Напрям підготовки 6.060102 «Архітектура»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Архітектура»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає.
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для здійснення самостійного планування і організації проектної архітектурної та дизайнерської діяльності. Фахівці архітектури володіють професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель. Сферою їх діяльності є як практичне архітектурне виробництво так і сфера управління будівельним процесом. У процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe Reader, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD), розробки мультимедійних продуктів (Flash, Maya) та текстові редактори (Microsoft Office). Фахівці здатні трансформувати та організувати оточуючий простір відповідно до сучасних вимог і потреб суспільства, розробляти і презентувати архітектурні ідеї засобами графіки, макетування, мультимедійного забезпечення, мають досвід самостійної роботи з художніми та фотоматеріалами. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціальної економічної підготовки – 20,5 кр., модулі природничо-наукової підготовки – 29,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки – 190 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Історія розвитку світової та української архітектури і мистецтва
  • Класифікація будівель та споруд, основні принципи проектування об’єктів та елементів міського середовища
  • Принципи і норми зонування, планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів
  • Принципи дизайну екстер’єрів та інтер’єрів будівель, оформлення ландшафту
  • Принципи розміщення нових об’єктів в історично сформованому архітектурному середовищі
  • Основні положення теорії композиції, геометричного моделювання та формоутворення предметів
  • Теорія кольору, сучасні концепції і методи використання кольору в архітектурі та дизайні
  • Критерії естетичної виразності зображень, застосування засобів рисунку, живопису та скульптури у архітектурній творчості
  • Сучасні знання у галузі технологій комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів, засобів інженерної та комп’ютерної графіки
  • Базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі архітектурного проектування
  • Здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання якісних та кількісних задач
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу професійної інформації та даних
  • Уміння вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію
  • Уміння застосовувати естетичні принципи та композиційні закони формоутворення
  • Володіння комп’ютерними методами побудови дво- та тривимірних зображень
  • Навички графічного оформлення матеріалів всіх етапів архітектурного виробництва
  • Навички письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації процесу архітектурно-дизайнерського проектування
  • Уміння експлуатації комп’ютерних систем, навички завантажувати та використовувати необхідне програмне забезпечення
  • Навички роботи із спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, економічні та екологічні принципи будівництва та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності
  • Здатність застосовувати знання на практиці, обчислювальні, графічні навички
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об'єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Архітектура» є робота над проектною документацією архітектурно-будівельного виробництва. У складі проектної групи під керівництвом архітектора – автора проекту розробляється пакет робочих креслень, з деталізацією окремих вузлів та деталей. За дорученням керівника бакалавр бере участь у оформленні та деталізації ідеї проекту, у макетуванні, виробленні демонстраційних матеріалів, мультимедійній презентації проектних матеріалів

Професійний профіль – архітектор

Розробляє архітектурно-планувальне вирішення середовища, будівель і споруд, здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації,виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AvtoCAD») та макет об’єкту, розробляє окремі вузли та архітектурні деталі. Бере участь у складанні завдань на проектування для інженерів-сумісників та співпрацює з ними, узгоджує проектні рішення з замовниками та суміжниками, отримує експертизу державних органів нагляду, проводить аналіз, контроль і оцінку якості виконаних проектних робіт

Професійний профіль – технік з мультимедійного забезпечення архітектурного проектування

Створює тривимірні ескізи та віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AvtoCAD»), виконує на її основі основні креслення і види, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку. Організовує роботу над груповим проектом за допомогою сучасних технічних і програмних засобів архітектурного проектування, здійснює операції у мультимедійному просторі фірми, Інтернеті, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори

Професійний профіль – дизайнер архітектурного середовища

У складі проектної групи приймає участь у розробці ескізного вирішенню проекту інтер’єру та елементів дизайну архітектурного середовища (малих форм, елементів ландшафту). Розробляє робочі креслення елементів інтер’єру (меблі, освітлення, декоративні форми), використовуючи сучасні методи архітектурного проектування та засоби ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AvtoCAD»). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів архітектурного проектування

Професійний профіль – технік-архітектор районного або міського управління архітектури

Готує вихідні дані для складання завдань на проектування будівель і споруд, організовує обстеження передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність геодезичних та геологічних досліджень. Формує пакет документів, які містять необхідну інформацію для організації процесу архітектурного проектування. Координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітну документацію.

Доступ до подальшого навчання: 

Бакалавр за напрямом «Архітектура» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень - спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища», «Реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів і комплексів»

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Вимоги до випуску: 

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит

Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович