Напрям підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Системи технічного захисту інформації»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки: методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи санкціонованого доступу; технічні засоби охорони об’єктів; компонентна база засобів технічного захисту інформаіцї; проектування комплексних систем захисту інформації; системи захисту інформації; комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Управління інформаційною безпекою».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 30,5 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 82 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 127,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • знати основні положення нормативних документів по системах технічного захисту інформації;
  • вимоги до керівництва підрозділом підприємства, що відповідає за забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві;
  • знати проектний менеджмент;
  • менеджмент безпеки трудових ресурсів;
  • маркетинг продуктів та послуг інформаційної безпеки;
  • основні загрози безпеці інформації;
  • управління інцидентами інформаційної безпеки;
  • знати забезпечення нормативної якості надання послуг технічного захисту інформації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • вміти проводити дослідження у сфері забезпечення інформаційної безпеки;
  • розроблення переліків (специфікацій) для проекту технічних засобів захисту інформації;
  • здійснювати розроблення і проектування об’єктів, пристроїв і систем технічного захисту інформації;
  • здійснювати розроблення організаційних механізмів забезпечення інформаційної безпеки;
  • вміти організовувати виконання завдань професійної діяльності;
  • вміти готувати та приймати управлінські рішення;
  • здійснювати управління системою забезпечення інформаційної безпеки;
  • вміти забезпечувати функціонування засобів систем технічного захисту інформації;
  • вміти виконувати діагностичні роботи із засобами та комплексами системтехнічного захисту інформації;
  • здійснювати забезпечення функціонування технічних систем внутрішньооб’єктового контролю та перепускного режиму;
  • вміти проводити атестації технічних засобів та інформаційних ресурсів;
  • здійснювати забезпечення контролю надання допусків до інформаційних ресурсів;
  • вміти прогнозувати стан інформаційної безпеки підприємства і визначати вплив ефективності задіяних заходів і засобів технічного захисту інформації;
  • здійснювати забезпечення ефективної експлуатації засобів системи технічного захисту інформації;
  • вміти виконувати ремонтні роботи із засобами та комплексами систем технічного захисту інформації.
 3. Практичні навички з предметної області
  • здатність контролю безпеки процесів розробки та підтримки;
  • адміністрування доступу до інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності;
  • управління та контроль доступу в автоматизованих системах;
  • моніторинг систем, підсистем систем технічного захисту інформації та систем управління інформаційною безпекою.
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
  • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності;
  • обчислювальні навички;
  • здатність застосовувати знання на практиці;
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
  • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
  • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
  • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Системи технічного захисту інформації» є технічний захист інформації; аналіз та специфікація вимог безпеки об’єктів; розробка комплексу систем захисту інформації; управління системами технічного захисту інформації; моніторингу систем, підсистем інформаційної безпеки та систем технічного захисту інформації.

Професійний профіль — фахівець з управління інформаційною безпекою

Фахівець здатний виконувати наступну роботу:

 • організація захисту інформації з обмеженим доступом;
 • експлуатація, модернізація та ремонт засобів технічного захисту інформації;
 • захист інформації в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу;
 • організація режиму секретності;
 • організація безпеки промислових обєктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки;
 • охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв;
 • розслідування та дізнання;
 • нагляд, охорона та інші види захисту.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Системи технічного захисту інформації» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями: «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», «Системи захисту від несанкціонованого доступу».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Столярчук Петро Гаврилович