Напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти базового напряму «Гідротехніка (Водні ресурси)» отримують необхідні знання для розрахунку та забезпечення ефективної роботи водогосподарських та природоохоронних споруд та їх елементів (трубопроводи, канали, затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо). Під час навчання студенти ґрунтовно знайомляться з конструкцією гідравлічних і аеродинамічних машин, що дає змогу освоїти принципи проектування насосних і повітродувних станцій. У студентів формуються знання щодо основ гідромеліорацій, бурової справи, малої гідроенергетики, водозабірних й водопропускних споруд, керування русловими процесами та берегоукріпленням, будівельного водопониження та дренажу на забудованих територіях, основних принципів експлуатації водогосподарських об’єктів. Значну увагу під час навчання приділяється енергоощадним принципам використання водних ресурсів та їх охороні.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ECTS, у т. ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 24 кредити, модулі природничо-наукової підготовки — 47,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 168,5 кредитів.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • Сучасні методи аналізу та розрахунку течій рідини і газу в трубопроводах, гідротехнічних спорудах та їх елементах (трубопроводи, затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо).
 • Основні закономірності та методи гідравлічного розрахунку рівномірних і нерівномірних плавнозмінних потоків, спряжених гідроспоруд; закони фільтрації води у ґрунтах.
 • Сучасні знання щодо будови та роботи гідротехнічних споруд; методи гідравлічних розрахунків гідротехнічних споруд та їх елементів.
 • Основи проектування та розрахунку гідротехнічних споруд.
 • Будова та конструктивні особливості гідравлічних та аеродинамічних машин, що використовуються в природоохоронному та водному господарстві.
 • Основи проектування насосних і повітродувних станцій.
 • Основи проектування водозабірних споруд на поверхневих та з підземних джерел води.
 • Основи проектування водопропускних споруд.
 • Основи проектування рибогосподарських споруд.
 • Особливості систем і схем водопостачання, їх основних елементів. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів.
 • Базові уявлення про системи та схеми водовідведення, їх основні елементи. Принципи проектування мереж водовідведення та споруд на них.
 • Основи фізико-хімічних і біохімічних методів очищення природних і стічних вод.
 • Принципи використання та управління водними ресурсами, особливості споживання води різними галузями господарства, методологія встановлення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та принципи розробки комплексу заходів щодо їх охорони.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та конструювання водогосподарських і природоохоронних об’єктів, а також їх споруд та елементів.
 • Навички розробки окремих технічних рішень і креслень обладнання та вузлів водогосподарських і природоохоронних об’єктів, а також креслень для їх реконструкції.
 • Уміння розробляти технологічні процеси та проектну документацію на елементи водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
 • Здатність застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і кількісних задач гідротехніки.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички проведення вишукувальних робіт.
 • Авторський нагляд за будівництвом спроектованих водогосподарських об’єктів.
 • Навички впровадження технологічних процесів і режимів роботи устаткування, споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
 • Уміння проводити пусконалагоджувальні роботи устаткування, споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
 • Навички забезпечення функціонування елементів водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
 • Навички виконання лабораторних аналізів, випробувань та інших досліджень природних і стічних вод.
 • Під керівництвом відповідального виконавця здійснювати наукові дослідження та розробки в галузі водогосподарського та природоохоронного будівництва.
 • Контроль за технологічними процесами та режимом роботи водогосподарських об’єктів.
 • Обслуговування устаткування, споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • Обчислювальні навички.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах спеціалістів.
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)» — природні та штучні джерела води, їх раціональне використання, захист від виснаження та забруднення; системи і споруди, призначені для видобування, транспортування та розподілення природної води між споживачами; системи і споруди, призначені для збору та транспортування стічних вод; гідромеліоративні системи і споруди; споруди малої гідроенергетики.
Бакалавр освітньо-професійного напряму «Гідротехніка (Водні ресурси)» може залучатись до таких видів професійної діяльності: експлуатація систем водопостачання (водозабірні споруди, насосні станції, станції очищення природних вод, розподільна мережа); монтаж та відновлення магістральних і місцевих водопровідних й каналізаційних мереж включно з вуличною розподільною мережею; влаштування, ремонт, відновлення та реконструкція гребель, дамб, шлюзів та інших гідротехнічних споруд; буріння свердловин на воду; проходження шурфів підземних водозаборів горизонтального типу; поглиблення колодязів ємкісних споруд; дослідження в галузі водогосподарського та природоохоронного будівництва; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з гідротехнічними роботами; участь у проектах із застосуванням засобів боротьби з забрудненням довкілля; аналіз води та технічний контроль за потенційними джерелами забруднення водного басейну.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Водогосподарське та природоохоронне будівництво».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно проведений захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, доцент Чернюк Володимир Васильович