Напрям підготовки 6.05302 «Хімічна інженерія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Хімічна інженерія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для конструювання, експлуатації, ремонту, монтажу і виробництва різних видів монтажу. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро в монтажних, ремонтних службах, в організаційно управлінських службах, а також у різноманітних науково-дослідних інститутах, в лабораторіях, викладачами професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів, у комерційних фірмах, пов’язаних з продажем технологічного обладнання та машин у рекламних агентствах аналогічного профілю.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Постановка завдань наукових досліджень, що до створення існуючого механічного обладнання певного функціонального призначення.
  • Основи побудови та експлуатації механічного обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів.
  • Принципи математичного моделювання та формоутворення предметів.
  • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах експлуатації обладнання хімічних виробництв та розробці нових типів обладнання.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння досліджувати тепло-масообмінні процеси в хімічній апаратурі.
  • Уміння визначати та застосовувати науку про систему мір.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації та експлуатації обладнання хімічних виробництв.
  • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для керування роботою обладнання.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Хімічна інженерія» є технології хімічних виробництв та забезпечення їх апаратурним оформленням, методологія виконання системно-аналітичних досліджень, загальні аспекти, що забезпечують не перервну роботу обладнання, технологія та інструментальні засоби проведення різних видів профілактичних ремонтів.

Професійний профіль — машини, процеси та апарати хімічних виробництв.

Підготовлений до роботи у дослідницьких організаціях, установах хімічної промисловості та підприємств виробництва будівельних матеріалів. Розробка технічної документації на проектоване обладнання проведення монтажу, налагоджування, випробування і здавання в експлуатацію експериментальних зразків обладнання.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Хімічна інженерія » може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Машини, процеси та апарати хімічних виробництв».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Дулеба Василь Павлович