Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Напрям «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології » поєднує необхідні знання у сфері використання та метрологічного забезпечення промислових вимірювань, зокрема щодо:

 • застосування спеціалізованих вимірювальних приладів і систем;
 • розроблення програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки;
 • інсталяції комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, комплексів та їхнього сервісного обслуговування;
 • комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації;
 • систем збирання та передавання вимірювальної інформації;
 • метрологічної експертизи нестандартних засобів вимірювання;
 • метрологічного забезпечення діагностичного обладнання та вимірювань у нанотехнологіях.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 25,5 кредитів., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 63 кредитів., модулі професійної та практичної підготовки — 151,5 кредитів.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Основні поняття i методи математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, теорії функцій комплексного змінного, операційного обчислення, теорії ймовірностей та математичної статистики, дискретної математики.
  • Основні поняття, закони та моделі: механіки, електрики та магнетизму, коливань, статистичної фізики, електрохімічних систем, хімічної ідентифікації та екології.
  • Базові уявлення про методи теоретичного та експериментального дослідження у фізиці, механіці, хімії, екології.
  • Основні поняття метрології, принципи та методи вимірювань.
  • Базові уявлення про методи підвищення точності вимірювальних пристроїв.
  • Принципи графічного уявлення просторових образів, систему проектно-конструкторської документації.
  • Основи програмування та моделювання.
  • Основи побудови та функцiювання технічних засобів автоматизованих вимірювальних систем.
  • Основи електроніки та мікропроцесорної техніки.
  • Основні поняття про характеристики напівпровідникових, електротехнічних та ізоляційних матеріалів.
  • Базові уявлення про методи розрахунку електричних та електронних кіл та схем.
  • Основні поняття про принципи побудови та розрахунку електронних пристроїв, аналогових та цифрових вимірювальних приладів.
  • Базові уявлення про способи та методи планування та організації експерименту.
  • Основні поняття про методи опису теплових процесів у газах, рідинах та твердих тілах.
  • Принципи організації метрологічного забезпечення автоматизованих вимірювальних систем та їх компонентів.
  • Основи сертифікації, стандартизації та метрологічного забезпечення.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах організації метрологічного забезпечення автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем.
  • Здатність досліджувати моделі з урахуванням їх ієрархічної структури та взаємозв’язків.
  • Здатність застосовувати математичну символіку для визначення кількісних та якісних відношень об’єктів.
  • Здатність використовувати основні прийоми опрацювання експериментальних даних та їх відображення.
  • Уміння вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію.
  • Здатність застосовувати технічні та програмні засоби автоматичного проектування.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички системного аналізу вимiрювально-інформаційних комплексів.
  • Уміння розрахунку вузлів вимірювальних приладів, систем та автоматизованих систем експериментальних досліджень.
  • Навички роботи з обчислювальною та мікропроцесорною технікою, складання та налагодження програмного забезпечення.
  • Уміння розраховувати метрологічні характеристики вимірювальних приладів, пристроїв та каналів.
  • Навички використовувати апарат детермінованого та стохастичного моделювання під час досліджень фізичних процесів та явищ.
  • Навички програмувати та використовувати можливості обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
 4. Загальні уміння та навички
  • Знайомий з основними вченнями у галузі гуманітарних та соціально-економічних наук.
  • Вміє використовувати методи цих наук у різних видах професійної та соціальної діяльності.
  • Знає етичні та правові норми ставлення людини до людини, суспільства, навколишнього середовища.
  • Має цiлiсне уявлення про процеси та явища, що відбуваються у неживій та живій природі, розуміє можливості сучасних наукових методів пізнання природи та володіє ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, які виникають при виконанні професійних функцій.
  • Здатний продовжити навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному оточенні.
  • Має наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіє вміннями та навичками фізичного самовдосконалення.
  • Володіє культурою мислення, знає його загальні закони, здатний у письмовій формі чи в усній мові правильно /логічно/ викласти свої думки.
  • Здатний на науковій основі організувати свою працю, володіє методами створення, зберігання, аналізу, синтезу, передачі, опрацювання, відображення інформації, які застосовуються у сфері його професійної діяльності.
  • Володіє знаннями основ виробничих відносин та принципами управління з врахуванням технічних, фінансових та людських чинників.
  • Здатний до проектної діяльності, на підставі системного підходу вміє будувати та використовувати фізичні та математичні моделі для проведення якісного та кількісного аналізу.
  • Здатний поставити мету та сформувати завдання, пов’язані з реалізацією професійних функцій, вміє використовувати набуті методи вивчених ним наук.
  • Вміє організовувати власну діяльність та ефективне управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Інформаційно-вимірювальні технології» є розроблення та застосування спеціалізованих вимірювальних приладів і систем, розроблення програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, інсталяції комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, комплексів та їхнього сервісного обслуговування, комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації, систем збирання та передавання вимірювальної інформації, метрологічного забезпечення спеціалізованих вимірювань.

Професійний профіль — фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Володіючи інформацією про об’єкт вимірювань чи досліджень, вибирає оптимальний метод вимірювань та відповідні первинні перетворювачі і прилади, з огляду на задану точність вимірювань.
Проводить синтез електричної схеми та виконує розрахунок окремих вузлів і оптимальний підбір елементів. Використовує сучасні засоби графічного моделювання для створення та аналізу математичної моделі процесу вимірювань або електронних вимірювальних вузлів з огляду на оптимізацію схеми, підвищення завадостійкості та точності вимірювань. Створює друковані плати майбутнього приладу.
Розробляє та відлагоджує програмне забезпечення приладу. За допомогою стандартних або спеціалізованих інтерфейсів об’єднує прилади між собою або з комп’ютером у інформаційно-вимірювальну систему. Створює протокол обміну, збирання, опрацювання та видачі вимірювальної інформації у цифровому або графічному вигляді.
Розробляє та оформлює технічну документацію та методику повірки на прилад або систему в цілому.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології » може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології » або «Метрологія та вимірювальна техніка».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно бакалаврська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор кафедри Інформаційно-вимірювальні технології, голова навчально-методичної комісії напряму «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» Луцик Ярослав Теодорович