Спеціальність 8.03020101 «Міжнародні відносини»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Політолог-міжнародник, перекладач
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують ґрунтовну магістерську підготовку у галузі міжнародних відносин та політології. Особлива увага у навчанні звертається на удосконалення володіння іноземними мовами та практикою перекладу при дослідженні міжнародних взаємодій, налагодженні ефективних економічних, політичних, соціокультурних зв’язків України та її громадян з іншими суб’єктами міжнародних відносин.
Програма передбачає ефективне поєднання теоретичного та практичного компонентів підготовки магістра. Зокрема, магістри-професіонали із кваліфікацією «Політолог-міжнародник, перекладач» володіють знаннями про актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України, міжнародної та європейської безпеки; специфіку міжнародних систем та світового порядку; особливості аналізу та прогнозування зовнішньої політики держав; набувають навичок навчальної та дослідницької діяльності; удосконалюють володіння іноземними мовами (в тому числі практикою перекладу) тощо. Особлива увага надається практичній підготовці магістра — за час навчання на магістратурі заплановано 12 кредитів ЄКТС практики — педагогічної (асистентської) та практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Характерною ознакою програми підготовки зі спеціальності «Міжнародні відносини» в Національному університеті «Львівська політехніка» є її спрямованість на налагодження трансрегіональної співпраці; сприяння міжкультурному обміну; формування та поширення позитивного іміджу України в системі міжнародних відносин.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, у тому числі — модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 1 кр., модулі блоку професійної та практичної підготовки — 89 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області


  Ґрунтовні знання з дисциплін професійного спрямування, а також володіння кількома іноземними мовами та здійснення професійного перекладу фахової літератури дають можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань та ефективного використання фахівця для роботи в сфері внутрішньої і зовнішньої політики та міжнародних відносин. Базові знання про:
  • актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин, особливості інтеграції України до об’єднаної Європи, специфіку взаємодій України з іншими державами, міжнародними організаціями;
  • сучасну методологію наукових досліджень у галузі політології, міжнародних відносин та зовнішньої політики;
  • сучасні тенденції міжнародної та європейської безпеки, їх концептуальні основи, загрози міжнародній та європейській безпеці, місце України у міжнародних організаціях з підтримки миру та безпеки;
  • специфіку зовнішньополітичного аналізу, прогнозування та планування; аналітичне моделювання в міжнародних відносинах;
  • системний підхід до аналізу міжнародних відносин та міжнародний і світовий порядок;
  • інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • проблеми націоналізму у світовій політиці, розвиток сучасного українського націоналізму та націоналізму у світі, національні рухи;
  • сутність, роль та методи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації, її нормативно-методичне забезпечення;
  • проблеми регіональної безпеки та інтеграції;
  • транскордонну співпрацю та її переваги для України;
  • основні технології інформаційного пошуку та розвідки тощо.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • моделювати ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики;
  • прогнозувати можливі наслідки подій міжнародного характеру (пошукове і нормативне прогнозування);
  • проводити міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру;
  • реферувати документи, обробляти дані на предмет виявлення специфіки міжнародних систем та глобального розвитку, використовуючи інформаційно-аналітичні матеріали міністерств і відомств, зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних структур;
  • застосовувати зібрану та опрацьовану інформацію для систематизації та узагальнення даних, виявлення ключових моментів у суспільно-політичних, соціоекономічних, правових, інформаційних взаємодіях між державами, іншими суб’єктами внутрішньої та зовнішньої політики, формувати власні погляди на вказані явища, події, процеси;
  • складати огляди та реферати за іноземними інформаційними матеріалами;
  • використовувати в своїй діяльності іноземну мову (усне та писемне мовлення), проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови;
  • готувати довідки, дипломатичні, юридичні та інші ділові документи на основі інформаційно-аналітичного матеріалу, зібраного особисто або наданого іншими фахівцями;
  • формувати імідж України, використовувати політичну рекламу та інші засоби для покращання іміджу України на світовій арені;
  • проводити наукові дослідження;
  • письмово та усно презентувати науковий та практичний матеріал;
  • проводити навчальні заняття (семінарські, практичні, індивідуальні та консультації); забезпечувати керівництво рефератами, курсовими роботами, практиками; забезпечувати керівництво самостійною роботою студентів; проводити поточний, модульний і підсумковий контроль якості підготовки студентів; готувати навчально-методичні розробки тощо.
 3. Практичні навички з предметної області

  • проводити зустрічі, брати участь у дипломатичних бесідах, переговорах державною та іноземними мовами із застосуванням комунікативних дискурсів;
  • виконувати функції керівника (наукового керівника) при управлінні колективами аналітиків сфери міжнародних відносин;
  • організовувати пошук та збирання інформації, вибирати джерела та канали отримання інформації, регламент її збирання, забезпечувати точність, надійність та релевантність інформації;
  • готувати документи для дипломатичних комунікацій (довідок, проектів дипломатичних, юридичних та інших ділових документів), обирати їх структуру та форму, стиль викладу документа, викладати текст документа з використанням програмно-технічних засобів;
  • виступати у засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами;
  • використовувати комп’ютерне програмне забезпечення і сучасні глобальні інформаційні мережі та технології для пошуку інформації; застосовувати електронну пошту; використовувати телеконференції; застосовувати методи пошуку в мережі Інтернет для аналізу міжнародних відносин;
  • використовуючи програмно-технічні засоби, здійснювати автоматизований синтез документів — введення даних, форм; комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення; генерацію звітів; забезпечення стилістичної якості документів.
 4. Загальні уміння та навички

