Напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія, землеустрій»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Геодезія, картографія, землеустрій»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 
Студенти напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій», отримують необхідні знання для геодезичної, фотограмметричної, землевпорядкувальної та геоінформаційцної підготовки. Фахівці з геодезії, картографії та землеустрою володіють необхідними знаннями в області топографії, геодезичного приладознавства, кадастру, аерознімальних робіт, технологіями створення карт і планів для різних галузей економіки. В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у створенні різноманітних картматеріалів: кадастрових та топографічних планів та карт, а також створюють бази даних для різноманітних геоінформаційних систем. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого геодезичного, фотограмметричного та картографічного обладнання та програмного забезпечення, це у першу чергу електронні тахеометри, цифрові нівеліри, цифрові фотограмметричні станції, різноманітні GPS-приймачі. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні польові та камеральні роботи, знайомляться із структурами геодезичних підприємств, набувають навички щодо опрацювання геодезичних вимірів тощо. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 34 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 74 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 99 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Геодезичні методи вимірювання на земній поверхні.
  • Використання програмних засобів для вирішення професійних задач.
  • Створення геодезичної основи для топографічних зйомок.
  • Використання топографічних зйомок. Використання нівелювання.
  • Основи оновлення планово-картографічних матеріалів фотограмметричними методами.
  • Методи використання географічних інформаційних систем.
  • Проектування меж, роздержавлення і приватизація земель.
  • Проектування геодезичної опорної мережі.
  • Методи і математичної обробки геодезичних вимірів.
  • Попередні зрівнювальні обчислення результатів польових вимірювань.
  • Використання тахеометричного знімання.
  • Обчислення координат і висот пунктів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в при виконанні геодезичних робіт.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння обчислювати просторові геодезичні координати.
  • Володіння математичними методами обробки геодезичних вимірювань.
  • Навички щодо створення геодезично-картографічної інформації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Уміння застосовувати методи та способи складання планів та карт.
  • Навички із опрацювання геопросторових матеріалів.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації польових геодезичних робіт.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із геодезичними приладами.
  • Уміння володіти методами складання топографіних планів та карт
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європеських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» є визначення форми та розмірів Землі; створення топографічних і кадастрових карт і планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами.

Професійний профіль — геодезія

Виконує геодезичні роботи при будівництві та експлуатації споруд. Проводить комплекс робіт при спеціалізованих маркшейдерських роботах та при гідрологічних вишукуваннях. Здійснює геодезичні вимірювання GPS методами. Вимірює прискорення вільного падіння та їх градієнти в пунктах фізичної поверхні Землі. Визначає астрономічні широти і довготи, а також азимути вибраних напрямків.

Професійний профіль — землевпорядкування та кадастр

Виконує реєстрацію земель та веде облік кількості та якості земель. Проводить земельно-кадастрову інвентаризацію земель і зонування території населених пунктів. Проектує межі, роздержавлення і приватизацію земель. Виконує грошову оцінку земель. Здійснює правове та економічне забезпечення кадастрових робіт. Організує та планує землевпорядні роботи. Проводить державний контроль за використанням і охороною земель.

Професійний профіль — фотограмметрія

Проектує та реалізує знімальні роботи території з використанням аерознімання, повітряного та наземного лазерного сканування. Виконує комплекс робіт з опрацювання цифрових та фотограмметричних зображень з метою отримання топографічних і тематичних планів та карт для картографії, земельного кадастру, екології та ін. Займається опрацюванням космічних знімків для формування баз даних в тематичному картографуванні. Проводить польові роботи з прив’язки знімків та дешифрування аерокосмічних зображень.

Професійний профіль — геоформаційні системи та технології

Виконує роботи з проектування та створення геоінформаційних систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології та ін. Реалізує впровадження та експлуатацію вказаних вище геоінформаційних систем. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі геоінформаційного аналізу.

Професійний профіль — картографія

Визначає технологічні схеми та процеси підготовки карт до видання, а також застосовує процеси репродукції штрихових, напівтонних та багатоколірних оригіналів. Застосовує копіювальні процеси в технології видання карт к картографічному виробництві з використанням видавничих комп’ютерних систем та малотиражному виданні. Виконує обчислення та побудову картографічних сіток. Складає тематичні, в тому числі у цифровому варіанті, карти адміністративних районів та областей. Викреслює і оформляє карти і атласи, в тому числі з використанням комп’ютерної техніки, плотерра.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Геодезія, картографія і землеустрій» дає можливість продовжити навчання на другому циклі (спеціаліст або магістр) за спеціальностями: «Кадастр та землевпорядкування», «Фотограмметрія», «Геоінформаційні системи та технології», «Інженерна геодезія» та «Картографія».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович