Напрям підготовки 6.130102 «Соціальна робота»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Соціальна робота»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає.
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне освоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання на бакалавраті заплановано 39 кредитів ЄКТС практики та навчально-дослідницьких практикумів), методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів (кафедра має власний комп’ютерний клас із ліцензованим програмним забезпеченням), методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки бакалаврів соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 52 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 79 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 109 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, різноманітних теорій, що складають базу еклектичних знань у галузі соціальної роботи, викладання яких зорієнтоване на практичне застосування отриманих теоретичних знань з урахуванням відповідності конкретній ситуації у роботі з вразливими групами населення.
  Базові уявлення про:
  • сучасну методологію наукових досліджень у галузі соціальної роботи,
  • методи практичної соціальної роботи,
  • особливості практики соціальної роботи в контексті соціальної політики,
  • соціальне забезпечення вразливих груп населення.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці.
  • Здатність застосовувати знання на практиці на основі усвідомлення професійних цінностей, якими визначається унікальність фаху «Соціальна робота», їх важливості у професійній діяльності для розв’язання практичних завдань у галузі соціальної роботи.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
  • Уміння та навички володіння соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін у процесах отримання, опрацювання, представлення наукової інформації та її практичного застосування в соціальних технологіях.
  • Здатність здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
  • Уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованим комп’ютерним обладнанням.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні економічні закони, екологічні принципи, навики соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включно з усною та письмовою комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в команді професіоналів різного профілю.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Соціальна робота» є соціальні технології, соціальна політика, соціальне забезпечення.

Професійний профіль — працівник державних структур та органів місцевого самоврядування

Займається управлінською діяльністю, плануванням соціальних ініціатив, інформаційних, рекламних, PR- кампаній.

Професійний профіль — працівник державних та громадських соціальних організацій

Організує роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій. Надає практичну допомогу окремим особам, групам та громадам, спираючись на розуміння проблем клієнтів, у різноманітних сферах загальної практики соціальної роботи.

Професійний профіль — працівник закладів системи охорони здоров’я

Бере участь у роботі команди професіоналів різного профілю, наданні соціально-медичних послуг, плануванні та здійсненні заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини.

Професійний профіль — соціальний педагог, викладач загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, коледжів, гімназій

Займається соціально-педагогічною діяльністю, плануванням навчально-виховного процесу, викладанням валеології, навчальних дисциплін соціальної роботи.

Професійний профіль — працівник науково-дослідницьких центрів

Досліджує явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Соціальна робота» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівні — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Соціальна робота» . Спеціаліст — 5 років навчання на базі загальної середньої освіти або 1 рік навчання на базі бакалаврату; магістр — 1,5 роки навчання на базі бакалаврату.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи — Гайдук Ніна Михайлівна.