Спеціальність 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Спеціалізація: 
 • 0100 Економіка міжнародного туризму
 • 0300 Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
 • Економіка експортно-імпортної та митної діяльності
 • Економіка міжнародних медіа-комунікацій
Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр з міжнародної економіки
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови на конкурсній основі.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» отримують необхідні знання, вміння та навички, для забезпечення міжнародного економічного розвитку, розвитку міжнародних економічних відносин організацій.
Загальний обсяг навчальної програми — 54 кредити ЄКТС, в т.ч.: циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 5 кредитів, циклу професійної та практичної підготовки — 40 кредитів, циклу професійних дисциплін для спеціалізацій — 9 кредитів.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • сучасні уявлення про концепції європейського загального ринку та європейського інформаційного суспільства;
  • розуміння сутності наукових методів економічного аналізу та прогнозування, розвитку економік зарубіжних країн, світових цін, тарифів, інвестиційної діяльності;
  • знання про загальні положення міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного права, систему співвідношення міжнародного та акціонерного (внутрішнього державного) права;
  • базові уявлення про основи діяльності міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів транснаціональних корпорацій;
  • розуміння наукових методів організації та управління процесами у міжнародній торгівлі, теоретичні основи та практику нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  • базові уявлення про об’єктивні закономірності, умови, процеси та особливості зовнішньоекономічної діяльності;
  • розуміння про теорії та практики міжнародних економічних відносин; економічної теорії на макро — і мікрорівнях; кон’юнктури світових ринків;
  • знання щодо сутності організації міжнародного фінансового менеджменту;
  • знання стратегій міжнародного розвитку, здійснення управління міжнародною конкурентоспроможністю тощо.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
  • здатність застосовувати знання для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • здатність вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної економіки;
  • здатність володіти методами і технологіями реалізації міжнародних трансакцій;
  • здатність налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин;
  • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері міжнародної економічної діяльності тощо.
 3. Практичні навички з предметної області

  • навички застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства
  • навички застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності.
  • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності.
  • уміння досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища
  • уміння розкривати особливості основних сфер міжнародної економіки.
 4. Загальні уміння та навички

  • здатність аналізувати співвідношення понять «суспільний» та «міжнародний поділ праці», «територіальний поділ праці»;
  • здатність аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми;
  • здатність аналізувати прямі і портфельні зарубіжні інвестиції, основні зрушення у географічному розміщенні та галузевій структурі іноземних інвестицій;
  • вміння аналізувати: інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань, об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
  • вміння ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються, диференціювати ці країни;
  • вміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
  • здатність ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються;
  • уміння здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське обслуговування зовнішньоекономічних операцій;
  • розроблення міжнародних стратегій економічного розвитку;
  • уміння викладання у вищій школі.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
 • керівники підприємств, установ і організацій;
 • професіонали в сфері міжнародної економічної діяльності;
 • викладачі;
 • фахівці з міжнародної економіки призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності;
 • інші фахівці.
 • інші професіонали.
Фахівець може займати такі первинні посади:
 • економіст в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах, де є міжнародна економічна діяльність;
 • керівник економічного, фінансового, бухгалтерського підрозділів, відділу зовнішньоекономічних зв’язків;
 • експерт-консультант із зовнішньоекономічних питань;
 • дилер;
 • маклер;
 • митник;
 • ріелтор;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за спеціальністю «Міжнародна економіка» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 54 кредити, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович (кафедра ММП)