Напрям підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Управління інформаційною безпекою»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою» поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах та мережах) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки: основи менеджменту у сфері захисту інформації; організаційне забезпечення інформаційної безпеки; системи менеджменту інформаційної безпеки; теорія ризику; організація спеціального діловодства у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Системи технічного захисту інформації».
Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 30,5 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 82 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 127,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • знати основні положення нормативних документів по управлінню внутрішньою інформаційною безпекою;
  • знати аспекти управління неперервністю діяльності підприємства;
  • вимоги до керівництва підрозділом підприємства, що відповідає за забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві;
  • знати проектний менеджмент;
  • менеджмент безпеки трудових ресурсів;
  • маркетинг продуктів та послуг інформаційної безпеки;
  • основні загрози та управління технічною вразливістю;
  • управління інцидентами інформаційної безпеки;
  • знати забезпечення нормативної якості надання послуг управління інформаційною безпекою;
  • управління розподілом та сертифікацією криптографічних ключів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • вміти розробляти системи управління інформаційною безпекою;
  • розроблення комплексних систем захисту інформації;
  • вміти розробляти заходи та технічні засобів захисту інформаційних ресурсів та баз даних обмеженого доступу;
  • розроблення модулів або компонентів програмних засобів захисту інформації з обмеженим доступом;
  • розроблення модулів або компонентів криптографічних засобів захисту інформації з обмеженим доступом;
  • вміти використовувати спеціалізовані захищені бази даних для накопичення та обробки інформації з обмеженим доступом;
  • аналізувати та формувати специфікацію вимог безпеки інформаційних систем;
  • вміти проводити аудит і сертифікацію (атестацію) систем, підсистем інформаційної безпеки та систем управління інформаційною безпекою;
  • вміти проводити експертизу комплексних систем захисту інформації;
  • вміти впроваджувати та випробувати СУІБ, КСЗІ;
  • вміти здійснювати підтримку та обслуговування СУІБ, КСЗІ;
  • вміти впроваджувати вимоги нормативно-технічної документації;
  • здійснювати організаційно-розпорядче документування інформації;
  • вміти організовувати захищений електронний документообіг, а також документообіг документів, що містять інформацію із обмеженим доступом;
  • вміти впроваджувати програмні системи автоматизованої обробки та захисту інформації з обмеженим доступом.
 3. Практичні навички з предметної області
  • здатність контролю безпеки процесів розробки та підтримки;
  • адміністрування доступу до інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності;
  • управління та контроль доступу в автоматизованих системах;
  • моніторинг систем, підсистем інформаційної безпеки та систем управління інформаційною безпекою.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Іправління інформаційною безпекою» є системи управління інформаційною безпекою; аналіз та специфікація вимог безпеки інформаційних систем; розробка комплексу систем захисту інформації; управління внутрішньою інформаційною безпекою; управління неперервністю діяльності підприємств; управління та контроль доступу в автрматизованих системах; моніторингу систем, підсистем інформаційної безпеки та систем управління інформаційною безпекою.

Професійний профіль — фахівець з управління інформаційною безпекою

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • консультування в питаннях безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків з оцінкою їхньої безпеки;
 • охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв;
 • послуги із захисту інформації в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу;
 • інші послуги з охорони та захисту.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Управління інформаційною безпекою» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Столярчук Петро Гаврилович