Спеціальність 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється: 
професіонал у галузі інформації та інформаційний аналітик
Рівень кваліфікації: 
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
немає
Профіль програми: 
Магістри-професіонали у сфері інформації та інформаційної аналітики отримують магістерську підготовку із узагальненим об’єктом діяльності: документальні та інформаційні системи, керування інформаційними ресурсами органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (з метою керування інформацією, зокрема документованою, формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень, прийнятих юридичними особами, з використанням новітніх інформаційних технологій).
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в тому числі: модулі соціально-гуманітарного блоку 2,5 кредитів, модулі професійної і практичної підготовки — 87,5 кредити.
Ключові результати навчання: 
1. Знання з предметної області
 • нормативні, науково-методичні матеріали з документаційного забезпечення управління
 • процеси документування управлінської діяльності з веденням автоматизованих систем управління
 • організацію роботи та ведення баз даних із службовими документами в процесі управлінської діяльності
 • формування, використання та зберігання документних ресурсів (бібліотечних, архівних, музейних, інформаційних) з використанням новітніх інформаційних технологій
 • комунікаційні технології, теоретичні засади розвитку комунікаційної культури як соціокультурного феномену, моделі ділової поведінки
 • стилістичні норми службових документів, особливості лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів ділових документів, створення шаблонів документів у різних форматах
 • організацію діловодства на підприємстві, організація роботи служби документаційного забезпечення управління
 • основи роботи з комп’ютером, основне і спеціалізоване програмне забезпечення; технічні засоби обробки документів, правила експлуатації комп’ютерної техніки, друкарського та розмножувального обладнання, комунікаційного програмного забезпечення
 • порядок планування, проектування та технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб документаційного забезпечення управління, методи розробки їх оптимальних структур
2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах документаційного забезпечення управлінської діяльності
 • здатність застосовувати знання та розуміння і розв’язання якісних та кількісних завдань
 • уміння забезпечити комплекс процесів документування управлінської діяльності та організації роботи з документами відповідно до основних положень Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління
 • уміння здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації
 • навички письмової та усної презентації з використанням комп’ютерних технологій наукового та практичного матеріалу
3. Практичні навички з предметної області
 • навички складання службових документів усіх видів
 • працювати в операційних системах, зокрема Windows, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах
 • користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, володіти комп’ютерною графікою, зокрема діловою
 • усувати дефекти, проводити профілактику в операційних системах, зокрема і Windows
 • експлуатувати комп’ютерну техніку, друкарське та розмножувальне обладнання, приймально-переговорні пристрої
4. Загальні уміння та навички
 • здатність враховувати основні економічні закони, економічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
 • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності
 • обчислювальні навички
 • здатність застосовувати знання на практиці
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та двома поширеними європейськими мовами
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння робити в групах
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Виконують професійну роботу відповідно до ДК 003:2010: молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика); аналітик консолідованої інформації; інженер з науково-технічної інформації; може займати первинні посади: керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; керівники підрозділів комп’ютерних послуг; менеджери (управителі) у сфері надання інформації; менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу; секретарі адміністративних органів; помічники керівників.
 • Професійний профіль — молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)
Організовує аналітичне та методичне забезпечення проведення дослідницьких робіт. Проводить аналітичну та науково -дослідну роботу з метою збору, аналізу та відпрацювання, обробки інформації. Складає необхідну звітну документацію, щоквартальний, щомісячний, щотижневий, щоденний і річний моніторинг. Координує діяльність співвиконавців при спільному виконанні робіт з іншими структурними підрозділами організації. Бере участь у підготовці нарад , проведених аналітичним відділом
 • Професійний профіль — науковий співробітник (інформаційна аналітика)
Здійснює наукову інформаційно-аналітичну роботу на основі індивідуального плану. Веде наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом роботи установи з урахуванням конкретної спеціалізації. За результатами досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження. Реалізує наукові і прикладні програми інформаційно-аналітичного характеру за профілем діяльності установи. Бере участь у розробці наукових довідок, концепцій розвитку галузі. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить лекційну роботу з питань інформаційної діяльності та інформаційної аналітики.
 • Професійний профіль — науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)
Здійснює консультування наукової інформаційно-аналітичної роботи установи. Консультує складання перспективного плану науково-дослідної роботи установи з питань інформаційної аналітики. Веде консультування визначених наукових тем з проблем, визначених профілем і планом роботи установи з урахуванням конкретної спеціалізації. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження. Консультує реалізацію наукових і прикладних програм інформаційно-аналітичного характеру за профілем діяльності установи. Бере участь у розробці наукових довідок, концепцій розвитку галузі. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить лекційну роботу з питань інформаційної діяльності та інформаційної аналітики.
 • Професійний профіль — аналітик консолідованої інформації
Створює консолідовані інформаційні ресурси, системно інтегровані різнотипні інформаційні ресурси з декількох джерел. Формулює адекватну інформаційну модель проблемної області з метою її аналізу, опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень. Формує інформаційний ресурс для підтримки прийняття рішень. Оперує інформаційними ресурсами, розробляє технологічні засади створення інформаційного продукту, виконує якісно-змістове перетворення інформації. Поєднує виконання функцій наукової (виробництво нового знання) й управлінської (розроблення варіантів рішень, сценаріїв) діяльності. Забезпечує інформаційну безпеку установи. Моделює необхідні складники захисту інформації: визначає інформаційні ресурси, які підлягають захисту; проводить моніторинг повної сукупності потенційно можливих загроз і каналів витоку інформації; проводить аналіз уразливості і ризиків щодо сукупності інформації і каналів витоку; визначає вимоги до системи захисту; вибирає засоби захисту інформації та їх впровадження; здійснює контроль системи захисту.
 • Професійний профіль — інженер з науково-технічної інформації
Вивчає потреби працівників підприємства в науково-технічній та економічній інформації і здійснює з використанням нових інформаційних технологій довідково-інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні і світові досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду з метою підвищення науково-технічних і економічних знань працівників, створення зовнішнього та внутрішнього інформаційного середовища підприємства, що дозволяє підприємству адаптуватися до ринкових умов. Бере участь у вирішенні задач маркетингу продукції підприємства і реалізації власної програми маркетингу інформаційної продукції, підготовці аналітичної та рекламної продукції. Бере участь у створенні довідково-інформаційного фонду підприємства, розрахованого на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем. Систематично поповнює довідково-інформаційний фонд матеріалами відповідно до профілю підприємства, проводить з використанням сучасної комп’ютерної техніки їх оброблення і систематизацію, веде картотеки і каталоги, у тому числі електронні, складає реферати та анотації, контролює їх практичне використання. Бере участь у проведенні досліджень ринку інформаційних послуг і маркетингу інформаційної продукції і послуг підприємства, підготовці тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку виробництва, проведенні робіт з порівняння досягнутих результатів з результатами діяльності і практикою аналогічних вітчизняних і зарубіжних підприємств. Готує матеріали про передовий виробничо-технічний досвід підприємства відповідно до замовлень інших підприємств та установ, веде листування з цих питань. Бере участь у пропагуванні досягнень вітчизняної і світової науки і техніки, передового досвіду, в організації його впровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, демонстрацій науково-технічних фільмів. Веде облік ефективності використання інформаційних матеріалів на підприємстві під час освоєння передового досвіду. Удосконалює форми і методи інформаційної роботи. Готує звітність про роботу з науково-технічної інформації.
Доступ до подальшого навчання: 
Підготовка магістрів з документознавства та інформаційної діяльності передбачає ступеневу систему професійної освіти за передбаченими українськими нормативними документами освітньо-кваліфікаційними рівнями:
 • магістр — 1,5 роки навчання на базі бакалаврату.
 • аспірантура — 3 роки навчання
 • підвищення кваліфікації
Спеціаліст освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки 8.02010501 — «Документознавство та інформаційна діяльність» може продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» специфічних категорій 8.18010015 «Консолідована інформація» за кваліфікацією «Аналітик консолідованої інформації».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма 90 кредитів, успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пелещишин А.М..