Напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw), додрукарської підготовки (PageMaker, InDesign, Quark XPress), створення мультимедії (Flash, Maya) і ін. Фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали з використаннях найновіших технологій (HTML, DHTML, XML, Java, JavaScript, Php, .NET) та програмних засобів (Macromedia Dreamweaver, Microsoft Visual Studio). В області дизайну студенти отримують усі необхідні знання для проектування корпоративних гарнітур, розробки фірмових стилів (brandbook) та анімаційних презентацій (Macromedia Director, Authorware).
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Основи побудови та експлуатації друкарського, пост друкарського обладнання та автоматизованих систем керування видавничо-поліграфічними процесами.
  • Програмне та апаратне забезпечення, яке використовується у видавництвах та друкарнях.
  • Проектування структури, змісту та оформлення видань чи іншого продуктів видавничо-поліграфічного виробництва.
  • Принципи геометричного моделювання та формоутворення предметів.
  • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки.
  • Теорія кольору та, кольороутворення, процеси до друкарської підготовки кольорових видань та упаковки.
  • Сучасні знання в області цифрової обробки сигналів, зображень, технології опрацювання аудіо- та відео- інформації.
  • Принципи художнього дизайну, дизайну електронних видань та продуктів видавничо-поліграфічних виробництв.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах до друкарської підготовки та в розробці електронних видань.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію.
  • Володіння проекційними методами побудови зображень.
  • Навички додрукарської підготовки продуктів видавничо-поліграфічного виробництва.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Уміння визначати та застосовувати науку про систему мір.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації та експлуатації настільних видавничих систем.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння верстання електронних та поліграфічних видань.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Видавничо-поліграфічна справа»: технології автоматизованої обробки текстової та графічної інформації, технології використання баз даних, технології підготовки та видавництва друкованих видань, методологія виконання системно-аналітичних досліджень, загальні аспекти, що забезпечують технологію підготовки електронного видання, моделювання видавничо-поліграфічних процесів, методологія, технологія та інструментальні засоби виробництва реклами (друкованої та для електронних засобів масової інформації).

Професійний профіль — дизайнер

Виготовляє макет майбутнього видання чи виробу, рекламного продукту. Використовує сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WEB-сторінок та WEB-застосувань за допомогою мов сценаріїв, використовуючи технології розподілених застосувань для інтерактивної взаємодії користувача з WEB-сторінками

Професійний профіль — фахівець додрукарської підготовки поліграфічних видань

Створює макет видання чи шаблону виробу, розробляє структуру видання, робить вибір конкретних матеріалів в залежності від вибраної технології, підбір технічного устаткування в залежності від запропонованої технології на всіх етапах технологічного процесу. Робить підбір програмних продуктів, які забезпечать переконвертацію різних компонентів оригіналу без втрат якості першоджерела в додрукарській стадії виготовлення оригіналу

Професійний профіль — фахівець з мультимедійних та електронних видань

Розробляє модель та структуру електронного видання для публікації на лазерних або магнітних дисках, за допомогою сучасних технічних і програмних засобів, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори. Розробляє електронне видання для відтворення в електронних засобах масової інформації за допомогою програмних і технічних засобів обробки відеоінформації, використовуючи відеографічні монтажні комплекси або відеостудії.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи та технології видавничо-поліграфічних виробництв»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович