Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Харчові технології та інженерія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв. Фахівці з харчових технологій та інженерії володіють необхідними знаннями в області розробки технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології продуктів харчування високої якості.
У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами харчової промисловості.
  • Планування технологічного процесу виробництва.
  • Методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці.
  • Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.
  • Вдосконалення технологічних процесів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку сировини та готової продукції.
  • Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах харчової промисловості.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Навички ведення первинної облікової документації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички розробки та організації технологічного режиму виробництва харчових продуктів.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.
  • Навички роботи у виробничо-технологічній лабораторії.
  • Уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології.
  • Навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Харчові технології та інженерія» є технологічні процеси одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтаж, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв.

Професійний профіль — майстер виробничих дільниць (підрозділів) у харчовій промисловості

Бере участь у розробленні технологічного режиму виробництва харчових продуктів, визначає резерви виробництва, розраховує витрати сировини, виробничі рецептури, вихід готової продукції

Професійний профіль — технолог на підприємствах харчовій промисловості.

розробляє технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції

Професійний профіль —технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження) на підприємствах харчовій промисловості

Проводить контроль якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Професійний профіль — технік-проектант на підприємствах харчовій промисловості

Проектує нові технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції. Робить вибір конкретних матеріалів (сировини) в залежності від вибраної технології, підбір технічного устаткування в залежності від запропонованої технології на всіх етапах технологічного процесу.

Доступ до подальшого навчання: 
спеціаліст, магістр
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Голова методичної комісії базового напряму к.х.н., доцент Паляниця Любов Ярославівна