Напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація» отримують необхідні знання для працевлаштування у територіальні органи і науково-дослідні структури Держспоживстандарту України, служби і органи стандартизації, метрології та сертифікації на підприємствах і в організаціях багатьох галузей, зокрема банківських і комерційних структурах, службах митного контролю тощо. Випускники спеціальності підготовлені для науково-дослідної діяльності в галузі розроблення методів та засобів забезпечення контролювання якості продукції, її стандартизації та сертифікації; виробничої діяльності на приладобудівних та інших підприємствах; адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; педагогічної діяльності в сфері якості, стандартизації і сертифікації в навчальних закладах вищої освіти; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що займаються питаннями контролю та забезпечення якості.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 33кр., модулі природничо-наукової підготовки — 52 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 101 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • знати основні положення національних та міжнародних стандартів з підтвердження відповідності; набути знань із сертифікації продукції, послуг, персоналу, систем управління якістю продукції та довкілля; освоїти принципи та правила побудови національних систем сертифікації і знати основні положення системи сертифікації УкрСЕПРО;
  • знати організацію, структуру та основні положення національної стандартизації; різновиди нормативних документів та види стандартів; порядок організації робіт з стандартизації; принципи впровадження стандартів та державного нагляду за їх дотриманням; системи стандартів; основні напрямки діяльності міжнародних та регіональних організацій з стандартизації;
  • основні поняття теоретичної, прикладної та законодавчої метрології; основи теорії похибок вимірювань, види та методи вимірювань; основи побудови засобів вимірювальної техніки та їх метрологічні та експлуатаційні характеристики; метрологічне забезпечення та проведення метрологічної перевірки; про метрологічну службу та її діяльність;
  • обґрунтовувати необхідність впровадження нових стандартів та нормативно-технічної документації, а також здійснювати контроль за дотриманням їхніх вимог;
  • формувати фонд нормативних документів, що використовуються під час сертифікації продукції та під час сертифікації систем управління; набути знання наукових, технічних, організаційних та правових основ метрологічного забезпечення вимірювання та засобів вимірювання на етапах розробки, виробництва, випробування та експлуатації цих засобів;
  • нормативно-правову, організаційну, методичну та технічну базу здійснення робіт з метрології, стандартизації та підтвердження відповідності товарів і послуг на підприємстві;
  • основні поняття вимірювань, контролю та випробувань; методи вимірювань фізичних величин; методи контролю параметрів об’єктів та випробувань вимірювальних засобів; основні нормативні документи, що стосуються вимірювань, контролю та випробувань.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Вміти проводити сертифікацію продукції; порядок проведення акредитації органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій.
  • Організовувати та планувати діяльність з стандартизації; користуватися спеціальною, довідковою та методичною літературою; застосовувати набуті знання для впровадження стандартів; розробляти проекти стандартів; виконувати економічні розрахунки для оцінки діяльності з стандартизації; здійснювати контроль за дотриманням стандартів та нормоконтроль технічної документації; організовувати інформаційне забезпечення з стандартизації.
  • Оформляти сертифікати на системи управління, а також готувати рішення про списування або припинення дії виданих сертифікатів на системи управління та атестатів виробництва; складати, оформляти і редагувати нормативно-технічну документацію, вдосконалювати існуючі на підприємстві методики та розробляти нові.
  • Вміти кваліфіковано застосувати нормативно-технічні документи; здійснити їх метрологічну експертизу; правильно сформулювати і поставити експеримент, виконувати експериментальні дослідження та повірку засобів вимірювання; творчо застосовувати нові підходи до метрологічного забезпечення, робити висновки на основі отриманих результатів про якість вимірювання і стан метрологічного забезпечення.
  • Розробляти проекти нормативних документів та заходи з їх впровадження; організовувати метрологічне забезпечення вимірювань та ЗВТ; здійснювати нагляд за дотриманням метрологічних норм і правил та вимог стандартів; забезпечувати нормоконтроль технічної документації; налагоджувати контроль виробничого процесу та готової продукції.
  • Вміти вибирати засоби вимірювань для певного виду вимірювань; оцінювати похибки вимірювань та здійснювати випробування засобів вимірювань.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Здатність виконувати функції і вирішувати завдання, пов’язані з упровадженням нових засобів вимірювальної техніки; новими методами вимірювань, випробувань і контролю, метрологічної атестації; аналізом причин виникнення браку і розробленням засобів з покращання якості продукції; розроблення і впровадження систем управління якістю; організацією виробництва згідно з міжнародними стандартами.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація» є технології проведення вимірювань фізичних величин та метрологічне забезпечення технологічних процесів виготовлення продукції, процедури розробки нормативних документів на продукцію та послуги, процедури підтвердження відповідності товарів та послуг, методики сертифікаційних випробувань, методологія виконання системно-аналітичних досліджень, загальні аспекти, що забезпечують технологію виробництва та підтвердження відповідності продукції, методологія, технологія та інструментальні засоби забезпечення вимірювань, випробувань та контролю товарів та послуг.

Професійний профіль — технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • розроблення, випробування та налагодження технічних об’єктів вимірювань та контролю;
 • підготовка та реалізація технологічних процесів;
 • підготовка нормативно-технічної документації та сертифікації;
 • технічне інспектування та перевірка якості продукції, товарів та послуг.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Столярчук Петро Гаврилович