Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з обліку і аудиту
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Облік і аудит» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання обліково-аналітичних функцій та типових задач діяльності у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.
Загальний обсяг навчальної програми — 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 36 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 24 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • сучасних уявлень про виконання проектних, організаційних, контрольних, методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому питання визначення облікової політики підприємств і бюджетних установ, організації роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера;
  • базових уявлень про складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структуру та чисельність працівників, сучасних уявлень про організацію внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності;
  • базових уявлень з організації облікових робіт, бухгалтерської звітності, внутрішньогосподарського контролю, сучасних уявлень з організації роботи сектору відповідального відділу, старшого економіста на відповідній ділянці; впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
  • базових уявлень щодо захисту інтересів підприємства і бюджетних установ в системі макро- і мікроекономічних зв’язків звітності; здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності; забезпечення точності і достовірності господарських операцій, виконання графіка документообігу, сучасних уявлень з проектування та покращання системи інформаційного забезпечення управління;
  • базових уявлень про здійснення підбору і критичного огляду літературних джерел, різних точок зору, розроблення особистої наукової позиції з визначеної тематики; узагальнення результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику господарювання.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • володіння методами обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів;
  • здатність використовувати професійно-профільні знання у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, підготовки аудиторського заключення, організації та надання консультаційних послуг;
  • володіння методами організації контрольно-ревізійної роботи, удосконалення обліково-аналітичної роботи на підприємствах і бюджетних установах;
  • володіння методами аналізу ефективності використання основних і оборотних засобів, окремих напрямів діяльності підприємств і бюджетних установ, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємства, підготовки аудиторського заключення, організації та надання консультаційних послуг;
  • володіння навиками педагогічної роботи у сфері викладення дисциплін з обліку, аналізу і аудиту, організації навчальної, виховної і науково-дослідної роботи, удосконалення процесу навчання;
  • володіння навиками методично-наукових досліджень у сфері обліку, аналізу і аудиту, впровадження наукових досліджень з проблем обліку, контролю, аналізу в практику господарювання підприємств і бюджетних установ.
 3. Практичні навички з предметної області

  • використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту, застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств і бюджетних установ, складання звітності, здійснення облікових процесів;
  • аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, позаоборотних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та господарської діяльності підприємств і бюджетних установ;
  • планувати аудиторські перевірки, складати програми аудиту, проводити аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємств і бюджетних установ;
  • організовувати і надавати консультаційні послуги, роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.
 4. Загальні уміння та навички

  • засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у відношеннях до різних культур, релігій, прав, народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища;
  • володіння державною мовою та іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування;
  • використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності. Працювати на персональних комп’ютерах у напрямі володіння сучасними технологіями підготовки текстів, документації, одержанням інформації через матеріальні носії, систему INTERNET, електронну пошту;
  • знаходити комунікаційні контакти з діловими партнерами у виробничому та побутовому оточенні;
  • враховувати чинне законодавство в області екології довкілля, а також рішення останніх міжнародних конференцій з екологічних проблем та проблем енергозбереження;
  • пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси;
  • пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси;
  • володіти правовими знаннями загальнолюдського призначення, знати положення Конституції України, міжнародного права. Систематично поповнювати, аналізувати і застосовувати правові документи в професійній діяльності;
  • враховувати в своїй діяльності специфіку посадових відносин на підприємстві, відповідальність окремих осіб і підприємства в цілому за прийняті рішення, не порушувати субординацію у відносинах і інтересах, узгоджувати рішення, стратегію діяльності підрозділу чи підприємства в цілому з нормативними актами галузі та чинним законодавством;
  • створювати виробничі та економічні умови, орієнтовані на задоволення вимог споживача;
  • обґрунтовувати соціально-економічні рішення, виходячи з стратегічного підходу;
  • вести і пропагувати здоровий спосіб життя, спрямований на фізичне самовдосконалення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності технології бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів; методологія аналізу напрямів діяльності підприємства, ревізій і аудиторських перевірок.
 • Професійний профіль — бухгалтер

Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх до розгляду. Здійснює накопичення та узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів, наявність і рух виробничих запасів, витрати виробництва, доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, власний капітал та забезпечення зобов’язань тощо. Нараховує заробітну плату, ВИКОНУЄ інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань.
 • Професійний профіль — аналітик

Визначає об’єкти економічного аналізу господарської діяльності підприємства, формує його інформаційну базу. Складає план і програму організації аналізу. Знає і застосовує відповідні види і методологію економічного аналізу. Проводить аналіз фінансовий аналіз діяльності підприємства, аналіз використання його довгострокових активів, трудових і матеріальних ресурсів, виробництва і реалізації продукції, витрат і собівартості продукції тощо. Формує висновок щодо стану об’єкта досліджень, динаміки його розвитку, виконання планових показників, ефективності видів діяльності підприємства тощо, розробляє рекомендації щодо покращання та оптимізації його основних показників.
 • Професійний профіль — аудитор

Визначає об’єкти зовнішнього і внутрішнього аудиту та методи проведення аудиторських перевірок. Складає план і програму аудиту. Визначає оптимальну структуру аудиторської фірми і функціональні обов’язки її працівників. Знає і застосовує МСА і норми законодавчих актів в сфері аудиту. Проводить аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємства. Готує аудиторський звіт і висновок, надає консультаційні послуги.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Облік і аудит» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович