Спеціальність 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з менеджменту природоохоронної діяльності,менеджер (управитель) з природокористування
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освіта на базі ОКР «бакалавр» з напряму підготовки «Менеджмент»
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Диплом бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент»
Профіль програми: 
Спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності» орієнтована на підготовку фахівців для роботи у сфері управління природоохоронною діяльністю в органах державного та муніципального управління різного рівня; на підприємствах і в організаціях, які використовують у своїй діяльності природні ресурси; у громадських об’єднаннях, що займаються охороною довкілля; навчальних закладах усіх рівнів акредитації, де читаються природоохоронні дисципліни та науково-дослідних організаціях, тематикою досліджень яких є природоохоронна діяльність.
Загальний обсяг навчальної програми складає:
 • Цикл гуманітарної підготовки та соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (7,5 кредитів ЄКТС ), що забезпечує певний освітній рівень;
 • Цикл професійної та практичної підготовки (82 кредити ЄКТС), що разом з попередніми циклами забезпечує повний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • спеціалізовані концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи;
  • критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей;
 2. Практичні навички з предметної області
  • розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
  • провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
  • зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
  • використання іноземних мов у професійній діяльності;
  • прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
  • відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди;
  • здатність до подальшого навчання, що значною мірою є автономним та самостійним.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Рівень спеціальної підготовки магістрів дозволяє працювати на посадах менеджера (управителя) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах; інженера з охорони навколишнього середовища, інженера з природокористування, інженера з охорони природних екосистем, викладача вищого навчального закладу, фахівця з управління природокористуванням, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки тощо.
Доступ до подальшого навчання: 
Немає
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, здача державного екзамену, захист дипломного проекту (роботи).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор економічних наук, доцент Князь Святослав Володимирович