Напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Біотехнологія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Узагальнений об’єкт діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за професійним напрямком «біотехнологія:
Фахівець може брати участь у проектних розробках в галузі біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції, в організації та управлінні біотехнологічного виробництва, експлуатація, ремонт та модернізація хімічного та біоінженерного обладнання, дослідження біохімічних процесів з використанням способів та методів біотехнології та культивування біооб’єктів, володіння знаннями та вміннями щодо трансформації живої клітини з метою отримання нового продукту та вирішення виробничих проблем її комерційної реалізації (розробка та культивування біооб’єктів, виробництво біопрепаратів амінокислот, антибіотиків, вітамінів, гормонів, смакових та ароматичних біодобавок, інтерферону, ферментів, виробництво харчових і кормових білків, ферментація тютюну, біовиробництво харчових кислот, ферментативна переробка сировини, виробництво біоіндикаторів і вакцин).
Відповідно до Болонської системи фахівці можуть знайти роботу на підприємствах та в установах, де вивчаються чи використовуються біотехнологічні процеси, способи та методи біотехнології.
Бакалавр за напрямом «Біотехнологія» з кваліфікацією фахівець з біотехнології повинен знати: хімічні, фізико-хімічні, фізичні, біохімічні та мікробіологічні основи біотехнологічних процесів виробництв; основи генетики та біоінженерії для створення технологічних продуцентів біопродукції у різних сферах застосування біотехнології, надання послуг при створенні практично корисної продукції у дотичних галузях промисловості, охорони здоров’я та охорони довкілля, основи інженерних питань, що вивчаються в курсах про процеси та апарати і устаткування біотехнологічних виробництв, застосування електротехніки, автоматизації, інженерної графіки, проектування біотехнологічних виробництв, а також питання екології та безпеки життєдіяльності людини, керуватись їх вимогами у практичній діяльності, застосовувати основи знань економіки біотехнологічних та харчових виробництв, про підприємництво та менеджмент біотехнологічного виробництва, маркетинг та товарознавство біопродукції в умовах ринкової економіки для вирішення практичних задач; аналізувати технологічний процес, забезпечувати дотримання параметрів технологічного процесу на установленому рівні; організовувати виробництво продукції в заданому обсязі; працювати з приладами, виконувати необхідні аналізи, давати оцінку результатам, що одержані; здійснювати хіміко-технологічний контроль виробництва; вирішувати питання економічної доцільності технологічних та технічних рішень; обирати шлях подальшого напрямку підвищення свого професійного рівня. а також налагоджувати біотехнологічне обладнання як на виробництві, так і в умовах лабораторії, готувати до культивування поживне середовище та культури-продуценти, виконувати роботу з обробки (очистка, виділення, сушка тощо) та пакуванню готової продукції, контролювати підготовку живильних середовищ, технологічних продуцентів, біопродукції, біофармацевтичних препаратів тощо, працюючи у сфері випуску продукції біотехнологій та надавання послуг з біотехнології.

Ключові результати навчання: 
Бакалавр готується до виконання виробничих функцій (прогностична, проектувальна, планування, організаційна, управлінська, виконавчо-технічна, технологічна, виробнича, контролююча) та підготовлений до роботи у підприємствах, організаціях, установах, де застосовуються біотехнологічні процеси та використовуються чи виробляються біооб’єкти Види економічної діяльності (ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності) Завдання та обов’язки фахівців з біотехнології:
 • проведення технологічного процесу виробництва препаратів, продуктів, матеріалів методами біосинтезу, біокаталіз чи біотрансформації для потреб охорони здоров’я, медицини, народного господарства, екології довкілля тощо;
 • надання професійних послуг підготовки біоагентів для різних галузей промисловості та охорони здоров’я і довкілля;
 • забезпечення відповідності технологічних параметрів процесу, продуцентів та продукції ;
 • здійснення контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно нормативних документів та обслуговування апаратів виробництва біологічно активних речовин та біотехнологічних продуктів.
Деталізація можливих видів економічної діяльності подана у таблиці Державному класифікаторі видів економічної діяльності: Секція А — рослинні та тваринні об’єкти (модифікація біооб’єктів); Секція СА-СВ — видобувна промисловість (надання послуг); Секція D, G — харчова та переробна промисловість (надання послу та проведення технологічних операцій з біопроцесами); Секція К — технічний контроль (моніторинг та виконання контрольних завдань з хімічної та мікробіологічної чистоти об’єктів та біопродукції, робота з базою даних біооб’єктів та біопроцесів); Секція М — освіта (викладання дисциплін профорієнтованого напряму в спеціалізованих закладах освіти); Секція О — господарська діяльність (консультації з питань біотехнології).
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Бакалавр може займати первинні посади — фахівець з біотехнології, біотехнолог, майстер зміни, майстер ділянки, технолог.
Первинна посада — посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи).

 • Фахівець з біотехнології

  бере участь на різних технологічних операціях у виробництві препаратів, продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, промисловості тощо ( без вимог до стажу роботи).

 • Біотехнолог

  бере участь у проведенні технології виробництва препаратів продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, промисловості, надає послуги у підготовці біооб’єктів, контролі біохімічного процесу, біоочистці біосистем охорони довкілля, біоіндикації забруднень, знищенні відходів біотехнологічним (аеробним, анаеробним) методом, тощо (без вимог до стажу роботи).

 • Біотехнолог ІІ

  керує відділеннями виробництва біотехнології препаратів, продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, промисловості тощо (при стажі роботи за професією біотехнолог не менше 2 років).

 • Майстер виробничої дільниці.

 • Аналітик-мікробіолог

  — надає послуги у підготовці біооб’єктів. Інженер з організації, експлуатації і ремонту. Вчитель спеціалізованих навчальних закладів — викладання професійно орієнтованих дисциплін.

 • Менеджер з продажу біопродукції.

 • Інспектор з контролю (Біотехнолог)

  — контролює технологію виробництва препаратів продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екологічної промисловості, контролює правильне протікання біохімічного процесу, працює на різних стадіях технології виробництва кормових білків, біодобрив, біостимуляторів, біопестицидів, біоетанолу, фармацевтичних біопрепаратів, біодобавок біологічно активних сполук (амінокислот, оксикарбонових кислот, антибіотиків, вітамінів, гормонів, смакових та ароматичних добавок, інтерферону, ферментів), здійснює технічний контроль та аналіз роботи технологів за нормативами та стандартами; здійснення вимірів, пов’язаних з чистотою біопродуктів. води та повітря; аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод; діяльність з перевірки та аналізу продуктів харчування (стаж роботи понад 5 років).

Доступ до подальшого навчання: 
спеціаліст, магістр
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 

До Державної атестації допускаються випускники, які повністю виконали навчальний план.
Державна атестація проводиться Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) згідно наказу по університету після завершення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-професійної програми згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Нормативна форма державної атестації — бакалаврська кваліфікаційна робота (дипломний проект чи дипломна робота).

Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Голова методичної комісії базового напряму «Біотехнологія » університету Швед Ольга Василівна, доцент, к.х.н.