Напрям підготовки 6.051003 «Приладобудування»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавра за напрямом «Приладобудування»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Згідно з правилами прийому та процедурою конкурсного відбору абітурієнтів: абітурієнти зараховуються на навчання на ОКР «Бакалавр» спеціальності 8.05100303 «Прилади і системи механотроніки» за наявності сертифікатів незалежного оцінювання.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Наявність атестату про повну загальну середню освіту.
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Приладобудування» поєднує поглиблене вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки (основи мехатроніки, сенсори в мехатроніці, електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки, розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, комп’ютерне конструювання механічних та електронних пристроїв мехатроніки, проектування механізмів мехатронних засобів, проектування віртуальних мехатронних систем) з вивченням дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки та дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, хімія, теоретична механіка, теорія електричних кіл, інформатика). Це дає можливість готувати фахівців для вирішення цілого ряду актуальних завдань в галузях, що передбачають проектування (конструювання), технологію виготовлення, дослідження, випробовування, монтаж та установлення, обслуговування, відновлення та модернізацію мехатронних апаратів широкого призначення. Навчання студентів відбувається в навчальних аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях. Для викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки використовуються навчальні матеріали провідних вітчизняних та зарубіжних видавництв і фірм, що працюють у галузі приладобудування та систем мехатроніки. Випускники можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в таких основних напрямах: розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки, технологія мехатронних засобів, комп’ютерне конструювання механічних та електронних пристроїв мехатроніки, проектування механізмів мехатронних засобів, проектування інтелектуальних та віртуальних мехатронних систем, програмне забезпечення мехатронних засобів, запис і відтворення інформації, мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем.
Узагальнений об’єкт діяльності: проектування (конструювання), технологія виготовлення, дослідження, випробовування, монтаж та установлення, обслуговування, відновлення та модернізація мехатронних апаратів (пристроїв, приладів, комплексів, систем) будь-якого призначення, зокрема з використанням технологій проектування та експлуатації віртуальних приладів і систем.
Бакалавр напряму підготовки «Приладобудування» може залучатися до таких видів діяльності :

