Спеціальність 8.03060106 Управління в сфері економічної конкуренції

Кваліфікація, що присвоюється: 
управління в сфері економічної конкуренції
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу (вступне випробування з іноземної мови та спеціальності)
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Профіль програми: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра з управління в сфері економічної конкуренції є дослідження проблематики конкуренції та конкурентоспроможності; оволодіння прикладними аспектами аналізу суб’єктів господарювання щодо здійснення ними діяльності на вітчизняному та міжнародних ринках, які дозволять в майбутньому успішно забезпечувати створення та підтримання конкурентного середовища на ринку України та полегшить вітчизняним підприємствам доступ на ринки інших країн.
Студенти отримують необхідні знання та вміння для:
 • таких основних напрямів професійної діяльності як інформаційно-аналітична, контролююча, експертна, організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, освітня, науково-дослідницька, консультаційна;
 • роботи на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм;
 • роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, територіальних відділеннях та інших органах Антимонопольного комітету України;
 • формування конкурентної свідомості учасників ринкових відносин;
 • участі у формуванні конкурентної культури в громадянському суспільстві.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ECTS, в т.ч.: модулі соціально-економічної підготовки — 5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 85 кредитів.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • вміння визначати і діагностувати вплив екзогенних та ендогенних факторів розвитку національної економіки;
  • вміння проводити системний макро- і мікроекономічний аналіз, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому;
  • вміння розраховувати основні показники концентрації ринку та прогнозувати виникнення бар’єрів при вступі нових суб’єктів на ринок;
  • вміння визначати види порушень антимонопольного законодавства, здійснювати контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі трансформації відносин власності;
  • вміння застосовувати адекватні схеми дослідження та розслідування;
  • вміння визначати сучасні напрямки державної політики щодо запобігання та обмеження монополізму в підприємницькій діяльності та застосовувати раціональні способи захисту від недобросовісної конкуренції;
  • вміння розробляти стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем на основі ді-агностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості їх складових елементів;
  • вміння визначати основні напрямки співпраці АМКУ з Міністерством економіки України, Фондом державного майна, їх структурними підрозділами, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади;
  • вміння визначати способи адаптації вітчизняного конкурентного законодавства та практики антимонопольного регулювання до міжнародних правових норм;
  • вміння здійснювати науково-методичне забезпечення навчального процесу у закладах освіти.
 2. Практичні уміння та навички з предметної області:
  • реалізація всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення пере-важно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
  • прийняття стратегічних і тактичних рішень в межах своєї компетенції;
  • керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів;
  • розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності;
  • забезпечення взаємодії антимонопольних органів з органами державної влади та управління;
  • володіння методами наукових досліджень;
  • володіння навиками педагогічної роботи.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Робота за такими основними напрямами професійної діяльності як інформаційно-аналітична, контролююча, експертна, організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, освітня, науково-дослідницька, консультаційна, а також такими напрямами суміжної професійної діяльності, як:
 • фінансово-економічна,
 • маркетингова,
 • обліково-контрольна,
 • зовнішньоекономічна.
Робота на низовому рівні управління в системі органів Антимонопольного комітету України, органах державної влади та місцевого самоврядування; середньому рівні управління у лінійних і функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі в закладах освіти, науково-дослідних установах на таких посадах:
 • інспектор,
 • викладач,
 • молодший науковий співробітник,
 • фахівець-аналітик,
 • радник,
 • економіст,
 • інспектор державний,
 • інспектор з кадрів,
 • спеціаліст центрального апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень,
 • керівник підрозділів у різних сферах діяльності,
 • консультант,
 • організатор наукових досліджень.
Доступ до подальшого навчання: 
Право вступу до аспірантури, право на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана і захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна