Напрям підготовки 6.1004 «Транспортні технології»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Транспортні технології»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Ключові результати навчання: 
Проектування логістичних систем доставки вантажів, проектування мережі маршрутів громадського пасажирського транспорту, визначення собівартості перевезень, проведення експертизи дорожньо-транспортних подій, проектування схем організації дорожнього руху, транспортне моделювання міської території.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
При управлінні транспортним процесом, бакалавр обгрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з самих різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень. Бакалавр з транспортних технологій — це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Бакалавр з транспортних технологій підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення взаємодії усіх видів транспорту та організації обслуговування клієнтів з наданням широкого кола послуг.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Результати вивчення змістовних модулів (дисциплін) оцінюються за допомогою поточного та семестрового контролів. Семестровий контроль здійснюється у формі екзамену або диференційованого заліку, з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою змістовного модуля (дисципліни) за семестр. Для оцінювання знань студентів з кожного змістовного модуля (дисципліни) використовується 100-бальна шкала, оцінки з якої переводяться у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) та у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Для загального оцінювання навчальних досягнень студента використовується рейтинг, який визначають усередненням його оцінок, отриманих під час семестрових контролів, та з урахуванням додаткових показників (наукові публікації, успішні результати під час зрізів знань, участь в олімпіадах тощо).
Вимоги до випуску: 
Підсумковий контроль (державна атестація) результатів навчання здійснюється у формі захисту бакалаврського дипломного проекту (роботи), під час якого оцінюється рівень знань та вмінь студента, з метою встановлення відповідності набутих компетенцій нормативним вимогам.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
доцент кафедри ТТ Білоус А.Б.