Напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для роботи в якості інженерного персоналу на підприємствах автомобільного транспорту, сервісних центрах, станціях технічного обслуговування. Фахівці володіють знаннями в сфері розроблення технологічних процесів обслуговування і ремонту, керування цими процесами. Сферою діяльності є виробничо-технологічна база автотранспортних підприємств. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології (Компас, AutoCAD, Solid Work). Фахівці здатні проектувати і розраховувати автотранспортні підприємства, нестандартне обладнання.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі соціально-гуманітарного блоку — 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової, та загальноекономічної підготовки — 60 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 152 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Основи фундаментальних дисциплін в обсязі, потрібному для розв’язання виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань.
  • Основи професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, технологічного та конструкторського напряму, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень.
  • Основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки
  • Досконало ділову українську, а також чужоземну, в межах освітньої програми.
  • Основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.
  • Основи екологічних вчень, безпеки та життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Аналізувати конструкції рухомого складу автомобільного транспорту (пасажирського і вантажного), володіти основами їх технічної експлуатації і ремонту, виробництва і проектування.
  • Під керівництвом спеціаліста розробляти спеціальну і спеціалізовану оснастку для технічної експлуатації, ремонту і діагностування рухомого складу автомобільного транспорту.
  • Під керівництвом спеціаліста проектувати підприємства автомобільного транспорту.
  • Під керівництвом спеціаліста розробляти автомобільні транспортні схеми щодо організації дорожнього руху в населених пунктах, виконувати роботи з транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, інформаційного обслуговування учасників дорожнього руху.
  • Під керівництвом спеціаліста розробляти елементи, що забезпечують безпеку руху автотранспортних засобів і комплексно оцінювати умови безпеки руху, розробляти схеми автомобільних перевезень, проводити експертну оцінку дорожньо-транспортних пригод.
  • Під керівництвом спеціаліста розробляти і використовувати основні технічні засоби організації дорожнього руху і технологічного процесу автомобільних перевезень.
  • Орієнтуватися у взаємозв’язках між виробничою та соціально-культурною сферою — застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації роботи автотранспортних підприємств та експлуатації різноманітних транспортних засобів як для перевезення пасажирів, так і вантажів.
  • Уміння використовувати в своїй роботі спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички при роботі і спеціальними і спеціалізованими вимірювальними і діагностувальними приладами і системами.
  • Навички для самостійного проектування як автотранспортних підприємств так і їхніх підрозділів.
  • Навички розроблення пристроїв для забезпечення діяльності автотранспортних підприємств.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони при розробленні технічних проектів.
  • Здатність керуватися екологічними принципами, використовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати правові засади та етичні норми у виробничій діяльності.
  • Здатність використовувати набуті знання на практиці.
  • Володіти діловою українською мовою за фахом спрямування і мовою однієї з європейських держав.
  • Навички взаємодії з колективом, робота в команді.
  • Здатність до самоорганізації та ефективного використання часу.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Автомобільний транспорт» є технічна експлуатація АТЗ (начальник колони, інженер відділу експлуатації), безпека руху ТЗ (інженер з безпеки дорожнього руху), організація дорожнього руху (інженер з транспорту), транспортно-експедиційна робота (диспетчер з транспорту та служби перевезень), сфера автотехнічної та автодорожньої експертизи (науковий співробітник науково-дослідних інститутів та інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України), автомобільні перевезення (інженер-логіст з автомобільних перевезень), безпека руху ДАІ (інспектор з організації дорожнього руху, інспектор з технічного нагляду).
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів виконана і успішно захищена бакалаврська робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Кіндрацький Богдан Ілліч