Спеціальність 8.03060107 «Логістика»

Спеціалізація: 
 • 0100 Управління логістичними системами
 • 0200 Транспортна логістика
 • 0300 Міжнародна логістика
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з логістики
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Логістика» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання прийняття управлінських рішень та розв’язання оптимізаційних задач з логістики.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • Спеціалізовані концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи.
  • Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.
  • Базові уявлення з основ організування та проектування логістичних систем різних інтеграційних рівнів.
  • Володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів логістичних рішень.
  • Сучасні підходи, методичні інструменти оцінювання та оптимізації ефективності функціонування логістичних систем.
  • Сучасні уявлення про перспективи розвитку логістичного менеджменту в умовах глобалізації, інформатизації, інтеграції та екологізації.
  • Базові уявлення про характер, властивості, параметри ланцюгів створення вартості та логістичних мереж.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі економіко-математичного моделювання для статистичної обробки даних і математичного моделювання логістичних процесів.
  • Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання методів економічних досліджень.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі менеджменту, економіки, логістики для оцінювання логістичних систем різних ієрархічних рівнів.
  • Здатність використовувати знання , уміння і навички в галузі соціально-економічних та професійно-профільованих дисциплін для роботи з автоматизованими системами управління.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для аналізування, оцінювання і проектування логістичних процесів та систем.
  • Здатність критичного осмислення практики функціонування міжнародних логістичних систем, обґрунтування механізму та інструментів координації і взаємодії її елементів.
 3. Практичні навички з предметної області

  • Навички прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребують застосування нових підходів та прогнозування.
  • Навички використання проектного підходу управління, формулювання мети, завдання, обґрунтування ресурсного забезпечення проекту.
  • Володіння навичками оцінювання, формулювання та обрання оптимальної логістичної стратегії з урахуванням прийнятного рівня ризику, оцінювання її ефективності.
  • Вміння застосовувати принципи і методи та відповідні стратегії проектування логістичних систем.
  • Вміння організовувати систему логістичного контролінгу на підприємстві, проведення необхідних фінансово-економічних розрахунків, застосовувати сучасні методи досліджень, робити обґрунтовані висновки і приймати поточні та стратегічні управлінські рішення.
  • Вміння реалізувати концепції логістичного планування та управління транспортними процесами, стійкого функціонування і розвитку транспортної інфраструктури, оволодіти технологією руху матеріальних потоків та основними принципами логістичного управління, оцінити роботу сучасних терміналів та їх економічну ефективність.
  • Навички застосування набутих знань до аналізу міжнародної логістичної діяльності в глобальному та регіональному вимірі, визначення місця та завдання України у світовій та європейській транспортно-логістичній інтеграції, координування міжнародних матеріальних потоків.
  • Навички критичного осмислення практики організування логістичних систем.
  • Вміння планування, оцінювання та критичного осмислення бюджету логістичної системи.
  • Навички вирішення спеціалізованих завдань, пов’язаних з організацією антикризового управління та забезпечення стійкості логістичних систем.
  • Володіння навичками аналізу та синтезу інформації щодо логістичної діяльності підприємства.
  • Навички здійснення реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат.
  • Володіння знаннями, розумінням та критичним осмисленням основних теорій, принципів і методів аналізу та оцінювання результатів логістичної діяльності підприємства.
  • Навички проведення логістичного аудиту діяльності підприємства.
  • Використання міжнародних правових стандартів в процесі організації логістичної діяльності.
  • Вміння забезпечувати якість, результативність і ефективність консультування, використовуючи відповідний методичний інструментарій консультування.
  • Уміння забезпечувати підхід до управління якістю в логістичній системі.
 4. Загальні уміння та навички

  • Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні,культурні та інші події та явища.
  • Уміння використовувати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи.
  • Навички аналізу та синтезу соціально-значущих проблем та процесів.
  • Вміння вести здоровий спосіб життя, усвідомлення необхідності фізичного самовдосконалення.
  • Знання інформаційних потреб суспільства, інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі засобів масової комунікації.
  • Знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах.
  • Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.
  • Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень.
  • Уміння зрозуміло і недвозначно доносити знання, пояснення, ідеї, проблеми, рішення та власного досвіду до фахівців і нефахівців в галузі професійної діяльності.
  • Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.
  • Навички виконання професійної діяльності у відповідності до стандартів якості.
  • Навички формування культури мислення, її сприйняття.
  • Уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
Професіонали:
 • економісти;
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • наукові співробітники.
Керівники:
 • керівники виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку;
 • керівники підрозділів маркетингу (комерційний директор, начальник відділу збуту, начальник комерційного відділу)
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку;
 • менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі;
 • менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
Випускник може займати такі первинні посади:
 • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;
 • менеджер (управитель) з логістики;
 • менеджер (управитель) з постачання;
 • менеджер (управитель) із збуту;
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Логістика» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович