Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

Спеціалізація: 
 • Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури
 • Економічний розвиток підприємства
Кваліфікація, що присвоюється: 
Професіонал з економіки підприємства
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, вступні випробування з іноземної мови та спеціальності
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Економіка підприємства» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання управлінських функцій та типових задач діяльності у галузях промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 2 кредити ЄКТС, модулі професійної та практичної підготовки — 48 кредитів ЄКТС, модулі професійних дисциплін спеціалізації — 10 кредитів ЄКТС.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • Базові уявлення щодо вибору методології аналізу підприємства як системи, розроблення та опрацювання його процедур.
  • Сучасні уявлення про аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства.
  • Сучасні уявлення щодо діагностики конкурентного середовища підприємства.
  • Сучасні уявлення щодо розроблення загальних і функціональних стратегій підприємства, формування довгострокових і поточних планів підприємства.
  • Сучасні уявлення про обґрунтування проектів розвитку підприємства і розроблення бізнес-планів.
  • Базові знання щодо побудови господарського механізму підприємства та організаційно-економічного забезпечення його функціонування.
  • Сучасні уявлення щодо організації ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем.
  • Сучасні уявлення про контроль за результатами діяльності підприємства та його підрозділів.
  • Базові уявлення щодо моніторингу стану підприємства та його становища на ринку.
  • Сучасні уявлення щодо удосконалення системи прогнозування і планування діяльності підприємства.
  • Базові уявлення щодо підготовки інформації, розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку підприємства.
  • Сучасні уявлення щодо проведення наукових досліджень.
  • Сучасні уявлення щодо проведення наукових досліджень.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навики в галузі професійно-профільованих дисциплін для вирішення практичних завдань з економіки підприємства.
  • Здатність використовувати математичний апарат щодо прогнозування результатів господарської діяльності підприємства.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навики в галузі гуманітарних та професійно-профільованих дисциплін у підготовці та наданні консультаційних послуг щодо діяльності підприємства.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання і уміння в галузі професійно-профільованих дисциплін при розробці нормативної бази та нормативів для використання в економічному механізмі функціонування підприємства.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навики в галузі гуманітарних та професійно-профільованих дисциплін щодо удосконалення методів управління підприємствами та їх структурними підрозділами.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навики в галузі професійно-профільованих дисциплін у виконанні науково-дослідних робіт.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навики в галузі професійно-профільованих дисциплін у виконанні науково-дослідних робіт.
 3. Практичні навички з предметної області

  • Вміти визначати становище підприємства щодо конкурентів, його конкурентні переваги.
  • Вміти виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток, установлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини із суб’єктами зовнішнього середовища.
  • Вміти конкретизувати стратегії підприємства у довгострокових планах, здійснювати їх функціональне узгодження і ресурсне збалансування, розробляти плани діяльності підрозділів підприємства, здійснювати контроль за використанням ресурсів.
  • Вміти визначати організаційну та економічну структури підприємства, статус його виробничих підрозділів, організовувати й контролювати виконання управлінських рішень.
  • Вміти оптимізувати матеріальні потоки підприємства, обґрунтовувати форми організації виробництва і праці.
  • Вміти оцінювати результати господарської діяльності підприємства, виявляти й аналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку.
  • Вміти розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати і вибирати альтернативи.
  • Вміти вести пошук, збирати, систематизувати й нагромаджувати потрібну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію.
  • Вміти користуватись типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій наукової та інженерної діяльності (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо).
  • Вміти аналізувати та оцінювати діяльність фінансових установ.
  • Вміти обґрунтовувати вибір оптимального варіанту системи фінансування проекту; оцінювати ефективність застосування схем розподілу ризиків між суб’єктами системи фінансування.
  • Вміти оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на основі інструментарію контролінгу, організовувати службу контролінгу на підприємстві.
  • Вміти організовувати систему економічної безпеки підприємства, реалізувати заходи щодо усунення чи пом’якшення загроз економічній безпеці підприємства, виявляти економічні злочини.
 4. Загальні уміння та навички

  • Ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності.
  • Ураховувати правові засади у професійній діяльності.
  • Визначати стратегічну мету підприємства, окреслювати загальну стратегію його діяльності.
  • Застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності.
  • Розпізнавати особливості організації та управління навчальною діяльністю у вищій школі.
  • Вміти обґрунтовувати вибір змісту та методів вивчення навчальної дисципліни.
  • Опрацьовувати інформацію, аналізувати й узагальнювати її, робити наукові висновки із досліджень, належним способом оформляти їх результати.
  • Проводити соціологічні дослідження.
  • Здійснювати ефективне ділове спілкування.
  • Здійснювати саморегуляцію поведінки та вести здоровий спосіб життя.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 009: 2005):
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • професіонали в галузі праці та зайнятості;
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів.
Фахівець може займати такі первинні посади:
 • керівник підприємства, установи та організації;
 • керівник фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • керівник проектів та програм;
 • менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб;
 • менеджери (управитель) у житлово-комунальному господарстві;
 • менеджер (управитель) у сфері фінансового лізингу;
 • економіст;
 • викладач вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
кандидат економічних наук, професор Козик Василь Васильович