 • виробництво апаратури для запису та відтворення звукута зображення;
 • ремонт (спеціалізований) апаратури для запису та звуку та зображення;
 • монтаж та установлення апаратури для запису тавідтворення звуку та зображення;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації;
 • виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;
 • виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • монтаж та установлення медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • виробництво контрольно-вимірювальної апаратури;
 • монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури;
 • технічне обслуговування та ремонт офісної техніки;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • комп’ютерно-орієнтоване проектування засобів різноманітного призначення та виготовлення відповідної конструкторсько-технологічної документації;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • неруйнівне контролювання матеріалів та виробів;
 • виготовлення засобів екологічного моніторингу довкілля;
 • професійно-технічна освіта.
Ключові результати навчання: 
 1. Зміст виробничої функції
  • Проектування (конструювання) приладів
  • Технологічне проектування приладів
  • Організація та управління виробництвом приладів
  • Дослідження та випробування приладів
  • Інсталювання, експлуатація та обслуговування приладів
  • Продаж та збут приладів
  • Виробничо-професійне навчання в галузі виробництва, установки та експлуатації приладів
 2. Назва типової задачі діяльності
  • Технологічна підготовка виробництва
  • Розробка технологічної документації
  • Керівництво окремими ланками виробництва деталей, вузлів, електронних блоків та механізмів приладів
  • Забезпечення використання засобів і методів охорони праці при виробництві приладів
  • Визначення властивостей, параметрів та характеристик матеріалів, деталей, вузлів, електронних блоків приладів
  • Установка та запуск в експлуатацію мехатронних апаратів і систем різноманітного призначення (запису, відтворення та обробки інформації, контрольно-вимірювальних, медичних, офісної та банківської техніки, технологічного обладнання). Контроль функціонування, обслуговуваня та ремонт мехатронних апаратів та систем
  • Технічне забезпечення продажу приладів
  • Забезпечення викладання спеціальних дисциплін (стосовно виробництва, інсталяції та експлуатації мехатронної апаратури різноманітного призначення) в установах професійно-технічного навчання та безпосередньо у виробництві
 3. Зміст уміння
  • Використовуючи нормативно-технічну документаціго щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників розробити конструкцію деталі приладу. За заданою принциповою кінематичною схемою, технологічними, економічними та іншими показниками провести конструкторське проектування вузлів та механізмів приладів. За заданою схемою електричною принциповою, технологічними, економічними та іншими показниками розробити (брати участь у розробці) конструкцію блоку електронної частини приладу, здійснити проектування друкованих та комутаційних плат. Проводити за допомогою ЕОМ розрахунки, пов’язані з розробкою конструкцій деталей, вузлів та блоків приладів.
  • Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розробки документації використовувати засоби систем автоматизованого проектування (САПР) та CAD-забезпечення.
  • Використовуючи конструкторську документацію та нормативну документацію галузі і підприємства, розрахувати потреби виробництва в матеріалах, комплектуючих, складі та кількості працюючих, технологічному обладнанні.
  • Використовуючи конструкторську документацію на виріб та нормативні документи брати участь у розробці технологічного процесу виготовлення деталей, вузлів та механізмів приладів з проведенням простих технічних та техніко-економічних розрахунків.
  • Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах проектування технологічного процесу використовувати засоби САПР та CAM- забезпечення.
  • 3 урахуванням загальних фінансово-економічних та соціальних чинників та конкретних умов виробництва підтримувати організацію роботи окремих ланок виробництва приладів. Оцінювати вплив технічних та організаційних факторів на продуктивність праці та ефективність виробництва. Оцінювати вплив на довкілля техногенних факторів, властивих приладобудівному виробництву.
  • Аналізувати виробничу ситуацію щодо виконання норм і правил безпеки праці, виправляти дії персоналу і режими роботи обладнання у разі порушень таких норм і правил.
  • Складати плани досліджень та випробувань. Провадити за заданими алгоритмами і за допомогою ЕОМ розрахунки прогнозованих параметрів та характеристик приладів.
  • Використовувати загальне та спеціальне контрольно-вимірювальне і випробувальне устаткування. Провадити обчислення та вміти обробляти результати експерименту.
  • Оцінювати місце і особливості функціонування мехатронних систем в технічних, біотехшчних та екологічних комплексах, провадити їх установку та регулювання для досягнення нормальних режимів функціонування. Визначити відхилення від норми функціонування приладів, провадити регулювання та ремонт (керівництво ремонтом) приладів, мехатронних апаратів та систем.
  • Розробляти рекламні матеріали, консультовати споживачів приладів, здійснювати передзбутову експертизу приладів.
  • Викладати матеріал за спеціальністю, організовувати теоретичне та практичне навчання груп слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
 • Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:
  • начальник (інший керівник) і майстер виробничої дільниці (підрозділу) в промисловості;
  • механік;
  • технік-технолог;
  • технік з метрології;
  • технік-конструктор;
  • технічний спеціаліст у галузі електроніки та телекомунікацій;
  • оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
  • оператор радіо- та телекомунікаційного обладнання;
  • оператор медичного обладнання;
  • молодший спеціаліст у галузі освіти;
 • і може займати первинні посади:
  • майстер виробничої дільниці;
  • майстер контрольний;
  • майстер з ремонту приладів і апаратури;
  • технік-конструктор;
  • технік-технолог;
  • технік з метрології;
  • оператор електронно-обчислювальних машин;
  • технік з звукозапису;
  • оператор медичного обладнання;
  • вихователь професійно-технічного навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 

Відбір бакалаврів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»/ «Магістр» освітнього рівня «Повна вища освіта» проводиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів, які затверджуються міністерством освіти України.
ОКР спеціаліст дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю «Прилади і системи механотроніки» та здобути кваліфікацію професіонала «інженера-конструктора» в галузях механіки та електроніки (мехатроніки).
ОКР «магістр» дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю «Прилади і системи механотроніки» та здобути кваліфікацію професіонала «наукового співробітника» в галузях механіки та електроніки (мехатроніки).

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Положенням про організацію контролю та якості підготовки фахівців» викладеному у Збірнику нормативних документів НУ «Львівська політехніка» / за ред. проф. Ю.Я. Бобала. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» , 2009. — С. 226-233.
Вимоги до випуску: 
Оскільки бакалаври напряму «Приладобудування» спеціалізуються на створенні засобів мехатроніки, то бакалаврська кваліфікаційна робота спрямована на перевірку вмінь з таких навчальних дисциплін:
 • Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів
 • Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки
 • Комп’ютерне конструювання електронних пристроїв мехатроніки
 • Електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки
 • Основи проектування механізмів мехатронних засобів
 • Мікропроцесорні засоби мехатронікиОснови електронної схемотехніки
 • Технологія мехатронних засобів
 • Проектування віртуальних мехатронних систем
 • Запис і відтворення інформаціїСенсори в мехатроніці
 • Перетворювальні пристрої мехатроніки
 • Мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем
 • Основи керування мехатронними системами
Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується у відповідності до вимог, викладених у рекомендаційному листі № 1/2009 НМР НУ «Львівська політехніка» (Методичні рекомендації щодо обсягів та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра).
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Івахів Орест Васильович