Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»

Спеціалізація: 
 • 0100: Маркетинг споживчих та інвестиційних товарів
 • 0200: Маркетинг послуг
 • 0300: Рекламний менеджмент
 • 0400: Інтернет-маркетинг
 • 0500: Територіальний маркетинг
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з маркетингу
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Маркетинг» отримують необхідні знання, вміння та навички для виконання управлінських функцій та типових задач діяльності у сфері маркетингу.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 15 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 75 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • Спеціалізовані концептуальні знання у сфері маркетингу, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи.
  • Базові уявлення про планування маркетингової діяльності, товарної інноваційної політики, складові міжнародного та маркетингового менеджменту, логістичних систем.
  • Сучасні уявлення про фундаментальні принципи стратегічного маркетингу та інноваційного розвитку підприємства, сучасні підходи, методичні інструменти формування маркетингових стратегій.
  • Базові уявлення про методичний інструментарій оцінювання фінансових рішень; особливості управління активами, інвестиціями, капіталом, грошовими потоками і фінансовим ризиками в різних ринкових ситуаціях.
  • Сучасні уявлення про систему методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, особливості менеджменту міжнародних корпорацій, сутність процесу управління.
  • Сучасні уявлення про перспективи розвитку маркетингу в умовах глобалізації, інформатизації, інтеграції та екологізації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі економіко-математичного моделювання для статистичної обробки даних і математичного моделювання маркетингових процесів.
  • Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання методів економічних та маркетингових досліджень.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі менеджменту, економіки, маркетингу для оцінювання ефективності прийняття маркетингових рішень, формування маркетингової політики та стратегії.
  • Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі соціально-економічних та професійно-профільованих дисциплін для роботи з автоматизованими системами управління.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розробки, аналізування, оцінювання маркетингових заходів та стратегій для освоєння фундаментальних розділів маркетингу.
  • Здатність критичного осмислення практичних аспектів функціонування служб і відділів маркетингу, обґрунтування механізмів та інструментів координації щодо взаємодії їх елементів.
 3. Практичні навички з предметної області

  • Уміння здійснювати творчий пошук напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства.
  • Використовуючи фундаментальні основи маркетингу уміти розробляти маркетингову стратегію підприємства з урахуванням специфіки товарних ринків та планувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.
  • Уміння розробляти методики і моделі у сфері аналізу результатів маркетингових досліджень.
  • Уміння визначати цільову аудиторію реклами, розробляти концепцію рекламованого товару, стратегію і тактику рекламної кампанії, проводити дослідження громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у 3МІ.
  • Навички визначення структури логістичних систем, формулювання економічних цілей і завдань підсистем логістичної системи, визначення меж логістичної системи.
  • Професійно-профільовані знання щодо виявлення незадоволених потреб на товарних ринках і аналізу рівня їх насиченості; визначення ефективності маркетингових інструментів; вибору оптимальних каналів розподілу продукції, підбору посередників для збуту продукції.
  • Володіння сучасними прийомами і методами управління, навичками складання оптимального розпорядку трудового дня, управління конфліктами; уміння розробляти організаційну структуру служби маркетингу.
  • Володіння навичками консультування з питань маркетингового планування, збутової діяльності компанії, організації зв’язків з громадськістю, аналізу середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції.
  • Навички та уміння ухвалення рішень щодо управління і контролю маркетинговою діяльністю у галузі надання фінансових послуг; комплексної оцінки ринкової ситуації при розробленні фінансової стратегії; аналізу фінансового стану підприємства.
  • Вміння застосовувати основні положення стандартизації і сертифікації товарів і послуг у практичній діяльності, здійснювати аналіз та оцінку техніко-економічної ефективності заходів зі стандартизації на основі аналізу показників якості продукції.
  • Вміння збирати і нагромаджувати кон’юнктурну інформацію, прогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків.
  • Планувати та організовувати навчальний процес з підготовки і перепідготовки економічних кадрів, засвоювати новітні знання і розробляти на цій основі навчально-методичні матеріали для підготовки та перепідготовки маркетологів.
 4. Загальні уміння та навички

  • Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, аналізу, економіко-математичного моделювання.
  • Використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності.
  • Розуміти формування культури мислення, її сприйняття.
  • Вміти критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.
  • Виконувати професійні обов’язки у відповідності зі стандартами якості.
  • Практично застосовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі маркетингу для розроблення бізнес-плану, маркетингових цілей, стратегій та планів маркетингу, визначення ефективності маркетингових заходів.
  • Вміти виявляти та встановлювати закономірності, тенденції розвитку ринку та маркетингової діяльності підприємств.
  • Використовувати на практиці теоретичні основи розробки та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення складових маркетингової діяльності підприємств.
  • Володіти навиками педагогічної роботи та проведення наукових досліджень.
  • Використовувати професійно орієнтовані знання і практичні навички з метою навчання та підвищення кваліфікації працівників маркетингових підрозділів.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003:2010):

Керівники та менеджери (управителі):

 • керівники виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;
 • керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку;
 • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні;
 • менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі;
 • менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті;
 • менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами;
 • менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва;
 • менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомості для третіх осіб;
 • менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджери (управителі) з реклами;

Професіонали:

 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • наукові співробітники (методи навчання);
 • наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність);
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • наукові співробітники (економіка);
 • економісти.
Випускник може займати такі первинні посади:

Керівників та менеджерів (управителів):

 • начальник відділення;
 • начальник служби (промисловість);
 • завідувач підприємства роздрібної торгівлі;
 • завідувач ринку;
 • завідувач секції;
 • завідувач туристичного агентства;
 • директор з маркетингу;
 • директор комерційний;
 • начальник відділу збуту (маркетингу);
 • начальник комерційного відділу;
 • начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю);
 • начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • керуючий магазином;
 • комерсант;
 • директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського);
 • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.);
 • керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.);
 • керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.);
 • менеджер (управитель) в оптовій торгівлі;
 • менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами;
 • менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті;
 • менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • менеджер (управитель) із грошового посередництва;
 • менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб;
 • менеджер (управитель) із збуту;
 • менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
 • менеджер (управитель) з реклами.

Професіоналів:

 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання);
 • науковий співробітник (методи навчання);
 • науковий співробітник-консультант (методи навчання);
 • молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • економіст із збуту;
 • консультант;
 • консультант з ефективності підприємництва;
 • консультант з маркетингу;
 • рекламіст;
 • фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог);
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • молодший науковий співробітник (економіка);
 • науковий співробітник (економіка);
 • науковий співробітник-консультант (економіка);
 • економіст із ціноутворення.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович