Напрям підготовки 6.120201 «Фармація»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Фармація»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за професійним напрямком «Фармація» — виробництво фармацевтичних (в т.ч. ветеринарних) препаратів (як готових, так і лікарських субстанцій) з різних видів сировини ( в т.ч. природної) у різних лікарських формах та виробництво лікувальних парфумерно-косметичних засобів.
Студенти напряму «Фармація» отримують необхідні теоретичні знання з хімії і технології лікарських субстанцій, фармацевтичної та токсикологічної хімії, фармакології і фармакогнозії, аптечної технології ліків, організації і економіки, менеджменту та маркетингу фармації, устаткування фармацевтичних заводів, проходять практичну підготовку на підприємствах хіміко-фармацевтичної та медико-біологічної промисловості шляхом технологічної та переддипломної практик, вміють проектувати сучасне фармацевтичне виробництво, розраховувати його економічні показники з метою прогнозування його рентабельності, термінів окупності тощо.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
Бакалавр підготовлений до роботи у підприємствах, організаціях, установах хіміко-фармацевтичної і парфумерно-косметичної промисловості і може залучатись до таких видів діяльності:
 • виробництво фармацевтичних (в тому числі ветеринарних) та парфумерно-косметичних препаратів(засобів) у різних лікарських формах
 • розробка нових та удосконалення існуючих технологій (як хімічних,так і фармацевтичних)
 • обслуговування та експлуатація технологічного обладнання
 • участь в організації виробництва як готових препаратів,так і лікарських субстанцій різними методами (хімічними,мікробіологічними)
 • проведення контролю якості сировини,напівпродуктів та готових фармацевтичних препаратів
Загальні уміння та навички:
 • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • обчислювальні навички.
 • здатність застосовувати знання на практиці.
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Випускникам базового напряму «Фармація» присвоюється кваліфікація з відповідним записом у диплом «фахівець з фармації». Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускник може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичного,мікробіологічного та парфумерно-косметичного профілю різних форм підпорядкування та власності з виготовлення та реалізації:

 • діючих речовин (субстанцій) природного,синтетичного і біотехнологічного походження;
 • готових лікарських засобів;
 • лікувально-профілактичних добавок до харчових продуктів;
 • косметичних, лікувально-профілактичних і парфумерно-косметичних засобів;
 • радіофармацевтичних та діагностичних препаратів.
Доступ до подальшого навчання: 
спеціаліст, магістр
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Голова методичної комісії базового напряму к.х.н., доцент Губицька Ірина Іванівна