Спеціальність 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Спеціалізація: 
 • 0100 «Управління митною діяльністю»
 • 0200 «Управління міжнародною туристичною діяльністю»
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» отримують необхідні знання, вміння та навички, для управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 7,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82,5 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Розуміння сутності та наслідків процесів, що відбуваються на мезорівні економічної системи, включаючи галузеві ринки, мережеві структури, групові та корпоративні взаємозв’язки, що впливають на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  • базові уявлення про порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції зарубіжних конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції;
  • базові уявлення про розроблення стратегічних цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику;
  • сучасні уявлення про планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
  • розуміння інформаційних потреб, інформаційно-пошукових ресурсів та інформаційних стратегій підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  • розуміння організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії між іноземними контрагентами;
  • розуміння тенденцій розвитку та концептуально-змістового моделювання програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизованих систем у комунікаційних структурах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
  • розуміння сутності чинників та наслідків макроекономічного розвитку та їх впливу на зовнішньоекономічну та митну діяльність господарюючих суб’єктів;
  • сучасні уявлення про організацію митного контролю та процедуру митного оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України;
  • базові уявлення про організацію митної діяльності на рівні підприємств — суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та на державному рівні;
  • розуміння соціальних, економічних, політичних, екологічних, культурних та інших подій і явищ, що мають прямий або опосередкований вплив на міжнародну туристичну діяльність;
  • знання новітніх досягнень у сфері міжнародного туризму, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності у професійній діяльності;
  • розуміння перспектив глобалізації як новітнього етапу соціально-економічних перетворень, що формують тенденції розвитку міжнародного туризму.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність діагностувати якісні та кількісні показники, які відображають аналітичну динаміку функціонування підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • уміння інтелектуально інтерпретувати отримані дані з метою виявлення різних відхилень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства;
  • здатність застосовувати знання зовнішніх цільових ринків для обґрунтування шляхів реалізації конкурентних переваг підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в практичній зовнішньоекономічній діяльності;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем зовнішньоекономічної діяльності господарюючого суб’єкта;
  • здатність до аналізування ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства з використанням сучасних методик;
  • володіння знаннями законодавчих норм вітчизняного і зарубіжного законодавства у сфері укладання міжнародних комерційних угод;
  • здатність здійснювати якісне документально-інформаційне забезпечення митого супроводу зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність до оцінювання результатів впровадження інновацій у сфері митної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність до формування програм ефективної співпраці з наявними та потенційними постачальниками туристичних послуг;
  • здатність до порівняльно-аналітичного моніторингу споживчої якості туристичних послуг іноземних конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість туристичних послуг;
  • здатність до аналізування чинного законодавства щодо туристичної діяльності з метою виявлення загроз та ризиків її реалізації.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Вміння визначати стратегічні та тактичні цілі ЗЕД та розробляти комплекс заходів щодо їх досягнення;
  • вміння визначати конкурентні переваги підприємства на зарубіжних ринках;
  • вміння коригувати прогнозні показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням фактору інфляції та динаміки обмінних курсів;
  • вміння аналізувати, планувати і прогнозувати обсяги реалізації експортної продукції та імпортних закупівель;
  • здатність до розроблення ефективної організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;
  • здатність до розроблення системи мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність до формування ефективної системи моніторингу та контролю за діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність визначати масштаби та причини відхилень фактичних показників результативності зовнішньоекономічної діяльності від планових;
  • здатність розробляти нормативи та стандарти з метою досягнення цілей організації у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність адаптувати стратегію підприємства до змін умов зовнішнього середовища;
  • здатність координувати та балансувати взаємовідносини із контактними аудиторіями у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  • вміння оцінювати і контролювати експортний потенціал підприємства;
  • вміння працювати у міжнародному економічному та політико-правовому середовищі;
  • здатність до аналізування і розрахунку основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
  • здатність до підбору фахових інформаційних ресурсів, ведення аналітичного пошуку й узагальнення інформаційного блоку досліджень, формування прес-релізів та оглядів фахової вітчизняної та зарубіжної літератури у митній сфері;
  • уміння розраховувати, оптимізувати митні платежі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
  • вміння здійснювати підготовку необхідної документації для митного оформлення продукції, що є предметом зовнішньоекономічної операції, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
  • здатність до обґрунтування шляхів реалізації конкурентних переваг туристичних агенцій на міжнародному ринку;
  • здатність до формування комплексу теоретичних знань щодо умов та особливостей правових форм організації міжнародної туристичної діяльності;
  • здатність розробляти нормативи та стандарти з метою досягнення цілей туристичної організації на міжнародному ринку.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в практичній зовнішньоекономічній діяльності;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем зовнішньоекономічної діяльності господарюючого суб’єкта;
  • здатність розробляти стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
  • здатність до формування програм ефективної співпраці з наявними та потенційними іноземними постачальниками;
  • здатність до аналізування чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  • володіння знаннями законодавчих норм вітчизняного і зарубіжного законодавства у сфері укладання міжнародних комерційних угод;
  • здатність здійснювати якісне документально-інформаційне забезпечення митого супроводу зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність до оцінювання результатів впровадження інновацій у сфері митної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;
  • здатність до обґрунтування шляхів реалізації конкурентних переваг туристичних агенцій на міжнародному ринку;
  • здатність до формування комплексу теоретичних знань щодо умов та особливостей правових форм організації міжнародної туристичної діяльності;
  • здатність розробляти нормативи та стандарти з метою досягнення цілей туристичної організації на міжнародному ринку.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі;
 • інші професіонали;
 • інші фахівці.
Випускник може займати такі первинні посади:
 • завідувач відділу (самостійного);
 • завідувач відділу (в складі управління);
 • завідувач сектору;
 • заступник директора департаменту — начальник відділу;
 • заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
 • керівник головного управління;
 • керівник служби;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • начальник відділу зовнішньої кооперації;
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • консультант із зовнішньоекономічних питань;
 • фахівець з державних закупівель;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • інспектор з експорту;
 • агент з митного оформлення;
 • агент з міжнародного туризму;
 • митний інспектор;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна