Спеціальність 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

Кваліфікація, що присвоюється: 
магістр з менеджменту інноваційної діяльності, менеджер з інноваційної діяльності
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання функцій керівництва об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють інноваційну діяльність та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності, управління інноваційними програмами і проектами.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 8 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 82 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • базові уявлення про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи;
  • базові знання з фундаментальних природничих та загальноекономічних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
  • базові знання сутності принципів та функцій менеджменту, методів, стилів та технології управління; про інформаційне забезпечення процесу управління та прийняття рішень у менеджменті;
  • сучасні уявлення про принципи та методологію формування стратегії та тактики організації;
  • базові знання з проведення наукових досліджень із використанням загальнонаукових та специфічних методів збирання первинної інформації;
  • базові уявлення про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи;
  • базові знання з фундаментальних природничих та загальноекономічних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
  • базові знання сутності принципів та функцій менеджменту, методів, стилів та технології управління; про інформаційне забезпечення процесу управління та прийняття рішень у менеджменті;
  • базові знання з проведення наукових досліджень із використанням загальнонаукових та специфічних методів збирання первинної інформації;
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі менеджменту основні поняття та складові системи правового регулювання інвестиційної діяльності; правовий статус об’єктів та суб’єктів інвестиційного права; сутність прав інвесторів та гарантій реалізації їх прав; основні форми здійснення інвестиційної діяльності
  • особливостей захисту прав та управління об’єктами інтелектуальної власності;
  • сучасні уявлення про принципи визначення перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу;
  • базові уявлення про теоретичні та методологічні основи розроблення заходів та вироблення комплексного механізму підтримки інноваційної діяльності на всіх рівнях реалізації інноваційної політики;
  • базові знання щодо методології розроблення, організування та оцінки результативності інноваційних проектів;
  • базові знання про принципи формування стратегії та тактики інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу;
  • сучасні уявлення про принципи структурної та функціональної організації управління інноваційною діяльністю;
  • сучасні технологічні підходи прийняття та реалізації інноваційних управлінських рішень;
  • здатність проектувати та реалізовувати нові види підприємницької діяльності, адекватні технологічним та продуктовим інноваціям підприємства, організації;
  • здатність обґрунтовувати пріоритети інноваційної стратегії та формувати механізми їх реалізації у інноваційній політиці підприємства;
  • здатність здійснювати комерціалізацію результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників;
  • здатність здійснювати моніторинг та комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства.
 3. Практичні навички з предметної області

  • забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес — план та контролювати їх виконання;
  • уміння здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень, а також соціальний захист працівників, охорону праці та техніку безпеки;
  • уміння підготувати документи до створення підприємств, встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати стан та динаміку попиту, забезпечити належний рівень якості та конкурентоспроможності продукції;
  • володіння методами процесного підходу в дослідженнях, розробках та просуванні нової продукції на ринок;
  • здатність прийняття стратегічних і тактичних інноваційних рішень в межах своєї компетенції;
  • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички організації міжфірмової взаємодії підприємств та узгодженні взаємних інтересів у створенні інноваційної продукції;
  • володіння тактичними, з елементами стратегії, методами управління первинними підрозділами на усіх стадіях інноваційного процесу з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості інноваційної продукції чи послуг;
  • володіння методами наукових досліджень при реалізації функцій інноваційного менеджменту;
  • володіння навиками педагогічної роботи;
  • визначати ефективні способи реалізації, захисту та відновлення порушених прав та реалізації прав інвестора при здійсненні інвестування в економічну систему України.
  • володіння методами створення та використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій в інноваційній діяльності організації;
  • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі організації та економіки інноваційної діяльності при формуванні інноваційних програм та проектів на різних рівнях управління.
 4. Загальні уміння та навички

  • здатність формувати стійкий світогляд, плюралізм, політичну свідомість та культуру; правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури;
  • здатність формувати стійкий світогляд, плюралізм, політичну свідомість та культуру. правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури;
  • здатність займати активну життєву та громадянську позицію, поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації,
  • здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, здорового способу життя, засвоєння нових знань, самовдосконалення;
  • здатність проводити дослідження ринку інновацій та його сегментацію, уміння провести позиціонування інновації та самого підприємства на ринку; здатність сформувати комплекс маркетингу для виведення на ринок інновації; уміння налагодити взаємовідносини із контрагентами ринку при розробленні та комерціалізації інновації.
  • здатність виявляти нові можливості для розробки нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань інноваційного розвитку підприємства;
  • Розуміти природно-наукові основи фізичного виховання, основи здорового способу життя.
  • Розпізнавати особливості організації та управління навчальною діяльністю у вищій школі.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники виробничих та інших основних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів.
Випускник може займати такі первинні посади:
 • керівник підприємств, установ та організацій;
 • керівник науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва;
 • головний фахівець науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва
 • головний фахівець — керівник та технічний керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • начальник (інший керівник) та майстер виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 • керівник проектів та програм;
 • керівник малих підприємств без апарату управління;
 • менеджер (управитель) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води;
 • менеджер (управитель) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Менеджмент інноваційної діяльності» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту, академічної установи
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена дипломна магістерська робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович