного стану довкілля.
  • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище.
  • Оцінка перспективи впровадження нових технологій та матеріалів, заміна морально-застарілого технологічного обладнання;
  • Екологічно обґрунтувати та розробити проект природоохоронних заходів, визначити загальну економічну та соціальну ефективність проекту.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на навколишнє середовище.
  • Орiєнтуватися у системi екологічного законодавства України, використовувати i складати нормативнi та правовi документи.
 4. Загальні уміння та навички
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння вести роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед різних груп та верств населення для раціонального природокористування та охорони природи.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Магістр може займати первинні посади:
 • Консультант (у певній галузі інженерної справи);
 • Науковий співробітник (біологія);
 • Еколог;
 • Асистент;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • Науковий співробітник (в інших галузях навчання);
 • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва).
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович