Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» поєднує поглиблене вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів та систем, спеціальні розділи математики, основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, теорія інформації та кодування) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (електроніка та мікросхемотехніка, алгоритмічні основи криптології, криптографічні системи та протоколи, WEB-програмування, комп’ютерні мережі, інформаційно-комунікаційні системи, бази даних та знань, архітектура комп’ютерних систем, мережеві операційні системи, прикладна криптологія, методи та засоби криптоаналізу, обчислювальна техніка, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, системи банківської безпеки, системи та засоби автентифікації, технології та спеціальні розділи програмування) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Системи технічного захисту інформації» та «Управління інформаційною безпекою».
Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію захищених інформаційних і комунікаційних систем.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 32,5 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 76 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 131,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • знати основні положення захисту інформаційних ресурсів та баз даних інформаційно-комунікаційних систем на базі спеціальних програмних і технічних засобів захисту інформації з урахуванням вимог системи нормативно-правових і організаційних заходів;
  • знати управління доступом до інформаційно-комунікаційної системи та її послуг на основі положень політики безпеки організації на базі програмних та програмно-апаратних комплексів;
  • забезпечення цілісності і конфіденційності баз даних та інформаційних потоків в інформаційно-комунікаційних системах на основі положень політики безпеки організації на базі програмних та програмно-апаратних комплексів;
  • знати управління доступом до інформаційних ресурсів та баз даних в інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі до програмних бібліотек та додатків;
  • основні способи впровадження і супроводження системного, об’єктно-орієнтованого та прикладного програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем та аналіз його ефективності;
  • забезпечення цілісності та конфіденційності системного, об’єктно-орієнтованого та прикладного програмного забезпечення при його впровадженні, використанні чи обміні;
  • знати основні положення по розробленню, впровадженню, дослідженню ефективності, супроводженню засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • знати методи розроблення окремих складових, впровадження, супроводження та дослідження ефективності комплексних систем захисту інформації;
  • знати способи обстежень об’єкта інформаційної діяльності, автоматизованої системи та атестації засобів захисту інформаційних ресурсів з визначенням оцінки захищеності інформаційно-комунікаційних систем та їх ресурсів на базі використання спеціальних технічних засобів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • вміти планувати — часове впорядкування виконуваних робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, тривалості та строків виконання;
  • виходячи з результатів аналізу діяльності підприємства, установи, організації, органу державної влади або його структурного підрозділу та причин виникнення проблем і можливих способів їхнього вирішення, відповідно до своєї компетенції приймати управлінське рішення, використовуючи форми і методи добору й аналізу відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, які виникають у сфері забезпечення інформаційної безпеки;
  • використовуючи спеціальні технічні засоби, в умовах забезпечення режиму секретності на підприємствах, установах, організаціях з різними формами власності, уміти провести дії щодо організації та впровадження інформаційно-комунікаційних систем такі, як: аналізувати інформацію, надану системами, з метою виявлення ознак можливого несанкціонованого доступу до інформації;
  • уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) інформаційних та комунікаційних систем в умовах додержання режиму секретності із зафіксуванням результатів у відповідних документах;
  • аналізувати інформацію, надану інформаційними системами, з метою виявлення типових ознак можливого несанкціонованого доступу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • здатність розробляти та проводити експериментальні дослідження перспективних засобів та комплексів інформаційних та комунікаційних систем, проведення випробувань та обробка результатів експерементів;
  • розробляти та проводити роботу для синтезу захищених комп’ютерних та інформаційних систем, а також вміти розробляти документацію для впровадження та використання об’єктів захисту.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» є технології, засоби безпеки інформаційних ресурсів і баз даних в інформаційних та комунікаційних системах.

Професійний профіль — фахівець з безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • консультування в питаннях безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків з оцінкою їхньої безпеки;
 • охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою комп’ютеризованих захисних пристроїв;
 • послуги із захисту інформації в комп’ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Безпека інформаційнх і комунікаційних систем» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Столярчук Петро Гаврилович