Спеціальність 8.03010101 «Соціологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Магістр за напрямом «Соціологія»
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціології та інших наук про суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень із максимальним використанням евристичних можливостей сучасних соціологічних теорій. Ґрунтовне освоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання на магістратурі заплановано 6 кредитів ЄКТС асистентської практики) викладання соціології у ВНЗ, глибоке вивчення методів аналізу баз даних з використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів (кафедра має власний комп’ютерний клас із ліцензованим програмним забезпеченням), навички презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого соціолога-практика. Фахівці здатні простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, соціальних і особистісних пріоритетів населення; встановити специфіку і тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної групи населення у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів. Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Соціологія» в Національному університеті «Львівська політехніка» є спрямованість на вирішення прикладних завдань соціальної сфери, в тому числі управління соціальними процесами, а також ґрунтовна підготовка в області гармонізації роботи з різними аудиторіями методами PR.
Загальний обсяг навчальної програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
 • модулі соціально-гуманітарного блоку — 7,5 кр.,
 • модулі професійної та практичної підготовки — 82,5 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області

  • Поглиблені знання з основних соціологічних теорій та теоретико-методологічних підходів, принципів та механізмів функціонування соціальних об’єктів та процесів, теоретичних, методологічних та процедурних основ проведення емпіричних соціологічних досліджень, методів обробки та аналізу соціологічної інформації, методик оцінки характеристик різноманітних соціальних об’єктів та процесів, методів соціального прогнозування та моделювання спрямовані на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.
 2. Базові уявлення про:

  • сучасний стан соціології
  • трансформацію методів емпіричної соціології
  • сучасні соціальні технології
  • сучасні методи аналізу баз соціальних даних
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

  • Уміння та навички абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання практичних завдань в галузі кількісних та якісних прикладних соціологічних досліджень, здатність до соціоінженерної діяльності на всіх рівнях соціальної системи.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
  • Уміння та навички володіння комунікативними технологіями у майбутній професійній діяльності.
 4. Практичні навички з предметної області

  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесах отримання та опрацювання, представлення наукової інформації, її практичного застосування в соціальних технологіях.
  • Уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованим комп’ютерним обладнанням.
  • Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні економічні закони, екологічні принципи, навички соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів різного профілю.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Соціологія» є сучасні технології збору, опрацювання та аналізу, представлення соціальної, соціально-політичної інформації, комунікативні технології, соціоінженерні технології.
 • Професійний профіль — працівник державних структур та органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій
Займається збором та опрацюванням соціологічної інформації для прийняття управлінських рішень, планування та проведення інформаційних, рекламних, PR- кампаній.
 • Професійний профіль — працівник науково-дослідницьких центрів
Спеціалізується у області планування та проведення емпіричних соціологічних досліджень, використання їх результатів для науково-дослідницької роботи та у прикладних соціальних технологіях.
 • Професійний профіль — викладач вищих навчальних закладах, коледжів, гімназій
Займається викладанням основ соціології, плануванням навчально-виховного процесу.
 • Професійний профіль — працівник аналітичних центрів
Спеціалізується на аналізі соціальних показників, опрацюванні аналітичних звітів з рекомендаціями, соціоінженерними програмами
Доступ до подальшого навчання: 
Магістр за напрямом «Соціологія» може продовжити навчання в аспірантурі.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист кваліфікаційної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Савка Віктор Євгенович