Напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Будівництво»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти напряму «Будівництво» отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі та Західного регіону. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Розробка окремих планувальних рішень
  • Використання об`ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
  • Опрацювання технічної інформації
  • Оцінка геологічних особливостей будівельного майданчика
  • Визначення напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
  • Розробка будівельно-конструктивних рішень
  • Гідравлічні розрахунки трубопроводів і навантажень на будівлі
  • Вирішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
  • Будівельні процеси та організація будівельного виробництва
  • Підготовка виробництва робіт на будівельному майданчику
  • Керівництво будівельними процесами
  • Управління виробництвом
  • Контроль якості робіт
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та будівництва промислових будівель та споруд, автомобільних доріг та аеродромів, мостів і транспортних тунелей, систем опалення та вентиляції
  • Вміння проводити випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, знання технологічних процесів їх виготовлення, розробка енергоощадних технологій у будівництві
  • Здатність застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і кількісних задач, систем водопостачання та водовідведення.
 3. Практичні навички з предметної області
 4. Промислове і цивільне будівництво
  • Визначення напружено-деформованого стану конструктивних елементів і будівлі в цілому
  • Проектування металевих конструкцій
  • Проектування залізобетонних конструкцій
  • Проектування основ і фундаментів
  • Організація будівельного виробництва Керівництво будівельними процесами
  • Контроль якості виконання будівельно — монтажних робіт
  Міське будівництво та господарство
  • Розробка проекту планування і забудови населених пунктів та їх елементів
  • Розробка проектів дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів
  • Розробка проектів інженерної підготовки території забудови населеного пункту
  • Розробка проекту організації робіт
  • Керівництво будівельними процесами
  • Експлуатація забудови населених пунктів
  • Експлуатація систем масового міського пасажирського транспорту
  • Контроль стану будівельних об’єктів
  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
  • Вибір конструкційних матеріалів
  • Проектування технологічних процесів виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
  • Підготовка виробництва і технологічний супровід виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
  • Контроль якості будівельних матеріалів і напівфабрикатів
  Автомобільні дороги та аеродроми
  • Інженерно-економічні вишукування автомобільних доріг та аеродромів
  • Інженерно-геодезичні вишукування автомобільних доріг та аеродромів та їх окремих структурних елементів
  • Грунтово-гідрологічні обстеження трас автомобільних доріг і територій та інженерні вишукування кар’єрів дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів
  • Розробка окремих рішень при проектуванні геометрії дороги (аеродромної смуги)
  • Розробка рішень при проектуванні водоперепускних, водовідвідних і дренажних дорожніх та аеродромних споруд
  • Проектування дорожніх (аеродромних) одягів
  • Розробка проектів організації робіт по спорудженню, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг та їх елементів
  • Розробка проектів і схем розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури
  • Розробка виробничих планів і проектів виконання робіт з будівництва та експлуатації доріг і аеродромів
  • Проведення виробничо-технологічних процесів будівництва і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів
  • Проведення виробничо-технологічних процесів експлуатації автомобільних доріг та аеродромів
  • Інженерно-економічні обґрунтування технології експлуатації доріг
  • Проведення виробничо-технологічних процесів по виготовленню дорожньо-будівель-них матеріалів на виробничих підприємствах дорожнього та аеродромного будівництва
  • Розробка, прийняття рішень і реалізація процесів по утилізації відходів у дорожньо-транспортному комплексі
  • Контроль стану доріг (аеродромних смуг)
  Мости і транспортні тунелі
  • Вирішення питань розташування траси мостового переходу чи тунельного пересічення і розробка планувальних рішень
  • Оцінка гідрогеологічних і гідравлічних характеристик об’єкта
  • Розробка генеральної схеми та призначання основних параметрів транспортних споруд
  • Розробка будівельно-конструктивних рішень транспортних споруд
  • Розрахунки елементів транспортних споруд
  • Розробка проектних рішень транспортних споруд
  • Підготовка виробництва для зведення транспортних споруд
  • Керівництво виробничим процесом спорудження транспортних споруд
  • Розробка рішень і реалізація процесів по утилізації відходів в дорожньо-транспортному комплексі
  • Контроль якості при будівництві транспортних об’єктів
  • Оцінка технічного стану транспортних об’єктів і прийняття необхідних заходів щодо поновлення працездатності транспортних споруд
  Теплогазопостачання і вентиляція
  • Аналіз і розрахунок теплообмінних процесів та апаратів
  • Вирішення задач аеродинаміки вентиляції
  • Теплотехнічні розрахунки огороджень і будівель
  • Вибір і розрахунок гідравлічних та аеродинамічних машин
  • Проектування систем опалення
  • Проектування систем вентиляції
  • Проектування систем кондиціонування повітря
  • Вибір і розрахунок теплогенеруючих установок
  • Проектування систем і мереж теплопостачання
  • Проектування систем і мереж газопостачання
  • Контроль теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій
  • Контроль роботи систем опалення
  • Контроль роботи систем вентиляції та кондиціювання повітря
  Водопостачання та водовідведення
  • Навички проведення вишукувальних робіт
  • Авторський нагляд за будівництвом спроектованих водогосподарських об’єктів
  • Навички впровадження технологічних процесів і режимів роботи устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення
  • Уміння проводити пусконалагоджувальні роботи устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення
  • Навички забезпечення функціонування елементів водогосподарських мереж і споруд
  • Навички виконання лабораторних аналізів, випробувань та інших досліджень природних і стічних вод.
  • Під керівництвом відповідального виконавця здійснювати наукові дослідження та розробки в галузі водопостачання та водовідведення
  • Контроль за технологічними процесами та режимом роботи водогосподарських об’єктів
  • Обслуговування устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення
 5. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності
  • Обчислювальні навички
  • Здатність застосовувати знання на практиці
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
  • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Будівництво» — процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем. Із спеціальних видів діяльності: промислове і цивільне будівництво, міське будівництво і господарство, технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, автомобільні дороги та аеродроми, мости та транспортні тунелі, теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання та водовідведення.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Будівництво» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями: Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ), Міське будівництво та господарство (МБГ), Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК), Автомобільні дороги та аеродроми (АДА), Мости і транспортні тунелі (МТТ), Теплогазопостачання і вентиляція (ТГВ), Водопостачання та водовідведення (ВВД).
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно проведений захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович