Напрям підготовки 6.051004 «Оптотехніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Оптотехніка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують знання оптики, фотоніки та квантової електроніки, які необхідні для побудови оптичних та оптоелектронних приладів і систем, практичного застосування лазерних оптоелектронних систем, сучасного використання нанофотоніки і біофотоніки. Фахівці з оптотехніки володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній в області фотоніки та лазерних технологій. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для проектування оптичних та оптоелектронних систем (Autocad, Compas, Zemax, CorelDraw) і ін. В області оптотехніки студенти отримують усі необхідні знання для розв’язування задач фотоніки та лазерної інженерії.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 30 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 55 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 155 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові знання про фізичні та хімічні явища та процеси, які використовуються при створенні оптоелектронних пристроїв та фотонних систем, а також лазерних технологічних процесів.
  • Принципи роботи та будову основних пристроїв та систем оптотехніки.
  • Математичні методи числового моделювання та аналітичного опису фізичних процесів та явищ фотоніки і оптотехніки.
  • Основи конструювання та розрахунку пристроїв оптотехніки.
  • Знання алгоритмічних мов та професійних прикладних пакетів програм.
  • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки.
  • Знання загальнодержавних стандартів, які стосуються розробки оптоелектронних приладів та лазерних систем.
  • Знання про сучасні технологічні процеси обробки різноманітних матеріалів з допомогою лазерної техніки.
  • Принципи та засоби вимірювань характеристик оптоелектронних пристроїв, а також методи дослідження оптичних властивостей речовин та оптичні випромінювання.
  • Знання державної та однієї іноземної мови.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах розробки та експлуатації оптоелектронного і лазерного обладнання.
  • Вміти виконувати окремі технічні розрахунки та розробляти елементи конструкцій оптоелектронних пристроїв та лазерних систем.
  • Вміти працювати з науково-технічною літературою, проводити патентний пошук, використовувати сучасні пошукові системи науково-технічної інформації.
  • Вміти розробляти окремі технологічні операції в області лазерної індустрійної технології, мікротехнології, інформаційно-діагностичної технології і фотонної медичної інженерії.
  • Вміти проводити вимірювання діагностику, тестування та лабораторні дослідження сировини, матеріалів, середовищ із використанням методів фотонної інженерії, згідно існуючих стандартів та методик.
  • Вміти збирати та юстувати оптичні вузли оптомеханічних, оптичних та оптоелектронних приладів.
  • Вміти користуватись комп’ютерною технікою, сучасними алгоритмічними мовами та пакетами прикладних програм.
  • Вміти користуватись засобами які забезпечують реалізацію правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, в тому числі при роботі з фотонними джерелами.
  • Здатність засвоювати нові знання та результати науково-технічного прогресу в галузі оптотехніки.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички побудови та експлуатації оптичних оптоелектронних та лазерних систем.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими юстувальними вимірювальними пристроями.
  • Уміння проводити, контролювати та адаптувати технологічні процеси з використанням фотонних джерел енергії.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Оптотехніка» є технології проектування виготовлення та застосування оптичних та оптоелектронних приладів та систем, моделювання технологічних процесів з використанням лазерної техніки, методологію, технологію та інструментальні засоби для різних видів індустрійної мікро-, волоконно-оптичної і т.д. технологічних процесів.

Професійний профіль — фахівець з оптотехніки

Розробляє, проектує, створює та виготовляє оптоелектронні прилади або системи. Використовує сучасні засоби програмного забезпечення. Експлуатує лазерні та оптоелектронні системи в різних галузях народного господарства.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Оптотехніка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Лазерна та оптоелектронна техніка»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена дипломна робота (проект)
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович