Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Хімічна технологія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти напряму «Хімічна технологія» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній та нафтохімічній промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
  • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
  • Основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
  • Планування технологічного процесу виробництва.
  • Методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці.
  • Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.
  • Вдосконалення технологічних процесів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку сировини та готової продукції.
  • Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.
  • Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.
  • Розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Навички ведення первинної облікової документації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.
  • Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички розробки та організації технологічного режиму виробництва.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.
  • Навички роботи у виробничо-технологічній лабораторії.
  • Уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології.
  • Навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95):

 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями;
 • лаборанти та техніки в хімічному виробництві;
 • інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.
 • Фахівець може займати первинні посади:
 • майстра зміни;
 • майстра дільниці;
 • начальника дільниці;
 • лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-технолога;
 • техніка-лаборанта (хімічне виробництво);
 • техніка з електрохімічного захисту;
 • технолога.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Хімічна технологія» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Хімічна технологія органічних речовин», «Хімічна технологія неорганічних речовин», «Технічна електрохімія », «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів», «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», «Технологія переробки полімерів», «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів», «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
кандидат технічних наук, доцент Дзіняк Богдан Остапович