  • управляти колективами та координувати свою діяльність з діяльністю колег по роботі при виконанні професійних функцій (виконувати функції керівника; застосовувати методи управління діяльністю, знаходити та приймати управлінські рішення, вибирати стратегію діяльності при розподілі завдань та організації контролю за їх виконанням; володіти етичними нормами, розвивати і створювати в колективі доброзичливі стосунки, забезпечувати умови роботи членів групи);
  • враховувати та застосовувати на практиці професійної роботи основні економічні закони, розуміти закономірні зв’язки життєдіяльності особистості і впливу оточуючого середовища, застосовувати зразки соціокультурної комунікації та ціннісних орієнтацій;
  • забезпечувати захист та організацію дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
  • спілкуватись, вести бесіди, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами; використовувати у своїй діяльності професійну лексику при формулюванні в усній чи письмовій формі своїх думок, базуючись на знанні граматичних норм;
  • взаємодіяти з іншими людьми, працювати в команді професіоналів різного профілю;
  • організувати власну діяльність та ефективне управління часом;
  • самонавчатись та продовжувати професійний розвиток.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини» є система дій і правил у політичних та економічних відносинах між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин.
Рівень професійної підготовки магістра з міжнародних відносин дозволяє працювати на посадах: викладача вищого навчального закладу; асистента; молодшого наукового співробітника; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; рекламіста; експерта із зовнішньоекономічних питань; спеціаліста державної служби; консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому); наукового співробітника (політологія і міжнародні відносини); експерта з суспільно-політичних питань (в політичних партіях та інших громадських організаціях); консультанта із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичного оглядача, політолога; міжнародника-аналітика; перекладача; коментатора; оглядача політичного тощо.
 • Професійний профіль — Викладач вищого навчального закладу; асистент
Займається викладацькою та методичною діяльністю у вищих навчальних закладах, де проводить навчальні заняття (семінарські, практичні, індивідуальні та консультації); керує курсовими роботами, практиками студентів; керує самостійною роботою студентів; проводить поточний і підсумковий контроль якості підготовки студентів; готує навчально-методичні розробки тощо.
 • Професійний профіль — Молодший науковий співробітник, науковий співробітник (політологія і міжнародні відносини)
Займається науковою, дослідницькою роботою у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики відповідно до профілю і плану роботи установи з урахуванням конкретної спеціалізації. Збирає, аналізує та систематизує відповідну інформацію, складає наукові звіти за результатами досліджень. Координує діяльність з іншими співробітниками при спільному виконанні робіт. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій.
 • Професійний профіль — Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; рекламіст; експерт із зовнішньоекономічних питань
Займається підвищенням ефективності взаємодії у сфері міжнародних відносин та внутрішньої політики через налагодження зв’язків з громадськістю, рекламно-інформаційну діяльність. Компетентний у питаннях інформаційного обміну між дипломатичними представництвами України та центральними та місцевими органами державної влади. Спеціалізується на консультативній, аналітичній, експертній діяльності на підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, митницях та митних постах тощо.
 • Професійний профіль — Спеціаліст державної служби; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
Здійснює консультативну, аналітичну, організаційну діяльність, діяльність референта, експерта у органах державної влади та місцевого самоврядування, консультує з питань, пов’язаних з різними аспектами внутрішньодержавної та міжнародної діяльності.
 • Професійний профіль — Експерт з суспільно-політичних питань (в політичних партіях та інших громадських організаціях); консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач, політолог; міжнародник-аналітик
Займається пошуком та наданням інформації (суспільно-політичної, економічної, соціокультурної) у сфері міжнародних відносин, її аналітичною обробкою. Спеціалізується на консультуванні з суспільно-політичних питань (партії, громадські організації та об’єднання, представники центральних та місцевих органів державної влади тощо), а також питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики. Може виконувати адміністративно-організаційну, реферативну, аналітичну діяльність в закордонних представництвах України (посольствах, консульствах, місіях) та апараті відомств закордонних справ, у тому числі Міністерства закордонних справ України, органах державної влади та місцевого самоврядування, при народному депутаті України, у візових центрах, товариствах та їх відділеннях на місцях по зв’язках із закордоном, міжнародних представництвах організацій та фондів тощо.
 • Професійний профіль — Перекладач
Забезпечує професійний переклад наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів.
 • Професійний профіль — Коментатор; оглядач політичний
Здійснює аналітичну, консультативну діяльність у засобах масової інформації, видавництвах. Через журналістську та кореспондентську діяльність сприяє формуванню та поширенню позитивного іміджу України в системі міжнародних відносин.
Доступ до подальшого навчання: 
Підготовка магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини» відбувається за передбаченими українськими нормативними документами освітньо-кваліфікаційними рівнями. Магістр за спеціальністю «Міжнародні відносини» може продовжити навчання в аспірантурі у галузі політичної науки.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма, обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи на засідання Державної екзаменаційної комісії та складання державного екзамену з іноземної мови.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Луцишин Галина Іванівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин