Напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Пожежна безпека»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти базового напряму «Пожежна безпека» отримують необхідні знання для забезпечення пожежної безпеки промислових та цивільних об’єктів. Під час навчання студенти ґрунтовно вивчають процеси розвитку пожеж, поведінку будівельних матеріалів та конструкцій в умовах пожежі Студенти отримую всі необхідні знання з пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежно-рятувальної техніки. Значну увагу під час навчання приділяється вивченню організації пожежно-профілактичної роботи, організації управління діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки, вогнестійкості будівельних конструкцій. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Класифiкацiя будинкiв по вогнетривкостi та протипожежнi вимоги до них, якi випливають з протипожежних норм та правил. Протипожежнi правила, якi встановлюють рiвень експлуатацiї будинкiв при наявностi людей, технiчного обладнання, речовин та матерiалiв.Особливостi нормування i iнженернi методи розрахункiв меж вогнетривкостi будiвельних конструкцiй.
  • Пожежна профілактика в технологічних процесах виробництв. Методи оцінки пожежної небезпеки технологічного обладнанння. Основні напрями по забезпеченню пожежної безпеки в технологічних процесах. Основи проведення пожежжно-технічної експертизи технологічни частин проектів.
  • Призначення, область використання, влаштування, принцип роботи та технiчнi характеристики найбiльш поширених технiчних засобiв пожежної автоматики, методику перевiрки їх працездатностi. Вимоги нормативно-технiчної лiтератури щодо влаштування, монтажу, технiчного утримання та органiзацiї експлуатацiї установок пожежної автоматики. Функцiї органiв державного пожежного нагляду пiд час проектування та експлуатацiї установок пожежної автоматики та порядок їх здiйснення.
  • Органiзацiю профiлактичної роботи на об’єктах, що охороняються пiдроздiлами пожежної охорони.Органiзацiю нормативно-технiчної роботи, роботи добровiльних пожежних формувань, дiловодство, методику проведення видiв пожежно-технiчних обстежень, перевiрку дiяльностi органiв державного пожежного нагляду та пiдроздiлiв пожежної охорони.
  • Вивчення форм та методiв роботи державного пожежного нагляду, яка спрямована на забезпечення пожежної безпеки об’єктiв народного господарства та населених пунктiв, а також здiйснення органiзацiйно-управлiнської дiяльності пожежної охорони МНС.Законодавство, вимоги статутiв, наказiв та iнших державних та вiдомчих нормативних актiв, що регламентують роботу державного пожежного нагляду. Органiзацiйно-структурну побудову пожежних пiдроздiлiв МНС та органiв державного пожежного нагляду.
  • Керiвництво дiями пожежних пiдроздiлiв, органiзацiя пожежно-тактичної пiдготовки особового складу пожежної охорони, тактичнi можливостi пiдроздiлiв, оснащених автомобiлями основного та спецiального призначення. Методи розрахунку сил та засобiв для гасiння пожеж та принципи їх розставлення. Особливостi гасiння пожеж на об’єктах народного господарства.
  • Формування теоретичних знань про загальнi принципи органiзацiї та функцiонування систем зв’язку та автоматизованих систем управлiння пожежною охороною.Загальнi теоретичнi положення про дротовий зв’зок, радiозв’язок та автоматизованi системи зв’язку i оперативного управлiння силами пожежної охорони. Принцип роботи типових функцiональних блокiв апаратури зв’язку та стандартних пристроїв обчислювальної технiки, центру управлiння силами та засобами пожежної охорони
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та конструювання
  • Навички розробки окремих рішень для забезпечення пожежної безпеки об’єктів
  • Уміння розробляти технологічні процеси та документацію на створення систем протипожежного захисту
  • Здатність застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і кількісних задач
 3. Практичні навички з предметної області
  • Організація роботи відділу пожежної охорони
  • Розробка стратегічних і тактичних планів організації пожежної безпеки
  • Аналіз стану пожежної безпеки
  • Забезпечення пожежного захисту будівель та споруд
  • Техніко-економічне обгрунтування здійснення заходів по забезпеченню пожежної безпеки
  • Керівництво діями пожежних підрозділів
  • Керівництво виконанням проектних робіт
  • Організація проектних робіт
  • Теоретичні та експериментальні дослідження в галузі пожежної безпеки
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності
  • Обчислювальні навички
  • Здатність застосовувати знання на практиці
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Пожежна безпека» — діяльність пов’язана із забезпечення пожежної безпеки промислових та цивільних об’єктів.
Бакалавр освітньо-професійного напряму «Пожежна безпека» може залучатись до таких видів економічної діяльності:

 • організація пожежної охорони;
 • побудова організаційних структур, які займаються пожежною охороною та функціональних зв’язків підрозділів організації з іншими її структурними одиницями;
 • контроль пожежної профілактики в будівництві;
 • контроль пожежної профілактики в технологічних процесах виробництв;
 • організація загонів і частин пожежної технічної служби;
 • забезпечення пожежної безпеки об’єктів;
 • оцінка перспектив розвитку пожежної охорони об’єктів;
 • складення перспективних та поточних планів забезпечення пожежної охорони;
 • складення планів необхідних матералів та засобів;
 • аналіз відповідності вимогам пожежної безпеки будівельний конструкцій та будівель підприємств;
 • аналіз відповідності вимогам пожежної безпеки технологічних процесів виробництв;
 • визначення пожежної безпеки на об’єктах.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Пожежна безпека» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Пожежна безпека».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний екзамен (дипломний проект).
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Демчина Богдан Григорович